Search result for

mann

(160 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mann-, *mann*
Possible hiragana form: まんん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manna[N] อาหารที่ชาวอิสราเอลได้รับตามพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. nourishment, maintenance, food
manned[ADJ] ซึ่งมีคนจัดการ, Syn. fortified
manner[N] วิธีการ, See also: วิธีกระทำ, ลักษณะท่าทาง, กิริยาท่าทาง, มารยาท, Syn. politeness, deportment
manner[N] รูปแบบ, See also: จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, ชนิด, Syn. genre, style
manners[N] มารยาทสังคม
manners[N] ขนบธรรมเนียมประเพณี, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม, Syn. culture, etiquette, decorum
mannish[ADJ] เหมือนผู้ชาย, See also: สำหรับผู้ชาย, Syn. manlike, unfeminine, unwomanly
mannish[ADJ] เป็นลูกผู้ชาย, Syn. manlike, unfeminine, unwomanly
mannite[N] ผลึกน้ำตาลที่ได้จากพืชหรือสัตว์
mannered[ADJ] ซึ่งมีมารยาท (ดีหรือเลว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manna(แมน'นะ) n. กระยาทิพย์
mannequin(แมน'นะควิน) n. หุ่นมนุษย์สำหรับแสดงแบบเสื้อ,นางแบบ,=manikin (ดู)
manner(แมน'เนอะ) n. กิริยา,ลักษณะท่าทาง,มารยาท,วิธีการกระทำ., See also: manners ขนบธรรมเนียมประเพณี,กิริยาท่าทาง,ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แฟชั่น,สมบัติผู้ดี
mannered(แมน'เนอร์ด) adj. มีกิริยามารยาท,ตามนิสัย,มีผล, Syn. affected
mannish(แมน'นิช) adj. คล้ายคน,เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคน,เหมาะกับคน., See also: mannishly adv. mannishness n., Syn. manly
alamanni(แอลละแมน' ไน) n,.pl. =Alemanni
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alemannic(แอลลิแมน' นิค) ภาษาของ Alemanni, ซึ่งเกี่ยวกับ Alemanni
ill-mannered(อิล'แมน'เนอร์ดฺ) adj. ซึ่งมีมารยาทเลว,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite
unmannerly(อันแมน'เนอลี่) adj.,adv. ไม่มีมาร-ยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่มีกริยา, See also: unmannerliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mannequin(n) นางแบบ,หุ่นโชว์เสื้อ
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
mannerism(n) กิริยาท่าทาง,นิสัย,คำพูดที่ติดปาก,ธรรมเนียมปฏิบัติ
mannish(adj) ของผู้ชาย,เหมือนผู้ชาย,คล้ายคน,เหมาะกับคน
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mannerกิริยาอาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manner of articulationลักษณะการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannerismจริตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannerismลัทธิเกินพอดี, จริตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannikin; lay figure; manakin; manikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannitolแมนนิทอล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mannansแมนแนนส์ [การแพทย์]
Mannerismมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]
ManNet online (Online service)แมนเน็ตออนไลน์ (บริการออนไลน์) [TU Subject Heading]
Manning’s formulaManning’s formula, สูตรของแมนนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mannitolแมนนิตอล, สาร; แมนนิตอล; แมนิตอล; แมนนิทอล [การแพทย์]
Mannitol Catabolismการสลายแมนนิตอล [การแพทย์]
Mannitol Dehydrogenaseแมนนิตอล ดีฮัยโดรจีเนส; แมนนิตอล ดีไฮโดรจีเนส, เอนไซม์ [การแพทย์]
Mannitol Fermentation Testการทดสอบความสามารถในการสลายแมนนิทอล [การแพทย์]
Mannitol Metabolismแมนนิตอลเมตาโบลิซึม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry to interrupt your meeting, Mannix.ขอโทษที่ขัดจังหวะ คุณมีประชุม Lucky Thirteen (2008)
You hold your tongue, or I will make time to teach you some manners.หุบปากของเจ้าซะ หรือไม่ข้าจะสอนมารยาทเจ้าเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
These clones, manning of a whole network of tracking stations, are all that stands between the Republic and invasion.โคลนเหล่านี้ ต้องดูแลเครือข่ายทั้งหมดของสถานีตรวจการณ์ ซึ่งเป็นแนวป้องกันด่านแรก ของสาธารณรัฐ จากการรุกราน Rookies (2008)
Best School of the Year For Sex Education Good Mannersโรงเรียนที่ดีที่สุดประจำปี ด้านเพศศึกษาและมารยาทดีเด่น Baby and I (2008)
How dare you come home in this manner and at this hour?เธอถือดียังไงถึงกลับมาในสภาพนี้และเวลานี้ ? The Secret of Moonacre (2008)
Miss Johnson. Please, excuse my nephew's poor manners.คุณจอนห์สัน ขอโทษแทนมารยาทหลานผมด้วย Superhero Movie (2008)
A million alive, so I can teach him some manners first.จับเป็นหนึ่งล้าน จะได้ดัดสันดานมันก่อนตาย The Dark Knight (2008)
I'm a 20-year man and I know the difference between punks who need a lesson in manners and the freaks like you who would just enjoy it.ฉันทำงานแบบนี่มา 20 ปี... แล้วฉันก็รู้ความแตกต่างระหว่าง ไอ้พวกกุ๊ยที่ต้องการบทเรียน และตัวประหลาดอย่างแก The Dark Knight (2008)
I think it's good manners to pay respect to those chancellors and professors.ฉันคิดว่า มันคงจะดีที่จะไปเคารพ อธิการบดีและศาสตราจารย์ทั้งหลาย Episode #1.7 (2008)
Oh, Mike, you even know Korean manners!โอ้, ไมค์, เธอรู้จักมารยาทของเกาหลีด้วยหรือ! Episode #1.9 (2008)
You have no manners.เธอนี่ ไม่มีมรรยาทเลย Episode #1.9 (2008)
It's so unusual to meet a manny.มันไม่ค่อยปกตินะคะ ที่จะเจอชายเลี้ยงเด็ก New York, I Love You (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mannHe is careful about his manners.
mannHis gross manners offended his companions.
mannThe manners and customs of a country reflect its culture.
mannManners and customs vary greatly from country to country.
mannMind your manners.
mannThe lady has a graceful manner.
mannThe working group on data transfer, led by Ben Manny, will hold a meeting on Jan 14, 1999.
mannIt is the audience which really determines both the matter and manner of every broadcast.
mannHe did not like her manner of speech.
mann"No," he said in a determined manner.
mannI don't like his rude manner.
mannHe did business in the same manner as his father did.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยาท[N] manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยี่ห้อ[N] manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
อากัปกิริยา[N] manner, See also: characteristic, Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา, Example: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา, Notes: (บาลี)
กิริยาท่าทาง[N] manner, See also: mien, behaviour, bearing, demeanor, conduct, Syn. ท่าทาง, พฤติกรรม, Example: กิริยาท่าทางของหล่อนเรียบร้อยราวกับกุลสตรีในวัง
จริตจะก้าน[N] manner, See also: conduct, behaviour, air, bearing, demeanour, aspect, Syn. จริต, Example: แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย, Thai definition: กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง
เขบ็จขบวน[N] manner, See also: posture, attitude, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, ชั้นเชิง, ระเบียบ, Example: คนในวังมีเขบ็จขบวนยุ่งยาก ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนพวกเราหรอก, Thai definition: ลีลาหรือท่วงท่าที่ปรุงแต่งอย่างมีระเบียบ เป็นต้น
ฟอร์ม[N] manner, See also: look, Example: เขาเป็นนักการเมืองที่มีฟอร์มดีมากในสายตาประชาชน และก่อให้เกิดความคาดหวังสูง, Thai definition: ท่าที, ชั้นเชิงหรือลักษณะภายนอกที่แสดงออก, Notes: (อังกฤษ)
ผะสา[N] manner, See also: pattern, course of action, Syn. ประสา, Example: เธอเป็นเด็กไม่เป็นผะสาอะไรเลยโดนคนเขาหลอกตลอดเวลา, Thai definition: วิสัยที่เป็นไป
อิริยา[N] movement, See also: manner, bearing, Syn. กิริยา, ท่าทาง, Thai definition: อาการเคลื่อนไหว
อิริยาบถ[N] manner, See also: deportment, bodily movement, Syn. ท่าทาง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นตามพุทธศิลปะแบบสุโขทัย ในอิริยาบถประทับยืน, Thai definition: อาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง คือ ยืน เดิน นั่ง นอน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner   FR: souple ; délié
ด้วยประการไฉน[adv.] (dūay prakān chanai) EN: by what manner   
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān chanī) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore   
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
จ้างบุคลากรมากเกินไป[v. exp.] (jāng bukkhalākøn māk koēnpai) EN: be overstaffed ; be overmanned   
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit   FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation   FR: méditation bouddhiste [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANN    M AE1 N
MANNS    M AE1 N Z
MANNA    M AE1 N AH0
MANNO    M AE1 N OW0
MANNE    M AE1 N
MANNI    M AE1 N IY0
MANNY    M AE1 N IY0
MANNEY    M AE1 N IY0
MANNES    M AE1 N Z
MANNED    M AE1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manna    (n) (m a1 n @)
manned    (v) (m a1 n d)
manner    (n) (m a1 n @ r)
manners    (n) (m a1 n @ z)
manning    (v) (m a1 n i ng)
mannish    (j) (m a1 n i sh)
Mannheim    (n) (m a1 n h ai m)
mannered    (j) (m a1 n @ d)
mannerly    (j) (m a1 n @ l ii)
mannequin    (n) (m a1 n i k i n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mann(n) |der, pl. Männer| ผู้ชาย
Männer(n) |pl.| , See also: der Mann
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Kaufmann(n) |der, pl. Kaufmänner| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้ชาย)
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี
Weihnachtsmann(n) |der, pl. Weihnachtsmänner| ซานตาคลอส
Seemann(n) |der, pl. Seemänner| กลาสี, กลาสีเรือ เช่น Kapitän Hartwig Egge rettet sieben Seemänner.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mannhaftigkeit {f}manfulness [Add to Longdo]
Mannigfaltigkeit {f}diversity [Add to Longdo]
Mannloch {n} (Fass)manhole [Add to Longdo]
Mannsbild {n}man; fellow [Add to Longdo]
Mannschaft {f} | Mannschaften {pl}team | teams [Add to Longdo]
Mannschaft {f}; Besatzung {f}; Crew {f} | Mannschaften {pl}; Besatzungen {pl}; Crews {pl}crew | crews [Add to Longdo]
Mannschaft {f}workmanship [Add to Longdo]
Mann {m} | Männer {pl} | an den Mann bringen | den starken Mann markieren | der rechte Mann am rechten Platz | seinen Mann stehen | seinen Mann stehen | der Mann auf der Straßeman | men | to get rid of ... | to throw one's weight about | the right man in the right place | to stand one's ground | to give a good account of oneself | the man in the street [Add to Longdo]
Mann {m}; männliches Wesen | Männer {pl}male | males [Add to Longdo]
Mannbarkeit {f}pubescence [Add to Longdo]
Mannequin {n}; Vorführdame {f} (veralt.)mannequin; model; fashion model [Add to Longdo]
Mannschaftsaufstellung {f}team selection; line-up [Add to Longdo]
Mannschaftsführer {m}; Mannschaftskapitän {m} | Mannschaftsführer {pl}teamster; captain | teamsters [Add to Longdo]
Mannschaftsgeist {m}team spirit [Add to Longdo]
Mannschaftskamerad {m}; Mannschaftskameradin {f}teammate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
そんな具合に[そんなぐあいに, sonnaguaini] (exp) in that manner [Add to Longdo]
そんな風に[そんなふうに, sonnafuuni] (exp) (uk) in that manner; like that [Add to Longdo]
っぷり[, ppuri] (suf) (col) (See 振り・ぶり・1) manner; style [Add to Longdo]
つまんない[, tsumannai] (adj-i) (sl) dull; boring; (P) [Add to Longdo]
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]
もの柔らか;物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] (adj-na,n) mild; mild-mannered; gentle [Add to Longdo]
やり方(P);遣り方[やりかた, yarikata] (n) manner of doing; way; method; means; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
态度[tài du, ㄊㄞˋ ㄉㄨ˙, / ] manner; bearing; attitude; approach, #1,277 [Add to Longdo]
样子[yàng zi, ㄧㄤˋ ㄗ˙, / ] manner; air; looks; aspect, #1,668 [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, / ] manner; pattern; way; appearance; shape, #2,171 [Add to Longdo]
气派[qì pài, ㄑㄧˋ ㄆㄞˋ, / ] manner; style, #17,247 [Add to Longdo]
甘露醇[gān lù chún, ㄍㄢ ㄌㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, ] mannitol, #34,369 [Add to Longdo]
派头[pài tóu, ㄆㄞˋ ㄊㄡˊ, / ] manner; style, #37,204 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, / ] manner of dancing; walk around, #50,224 [Add to Longdo]
口锋[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, / ] manner of speech; tone of voice, #337,063 [Add to Longdo]
载人[zǎi rén, ㄗㄞˇ ㄖㄣˊ, / ] manned [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノイマン型[ノイマンがた, noiman gata] Neumann-type (computer) [Add to Longdo]
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] unmanned, automated terminal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
主将[しゅしょう, shushou] Mannschaftskapitaen, Spielfuehrer [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit [Add to Longdo]
夫妻[ふさい, fusai] Mann_und_Frau, Herr_und_Frau [Add to Longdo]
夫婦[ふうふ, fuufu] Mann_und_Frau, Ehepaar [Add to Longdo]
[おとこ, otoko] Mann [Add to Longdo]
男の人[おとこのひと, otokonohito] Mann [Add to Longdo]
男性[だんせい, dansei] Mann, das_maennliche_Geschlecht [Add to Longdo]
粋人[すいじん, suijin] Mann_von_Welt, Lebemann [Add to Longdo]
船員[せんいん, sen'in] Mannschaft, Seemann, Matrose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mann
   n 1: United States educator who introduced reforms that
      significantly altered the system of public education
      (1796-1859) [syn: {Mann}, {Horace Mann}]
   2: German writer concerned about the role of the artist in
     bourgeois society (1875-1955) [syn: {Mann}, {Thomas Mann}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mann [man] (n) , s.(m )
   husband; man
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top