Search result for

mishap

(33 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mishap-, *mishap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mishap[N] อุบัติเหตุ, See also: เหตุร้าย, เคราะห์ร้าย, Syn. misadventure, accident good fortune

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mishap(มิส'แฮพ,มิสแฮพ') n. อุบัติเหตุ,เหตุร้าย,เคราะห์ร้าย, Syn. misadventure

English-Thai: Nontri Dictionary
mishap(n) เคราะห์ร้าย,เหตุร้าย,อุบัติเหตุ,โชคร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mishapอุปัทวเหตุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry for the mishap that occurred to Madam Napaloni.ผมมีความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
The Sea Serpent is fully recovered from her mishap and ready to once again brave the open ocean.เรืออสรพิษทะเลถูกซ่อมแซมเรียบร้อยหลังจาก เหตุการณ์เคราะห์ที่แล้ว แล้วพร้อมอีกครั้งหนึ่งสำหรับการท้าท้ายมหาสุทร 50 First Dates (2004)
Sorry about the mishap. Come back and see us again.ข้อโทษสำหรับอุบัติเหตุครับ เอาไว้คราวหน้าแก้มือใหม่นะครับ The Fog (2005)
We are not throwing in the towel over a minor mishap.เราจะไม่ยอมแพ้ เพราะเราเจอเรื่องแย่ๆแค่นี้หรอก Now You Know (2007)
How many more mishaps are we gonna get away with?แล้วต้องอีกกี่ครั้ง เราถึงจะเลิกได้ซะที Now You Know (2007)
There was a mishap. He was with a girl. They were partying.มันเป็นอุบัติเหตุ เขาอยู่กับผู้หญิง เขามีปาร์ตี้กัน New York Sucks (2009)
Before this, the biggest mishap was some genius accidentally spilled sulfuric acid on his crotch.ก่อนหน้านี้ อุบัติเหตุครั้งใหญ่สุด คือมีอัฉริยะบางคน ทำกรดกำมะถันหกใส่ เป้ากางเกงตัวเอง Mannequin 3: The Reckoning (2011)
Meaning I just had myself a little mishap a few minutes ago, and, uh...หมายความว่าเมื่อกี้ มันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย Mommy Dearest (2011)
'To try and cheer him up, we decided to demonstrate that, 'despite all the mishaps, we had ended up with a good car chase.''เพื่อพยายามให้เขาสบายใจ เราตัดสินใจทำตัวอย่าง' 'ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราก็ยังมีฉากรถไล่ล่าที่เยี่ยม' Episode #18.3 (2012)
Despite the mishaps...หลังจากเหตุไม่คาดฝัน Episode #18.4 (2012)
Hunter mishap.กับดักนักล่าน่ะ The Rager (2012)
There was a pastry mishap.อุบัติเหตุขนมอบน่ะ Hunteri Heroici (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mishapI broke my leg in two places during a skiing mishap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบัติเหตุ[N] accident, See also: mishap, crash, Example: การใช้รถยนต์อย่างประมาท อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้, Thai definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น
เหตุร้าย[N] accident, See also: mishap, misadventure, misfortune, calamity, disaster, Syn. เคราะห์ร้าย, โชคร้าย, เคราะห์หามยามร้าย, Example: หมอดูทำนายว่าจะเกิดเหตุร้ายในช่วงเบญจเพส
อันเป็น[N] accident, See also: mishap, Syn. อันเป็นไป, Thai definition: เหตุบังเอิญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเป็น[n.] (anpen) EN: accident ; mishap   

CMU English Pronouncing Dictionary
MISHAP    M IH1 S HH AE2 P
MISHAPS    M IH1 S HH AE2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mishap    (n) (m i1 s h a p)
mishaps    (n) (m i1 s h a p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfall {m} | Unfälle {pl}mishap | mishaps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) [Add to Longdo]
別事[べつじ, betsuji] (n) another affair; mishap [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不幸之事[bù xìng zhī shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄓ ㄕˋ, ] mishap [Add to Longdo]
闪失[shǎn shī, ㄕㄢˇ ㄕ, / ] mishap; accident; accidental loss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mishap \Mis*hap"\, n.
   Evil accident; ill luck; misfortune; mischance. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Secure from worldly chances and mishaps. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mishap \Mis*hap"\, v. i.
   To happen unluckily; -- used impersonally. [Obs.] "If that me
   mishap." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mishap
   n 1: an unpredictable outcome that is unfortunate; "if I didn't
      have bad luck I wouldn't have any luck at all" [syn: {bad
      luck}, {mischance}, {mishap}]
   2: an instance of misfortune [syn: {mishap}, {misadventure},
     {mischance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top