Search result for

modification

(54 entries)
(0.0607 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modification-, *modification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modification    [N] การเปลี่ยนแปลง, See also: การแก้ไข, Syn. alteration, adjustment

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modificationการแก้ไขเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modificationการปรับปรุงเทคนิคเดิมให้มีคุณสมบัติดีขึ้น, การสูญฟันเพิ่ม [การแพทย์]
Modification for exportการปรับปรุงเพื่อการส่งออก [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modification(มอดดะฟะเค'เชิน) n. การแก้ไข,การดัดแปลง,แบบดัดแปลงมา,การปรับตัว,การลดหย่อน, Syn. change,alteration

English-Thai: Nontri Dictionary
modification(n) การเปลี่ยนแปลง,การแก้ไข,การดัดแปลง,การลดหย่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Surely there's no concern performing these modifications on an old-style robot?ไม่พิจารณาการพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นเก่าแล้ว Bicentennial Man (1999)
-How did you do the modification?ทำไมคุณถึงพัฒนาชิพได้ Bicentennial Man (1999)
I've come up with a design, or a modification rather that if I'm correct, would enable you to deal with solid foods and liquids.ผมคิดแบบได้นะ เรียกว่าปรับแต่งมากกว่า ถ้าผมไม่ผิดนะ... Bicentennial Man (1999)
Ah... I would quite like to... tell him about my whistle modification.ผมจะได้บอกเขาเรื่องการผิวปากเปิดไฟ Around the World in 80 Days (2004)
Well, we've decided on a few modifications before putting you back inside.ดีที่เราได้ตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนไม่กี่ ก่อนที่จะวางคุณกลับภายใน Cubeº: Cube Zero (2004)
How are the modifications?เปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้าง Æon Flux (2005)
Behavior modification is required.คุณต้องแก้นิสัยตัวเอง American Pie Presents: Band Camp (2005)
Behavior modification evident.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเป็นข้อพิสูจน์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
But, may I suggest one little modification.ให้ฉันแนะไรหน่อยนะ Purple Giraffe (2005)
Behavior modification.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม The Bourne Ultimatum (2007)
The genetic modification formula.สูตรปรับปรุงพันธุกรรม Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
After that all I needed to do was remotely upload a modification from my laptop.หลังจากนั้น สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือแค่ ส่งข้อมูลที่แก้ไขจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันเท่านั้น Episode #2.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modificationIt is worth noting that Lander made the necessary modifications.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดัดแปลง[n.] (kān datplaēng) EN: modification ; adaptation   FR: modification [f]
การดัดแปลงเคมี[n. exp.] (kān datplaēng khēmī) EN: chemical modification   FR: modification chimique [f]
การผันแปร[n.] (kān phanpraē) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification   
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenplaēng) EN: change ; revolution ; transformation   FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; mutation [f]
การปรับพฤติกรรม[n. exp.] (kān prap phreuttikam) EN: behaviour modification = behavior modification (Am.)   
การปรับแปลง[n.] (kān prapplaēng) EN: modification [f]   FR: modification du comportement [f]
การปรับเปลี่ยน[n.] (kān prapplīen) EN: modification [f]   
การตัดต่อพันธุกรรม = การตัดต่อทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān tattø phanthukam = kān tattø thāng phanthukam) EN: genetic modification   FR: modification génétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODIFICATION    M AA2 D AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
MODIFICATIONS    M AA2 D AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modification    (n) (m o2 d i f i k ei1 sh @ n)
modifications    (n) (m o2 d i f i k ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
変更[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Änderung {f} | Änderungen {pl}modification | modifications [Add to Longdo]
Holzvergütung {f}modification of wood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] (n) {comp} address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] (n) {comp} address modification [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] (n) {comp} object modification [Add to Longdo]
モディフィケーション[, modeifike-shon] (n) modification [Add to Longdo]
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] (n) {comp} reason for revision; reason for modification [Add to Longdo]
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing [Add to Longdo]
形態機能的変化;形態・機能的変化[けいたいきのうてきへんか, keitaikinoutekihenka] (n) morphofunctional modifications [Add to Longdo]
行動変容[こうどうへんよう, koudouhenyou] (n) behavior modification [Add to Longdo]
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P) [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification [Add to Longdo]
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]
修正モード[しゅうせいモード, shuusei mo-do] modification mode [Add to Longdo]
修正時間[すうせいじかん, suuseijikan] modification time (of a file, e.g.) [Add to Longdo]
調整[ちょうせい, chousei] modification, alteration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modification \Mod`i*fi*ca"tion\, n. [L. modificatio a measuring:
   cf. F. modification. See {Modify}.]
   1. The act of modifying, or the state of being modified; a
    change; as, the modification of an opinion, or of a
    machine. --Bentley.
 
   Syn: change, alteration, adjustment.
     [1913 Webster]
 
   2. Something which has been modified; a modified form or
    condition; state as modified; as, the various
    modifications of light; the latest modification of the
    operating system crashes less frequently.
 
   Syn: model[8].
     [1913 Webster +PJC]
 
   3. (Gram.) The alteration of the meaning of a word or phrase
    by another word or phrase; -- usually a restriction of the
    scope of the word modified; as, in the phrase "a billion
    dollars is a relatively small sum to spend on cancer
    research" the modification of small by relatively is
    needed to make the sentence accurate, rather than
    ludicrous.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modification
   n 1: the act of making something different (as e.g. the size of
      a garment) [syn: {alteration}, {modification},
      {adjustment}]
   2: slightly modified copy; not an exact copy; "a modification of
     last year's model"
   3: the grammatical relation that exists when a word qualifies
     the meaning of the phrase [syn: {modification}, {qualifying},
     {limiting}]
   4: an event that occurs when something passes from one state or
     phase to another; "the change was intended to increase
     sales"; "this storm is certainly a change for the worse";
     "the neighborhood had undergone few modifications since his
     last visit years ago" [syn: {change}, {alteration},
     {modification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top