Search result for

mixing

(48 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixing-, *mixing*, mix
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mixing bowl[N] ชามใหญ่สำหรับผสมอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mixing boxกล่องผสมลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixingการผสม [TU Subject Heading]
Mixingการบดผสมยางให้เข้ากับสารเคมี [เทคโนโลยียาง]
Mixingคลุกเคล้า, ขบวนการผสม, การผสม [การแพทย์]
Mixing fogหมอกผสม [อุตุนิยมวิทยา]
Mixing machineryเครื่องผสม [TU Subject Heading]
Mixing, Solidการผสมของแข็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Putting an end to his future mixing around with those ruffians.จบอนาคตของเขาด้วยการ เข้าร่วมแก้งนักเลง Episode #1.5 (2008)
A volumetric flask is for general mixing and titration.ขวดวัดปริมาตร สำหรับใช้งานทั่วไปการผสมและความเข้นข้นสารละลาย Pilot (2008)
Are you finished mixing that?คาวาชิ เป้าหมายของแกยังไม่ตาย! Crows Zero II (2009)
They're not mixing their drug into the vitamin shot. They're mixing it into our flu vaccine.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ V (2009)
I thought we found out today it was a mistake, Mixing business and pleasure.ฉันนึกว่าวันนี้จะได้รู้ว่าไม่ควรเอาธุรกิจกับความพึงพอใจมาปนกัน The Wrath of Con (2009)
Was a mistake-- mixing business and pleasure.เอาธุรกิจมารวมกับความพอใจเป็นความผิด Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
chalk it up to mixing pain medications.จดไว้เพิ่มในรายการยาแก้ปวด Pilot (2009)
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ Bad Seed (2009)
There's a couple of kids upstairs with stomach ulcers, say they got it from mixing pop rocks and coke.มีเด็กอีกคู่ข้างบน มีแผลเปื่อยในกระเพาะ -- บอกว่าได้แผลจาก โค้กผสมป็อบร็อค I Believe the Children Are Our Future (2009)
Is mixing pop rocks and coke... protect them from the real evil.คือการผสม ป็อบร็อคกับโค้ก -- ปกป้องพวกเขา จากปีศาจตัวจริง I Believe the Children Are Our Future (2009)
I mean, it's a mixer, right? Feel like we should be mixing with people we don't know.รู้สึกเหมือนเราควรไปปนเป กับคนอื่นๆ ที่เราไม่รู้จัก Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
I need to stop mixing my personal life with my professional life.ฉันต้องเลิกเอาชีวิตส่วนตัว มาปนกับชีวิตการงานซะที Chuck Versus the Fake Name (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mixingHe made the soup by mixing a little meat with some rice.
mixingI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
mixingI want to get the word out - even if you don't have a lot of clothes you can enjoy dressing more fashionably by mixing and matching.
mixingShe is mixing with the wrong crowd.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกวน[N] stirring, See also: mixing, Syn. การคน, Example: การกวนกะละแมต้องใช้เวลานานและมีความอดทนสูง, Thai definition: การคนให้เข้ากัน, การคนให้เข้ากันจนข้น

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXING    M IH1 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mixing    (v) (m i1 k s i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anmachflüssigkeit {f}mixing liquid [Add to Longdo]
Beimischvorgang {m}mixing process [Add to Longdo]
Geräteansaugkammer {f}mixing chamber [Add to Longdo]
Mischkasten {n} | Mischkästen {pl}mixing box | mixing boxes [Add to Longdo]
Mischungsverhältnis {n}mixing ratio [Add to Longdo]
Mischventil {n} | Dreiwege-Mischventilmixing valve | three-way mixing valve [Add to Longdo]
Mischwanne {f}; Mischbecken {n}mixing pond [Add to Longdo]
Verwechslung {f}; Vertauschung {f}mixing up; mix-up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
ミキシング[, mikishingu] (n) mixing [Add to Longdo]
音響調整卓[おんきょうちょうせいたく, onkyouchouseitaku] (n) (See 音声調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
音声調整卓[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
公私混同[こうしこんどう, koushikondou] (n,vs) intermingling of public policy with private interest; mixing up official business with personal affairs [Add to Longdo]
混交;混淆;渾淆[こんこう, konkou] (n,vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning) [Add to Longdo]
混合[こんごう, kongou] (n,vs) (1) mixing; mixture; meld; (2) miscegenation; (P) [Add to Longdo]
混炭[こんたん, kontan] (n,vs) coal blending; coal mixing [Add to Longdo]
混同[こんどう, kondou] (n,vs) confusion; mixing; merger; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Mix \Mix\ (m[i^]ks), v. t. [imp. & p. p. {Mixed} (m[i^]kst)
     (less properly {Mixt}); p. pr. & vb. n. {Mixing}.] [AS.
     miscan; akin to OHG. misken, G. mischen, Russ. mieshate, W.
     mysgu, Gael. measg, L. miscere, mixtum, Gr. mi`sgein,
     migny`nai, Skr. mi[,c]ra mixed. The English word has been
     influenced by L. miscere, mixtum (cf. {Mixture}), and even
     the AS. miscan may have been borrowed fr. L. miscere. Cf.
     {Admix}, {Mash} to bruise, {Meddle}.]
     1. To cause a promiscuous interpenetration of the parts of,
        as of two or more substances with each other, or of one
        substance with others; to unite or blend into one mass or
        compound, as by stirring together; to mingle; to blend;
        as, to mix flour and salt; to mix wines.
        [1913 Webster]
  
              Fair persuasions mixed with sugared words. --Shak.
        [1913 Webster]
  
     2. To unite with in company; to join; to associate.
        [1913 Webster]
  
              Ephraim, he hath mixed himself among the people.
                                                    --Hos. vii. 8.
        [1913 Webster]
  
     3. To form by mingling; to produce by the stirring together
        of ingredients; to compound of different parts.
        [1913 Webster]
  
              Hast thou no poison mixed?            --Shak.
        [1913 Webster]
  
              I have chosen an argument mixed of religious and
              civil considerations.                 --Bacon.
        [1913 Webster]
  
     4. To combine (two or more activities) within a specified or
        implied time frame; as, to mix studying and partying while
        at college.
        [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mixing
      n 1: the act of mixing together; "paste made by a mix of flour
           and water"; "the mixing of sound channels in the recording
           studio" [syn: {mix}, {commixture}, {admixture}, {mixture},
           {intermixture}, {mixing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top