Search result for

maßnahmen ergreifen

(57 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maßnahmen ergreifen-, *maßnahmen ergreifen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา maßnahmen ergreifen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *maßnahmen ergreifen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Luckily, we have been prepared for this eventuality and are now taking steps to remedy it.Glücklicherweise haben wir Vorkehrungen getroffen... und können daher Sofortmaßnahmen ergreifenThe Meaning of Life (1983)
Our international press corps is herewith informed that all necessary steps will be taken to protect its safety.Unser internationaler Pressestab wird hiermit informiert, dass wir alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ergreifenUnder Fire (1983)
Perhaps our doctors can adopt appropriate counter measures.Vielleicht können unsere Ärzte geeignete Gegenmaßnahmen ergreifenTeil 2 (1984)
Otherwise, I'm telling you, I'm gonna do something drastic.Sonst muss ich drastische Maßnahmen ergreifenHannah and Her Sisters (1986)
But if there are still no results in three days I will have to take steps.Sagen wir drei Tage. Fehlen dann noch immer Resultate, werde ich andere Maßnahmen ergreifenAmsterdamned (1988)
I'll enforce the provision on unacceptable situations.Ich werde Maßnahmen ergreifen mûssen. The Bonfire of the Vanities (1990)
I am to do whatever is necessary to curtail this problem.Ich soll alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um das Problem zu lösen. Delta Force 2: The Colombian Connection (1990)
It's getting heavily on the debit side. Otherwise, we shall have to start taking measures.Sie ist recht hoch geworden, und wir bräuchten eine kräftige Anzahlung innerhalb von drei Tagen, sonst müssen wir Maßnahmen ergreifenThe Object of Beauty (1991)
- I hope we won't be forced... to use any extreme measures.- Ich hoffe, es wird nicht nötig sein, dass wir extreme Maßnahmen ergreifen müssen. The Man of Steel Bars (1993)
ADLAI (VOICEOVER): I had to resort to drastic measures.Ich musste drastische Maßnahmen ergreifenClass of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
But they'll stay in place a lot longer than the unaffiliates.Sie werden zunächst keine Maßnahmen ergreifenThe Last Lap at Luxury (1994)
But if you do not return control of this unit to your Cardassian supervisors, we must take action.Aber wenn ihr die Anlage nicht wieder an die Cardassianer abtretet, werden wir Maßnahmen ergreifenCivil Defense (1994)
We'll have to take extreme methods to stop him.Wir müssen extreme Maßnahmen ergreifen, um ihn aufzuhalten. Citizen X (1995)
I insist you take more strenuous action or Ellingson Mineral will hold the Secret Service responsible.Ich bestehe darauf, daß Sie härtere Maßnahmen ergreifen, sonst wird Ellingson Mineral den Geheimdienst zur Verantwortung ziehen. Hackers (1995)
We took drastic precautionary measures due to the nature of the wound.Wegen der schweren Verletzungen mussten wir drastische Maßnahmen ergreifenPaper Clip (1995)
You're probably right, but before we start resorting to extreme measures, don't you think we should give the Captain a chance to find a legal solution?Bevor wir radikale Maßnahmen ergreifen, sollte der Captain nicht eher eine rechtliche Lösung finden? Random Thoughts (1997)
And then trust and believe, I will take appropriate action.In dem Fall werde ich, das können Sie mir glauben, die geeigneten Maßnahmen ergreifenKnock Off (1998)
I'd like to have all the angles covered.Ich muss Maßnahmen ergreifen, um ihm zuvorzukommen. Samurai Fiction (1998)
Something critical has happened New arrangement is necessary before action is takenEs hat wohl Schwierigkeiten gegeben, aber wir werden Gegenmaßnahmen ergreifen, sobald wir können. Chinese Torture Chamber Story 2 (1998)
I assure you it will receive my utmost attention.Wir werden umgehend die nötigen Maßnahmen ergreifenFolie a Deux (1998)
You are to use any means necessary... to gather information as to the Kilrathi whereabouts... capacity, and plan of attack.'Sie werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, 'um Informationen zu sammeln 'über den Aufenthaltsort der Kilrathis, 'ihre Kapazitäten und ihren Angriffsplan. Wing Commander (1999)
I have taken some cautions.Ich musste Maßnahmen ergreifenAsterix and Obelix vs. Caesar (1999)
You help people. I need help. Protection for someone very dear to me.Manchmal muss man aber ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen... wenn man eine Katastrophe verhindern möchte. Guise Will Be Guise (2000)
I couldn't allow it to escape from the Hive... so I took steps.Ich konnte nicht zulassen, dass er aus dem Bienenstock entkommt,... deshalb musste ich Maßnahmen ergreifenResident Evil (2002)
I need to know that you're taking every precaution.Sie müssen alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifenProvenance (2002)
So arrange things so that that bad imitation of Popeye and I can meet. - Understand? - Yes, Super?Ich erwarte, dass Sie sofort alle nötigen Maßnahmen ergreifen, damit ich diesem Popeye für Arme zeigen kann, wo's langgeht! Mortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
If you destroy my apparatus I will have no choice but to take appropriate measures.Wenn Sie das Gerät zerstören, muss ich entsprechende Maßnahmen ergreifenEncrypt (2003)
We'll take all the necessary precautions in the interim, contain you.Wir werden alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifenAwakening (2003)
The government must take heavy against those which are in opposition with his authority, in the sea, where Captain expect more help so far from home.Die Regierung muss strikte Maßnahmen ergreifen, wenn jemand sich gegen ihre Autorität stellt. Vor allem auf See, wo der Kapitän auf alle Unterstützung angewiesen ist, so weit von zu Hause. Episode #1.3 (2004)
We can't forget who the real enemy is.Ich werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um ihn zu retten. Azati Prime (2004)
That said, Stargate Command was aware of our route and will undoubtedly do everything they can to mount a rescue.Aber das Kommando kannte unsere Route und wird sicher alle Rettungsmaßnahmen ergreifenGrace (2004)
- We have to take temporary precautions.- Wir müssen Maßnahmen ergreifenChildhood's End (2004)
Conviction? ! Do you realise that if we could spread this drug to every human in the galaxy, future generations would never know the horror of a culling.Als wir das erfuhren, mussten wir Schutzmaßnahmen ergreifenUnderground (2004)
I want my money or I'm going to take action.Ich will mein geld oder ich werde Maßnahmen ergreifenPuff, Puff, Pass (2006)
If you want to restore your dignity, you need to take action.Wenn du deine Würde wiedererlangen willst, musst du Maßnahmen ergreifenMap 1213 (2006)
Because now we're going to have to take measures to keep your daughter quiet.Denn jetzt werden wir Maßnahmen ergreifen müssen, damit deine Tochter schweigt. Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
And if she resists, we will take action.Wenn sie sich weigert, werden wir Maßnahmen ergreifenDominion (2007)
A situation has recently come to light, and I feel that I must take action.Eine Situation ist kürzlich entstanden, und ich meine, dass ich Maßnahmen ergreifen muss. Sweet Caroline (2007)
But if we play games with that book,people who want me out of here will take action against us all.Aber wenn wir mit diesem Buch Spielchen spielen, werden die Leute, die mich draußen haben wollen, Maßnahmen ergreifen - gegen uns alle. Good Fences (2007)
Any further attempt at contacting that boy you called Lonny... will be considered a threat to his well-being, and I will personally take measures to neutralize any such threat.Jeder künftige Versuch mit dem Jungen den Sie Lonny nannten in Kontakt zu treten wird als eine Bedrohung seines Wohlergehens betrachtet, und ich werde persönlich Maßnahmen ergreifen solche Bedrohungen zu neutralisieren. Hoosier Daddy (2008)
I finally realize that I must take drastic steps. I grab him and say,Jetzt begriff ich dass ich drastischere Maßnahmen ergreifen musste, ich packe ihn und schrie: Waltz with Bashir (2008)
Well, I'd expect you to use the necessary force, if you catch my meaning.Nun, ich erwarte, dass Sie die notwendigen Maßnahmen ergreifen, wenn Sie wissen, was ich meine. The Good, the Bad and the Ugly (2008)
Please step away from the car, or I will be forced to take defensive measures.Treten Sie bitte zurück... oder ich muss Abwehrmaßnahmen ergreifen. - Alter, das Auto redet mit uns. A Knight in Shining Armor (2008)
"When we take action to avenge the ones we love, "personal justice collides with social and divine justice.Wenn wir Maßnahmen ergreifen, um diejenigen zu rächen, die wir lieben... stößt persönliche Gerechtigkeit auf soziale und göttliche Gerechtigkeit. Fun Town (2008)
Thank you your profession with so much care implements.Danke, dass Sie die nötigen Maßnahmen ergreifen. Ich respektiere das. My Sassy Girl (2008)
We may have to move on to more strenuous therapies.Vielleicht müssen wir drastischere Maßnahmen ergreifenChangeling (2008)
That requires action by the Football Association.Dazu muss der Fußballverband Maßnahmen ergreifenCass (2008)
Of course, you have authority over emergency measures, but you bulldozed this through after the session was closed. - Yes exactly.Natürlich können Sie Notmaßnahmen ergreifen, aber die haben Sie durchgedrückt, nachdem die Sitzung geschlossen war. Escape Velocity (2008)
Yes,sir,I need you to initiate On-site emergency procedures And stay on this line.Ja, sir, sie müssen die Vor-Ort-Hilfemaßnahmen ergreifen und bleiben sie am Anschluss. Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2009)
Said that he had gotten out of hand, and if the situation didn't improve, he might have to take, uh, drastic measures.Er sagte, es reicht langsam und wenn es sich nicht bessern würde, müsste er vielleicht drastischere Maßnahmen ergreifenJustice (2009)

German-Thai: Longdo Dictionary
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenmaßnahmen ergreifen (gegen)to take steps (against) [Add to Longdo]
Maßnahme {f}; Maßregel {f} | umstrittene Maßnahme {f} | Maßnahmen ergreifen | beabsichtigte städtebauliche Maßnahmenmeasure | contested measure | to take measures; to take steps | proposed urban development measures [Add to Longdo]
gegensteuern [übtr.]; Gegenmaßnahmen ergreifento take countermeasures [Add to Longdo]
handeln; Maßnahmen ergreifen | handelnd | gehandelt | sofort handelnto act; to take action | acting | acted | to take prompt action [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Maßnahmen ergreifen [maːsnaːmənɛrgraifən]
     to take measures; to take steps
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top