Search result for

morale

(48 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morale-, *morale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morale[N] กำลังใจ, Syn. spirit, resolve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morale(มะแรล') n. ขวัญ, Syn. heart

English-Thai: Nontri Dictionary
morale(n) คติธรรม,ขวัญ(ของประชาชน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moraleกำลังใจ, ขวัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moraleกำลังใจ, ขวัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
morale hazardภาวะภัยทางอุปนิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moraleขวัญ, ขวัญและกำลังใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Such a morale booster.- พ่อคนเอาใจช่วยของฉัน Dare (2009)
For the sake of morale?เพื่อสร้างขวัญกำลังใจงั้นหรือ? Air: Part 1 (2009)
This is a question of morale.คำถามมันอยู่ที่กำลังใจ Justice (2009)
Sergeant Spencer was a disruptive force, that his attitude was damaging to morale and was only getting worse?จ่าสเปนเซอร์ เป็นแรงทำลาย ที่ทัศนคติ เป็นผลเสียหายกับขวัญของเขา และเป็นเพียง เริ่มแย่ลง? Justice (2009)
To boost morale.เพื่อเพิ่มกำลังใจ Life (2009)
Morale is low, you know it. If things don't change,กำลังใจตกต่ำ เธอก็รู้ Mattress (2009)
I have a serious morale issue with my team. It's my responsibility to fix it.ทีมฉันมีปัญหาเรื่องกำลังใจ ฉันต้องแกไข Mash-Up (2009)
- i'll call judge morales at home, have her get a warrant started.เอาอาสาสมัครทุกคน ของมูลนิธินี้ The Getaway (2009)
Finn has a point. I mean, haven't you noticed how low morale has been around here lately?คงเพราะผมไม่ให้เกียรติ ทีน่า The Power of Madonna (2010)
The only place I ever saw the marines morale go to hell.มันทำให้กำลังใจของเหล่านาวิกโยธิน.. พากันดิ่งลงเหวไปเลย.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
As bad as it was in the other places, it didn't, but the morale went straight down.ที่อื่นก็แย่พอๆกันนะ.. แต่ที่นี่ กำลังใจมันหดหายลงไปเร็วมาก Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
We're legal citizens of this country demonstrating our first amendment rights to a peaceful assembly, in order to protest the unlawful arrest of Omar morales.พวกเราเป็นพลเมือง ที่ถูกกฏหมายของเมืองนี้ ซึ่งแสดงสิทธิแรกในการแปรญัตติ เกี่ยวกับความสงบสุข Rite of Passage (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moraleBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จริยศาสตร์[v.] (jariyasāt) EN: ethics ; moral philosophy   FR: éthique [f] ; morale [f]
จริยศึกษา[n.] (jariyaseuksā) EN: moral education ; ethical education   FR: éducation morale [f]
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; morale   FR: volonté [f] ; détermination [f]
คำนิยมพื้นฐาน[n. exp.] (khamniyom pheūnthān) EN: value   FR: valeur (morale) [m]
ขวัญ[n.] (khwan) EN: morale ; spirit ; heart   FR: moral [m[ ; esprit [m]
ขวัญดี[n.] (khwan dī) EN: high morale ; good spirit   FR: bon moral [m] ; bon état d'esprit [m]
พันธะทางศีลธรรม[n. exp.] (phantha thāng sīnlatham) EN: moral obligation ; moral commitmet   FR: obligation morale [f]
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntham =phit sīlatham) EN: be against morality ; be immoral   FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
เสียขวัญ[v.] (sīakhwan) EN: lose morale ; lose heart ; lose one's courage   FR: perdre courage

CMU English Pronouncing Dictionary
MORALE    M ER0 AE1 L
MORALES    M ER0 AE1 L Z
MORALES    M AO0 R AE1 L EH0 S
MORALEZ    M AO0 R AA1 L EH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morale    (n) (m @1 r aa1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moral {f} | gute Moral {f} | schlechte Moral {f}morale | high morale | low morale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モラール[, mora-ru] (n) morale [Add to Longdo]
モラールサーベイ[, mora-rusa-bei] (n) morale survey [Add to Longdo]
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P) [Add to Longdo]
士気[しき, shiki] (n) morale (of troops, team, etc.); esprit de corps; (P) [Add to Longdo]
士気旺盛[しきおうせい, shikiousei] (n,adj-na) morale being very high; heightened fighting spirit [Add to Longdo]
士気高揚[しきこうよう, shikikouyou] (n,vs) raise (lift) morale; have an inspiring effect on morale [Add to Longdo]
士気阻喪[しきそそう, shikisosou] (n,vs) demoralization; collapse of morale; one's morale being shaken [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
士气[shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] morale (eg staff morale) [Add to Longdo]
莫拉莱斯[Mò lā lái sī, ㄇㄛˋ ㄌㄚ ㄌㄞˊ ㄙ, / ] Morales [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morale \Mo`rale"\, n. [F. See {Moral}, a.]
   The moral condition, or the condition in other respects, so
   far as it is affected by, or dependent upon, moral
   considerations, such as zeal, spirit, hope, and confidence;
   mental state, as of a body of men, an army, and the like.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morale
   n 1: a state of individual psychological well-being based upon a
      sense of confidence and usefulness and purpose
   2: the spirit of a group that makes the members want the group
     to succeed [syn: {esprit de corps}, {morale}, {team spirit}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 morale [moral]
   morals
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top