Search result for

münchner

(35 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -münchner-, *münchner*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา münchner มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *münchner*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We caught the person who stole your car.Münchner Polizei. Es handelt sich um einen Franzosen, in Begleitung eines Kindes. Ace of Aces (1982)
We don't want any Munich massacres out here, Frank.Wir wollen kein Münchner Massaker hier draußen, Frank. Blue Thunder (1983)
The kidnappers demanded that Patrik come to a Munich hotel on a certain day at a certain time, or he would forfeit his mother's life.Die Entführer fordern Patrik auf, an einem bestimmten Tag zu bestimmter Zeit in ein Münchner Hotel zu kommen, andernfalls sei das Leben seiner Mutter verwirkt. Teil 4 (1984)
-A few hundred dollars is not enough to alert the Munich police department.- Ein paar $100 reichen nicht, um die gesamte Münchner Polizei zu alarmieren. Our Man in Tegernsee (1984)
-I take it you're with the Munich police.- Sie sind wohl bei der Münchner Polizei. Our Man in Tegernsee (1984)
In his early Munich days, Hitler had taken an old Hindu symbol... the hooked cross, the Swastika, as the Nazi symbol.In seinen frühen Münchner Jahren übernahm Hitler ein hinduistisches Symbol, das Hakenkreuz oder Swastika, als Symbol der Nazis. Elephant (2003)
A lady from Munich.Eine Münchnerin. Downfall (2004)
He is the architect of the Munich murders.Er ist der Architekt der Münchner Mordanschläge. Munich (2005)
Manifest of Munich students.Manifest der Münchner Studenten. Sophie Scholl: The Final Days (2005)
The Munich Pact, which decreed that all territory inhabited by a German majority goes to the Reich, has led to accelerating the German army's occupation of the Czech border regions.Das Münchner Abkommen legte fest, dass Gebiete mit deutscher Mehrheit dem Reich angeschlossen werden. Das führte zur schnellen Besetzung der tschechischen Grenzgebiete durch die deutsche Armee. I Served the King of England (2006)
The government, deliberating on the hard international situation and forced by circumstances coming out of the Munich diktat, could do nothing other than bow its hitherto proud Czechoslovak head to unprecedented pressure.Nach der Einschätzung der schwierigen internationalen Lage und angesichts der Umstände, die das Münchner Abkommen auferlegte, konnte die tschechoslowakische Regierung nicht anders, als das stolze Haupt vor dem ungewohnten Druck zu senken. I Served the King of England (2006)
Well almost intimate.Am Eröffnungs-Samstag sind die Münchner und Bayern noch halbwegs unter sich. Germany from Above (2010)
I mean... Our Munich office got a hit back on one of Heinrich's men from Hong Kong.Das Münchner Büro fand einen von Heinrichs Männern aus Hongkong. This Means War (2012)
But you httest your enchanted Mnchnern to show your happiness.Aber du hättest deinen verzauberten Münchnern dein Glück zeigen sollen. Ludwig II (2012)
Munich Oktoberfest there is still confusion about perpetrators and motives.Münchner Oktoberfest herrscht über Täter und Motive noch immer Unklarheit. Der blinde Fleck (2013)
Munich Oktoberfest taken over.Münchner Oktoberfest übernommen. Der blinde Fleck (2013)
In the investigation of the Munich attack, the investigating authorities are Obviously no further.Bei der Untersuchung des Münchner Anschlags kommen die Ermittlungsbehörden offensichtlich nicht weiter. Der blinde Fleck (2013)
There's a jet on the tarmac at Munich International.- Es steht ein Jet am Münchner Flughafen - Anslo Garrick (No. 16) (2013)
Hitler thinks he can march in Berlin in 1923 with the so-called Beer Hall Putsch in Munich.Hitler denkt, er kann 1923 in Berlin einmarschieren nach seinem Münchner Bürgerbräu-Putsch.  ()
the triple-double, the double dip, the daily double.Münchner Brezn, Denver Omeletts, doppelte Ladung, doppelter Einsatz, doppelte Ladung mit Sahne, doppelte Ladung mit Sauce, Joker. Campers Arrive (2015)
The Munich Museum sent me these to examine, and I'm teaching Christine how to properly categorize and identify. Wow.Das Münchner Museum hat es mir zur Untersuchung geschickt und ich bringe Christine bei, wie man es richtig einstuft und identifiziert. The Loyalty in the Lie (2015)
Munich long-distance truck driver as gang leaderMünchner Fernfahrer als Bandenführer The Mistress (1952)
How wonderful! Beer from Munich!Ja, mei, a Münchner Bier. Sissi: The Young Empress (1956)
"Dear Parents, for the first time in ages, I had the pleasure today to feast on beer from Munich and Bavarian pork roast.'Geliebte Eltern! Heute habe ich zum ersten Mal 'nach langer, langer Zeit Münchner Bier getrunken 'und eine Schweinshaxen gegessen. Sissi: The Young Empress (1956)
"Parisian nights", the Munich way."Pariser Nächte", auf Münchner Art. The Third Lover (1962)
One large Munchen, please.Ein großes Münchner Bier, bitte. The Night of the Generals (1967)
I am reminded of the day 40 years ago when a few men, not unlike ourselves, came together in a Munich beer hall.Das erinnert mich an den Tag vor 40 Jahren, als einige Männer, uns nicht unähnlich, sich in einer Münchner Brauerei trafen. The Legacy (1967)
From the Munich stadium, close to 10,000 spectators-Hier ist das Münchner Stadion, knapp 10.000 Zuschauer... Detektive (1969)
- I am one of three who cashed up this afternoon 4 millions in a Munich bank.- Ich bin einer von den dreien, die heute Nachmittag in einer Münchner Bank die 4 Millionen kassiert haben. Bloody Friday (1972)
It has got to the point that every single day the Munich papers attack me.Die Münchner Zeitungen greifen mich nun täglich an. Ludwig (1973)
Dr. Schreiber of the Munich police Bavarian Interior Minister Merk and a gentleman from Egypt a member of the lnternational Olympic Committee.Dr. Schreiber von der Münchner Polizei... der bayerische Innenminister Merk und ein Herr aus Ägypten... ein Mitglied des lnternationalen Olympischen Komitees. 21 Hours at Munich (1976)
Gentlemen, I'm Manfred Schreiber of the Munich police and this is Mr. Genscher of the federal government.Meine Herren, ich bin Manfred Schreiber von der Münchner Polizei... und das ist Herr Genscher von der Bundesregierung. 21 Hours at Munich (1976)
Fifty-three days later, the three surviving Arab terrorists were released from a Munich jail in exchange for 1 7 passengers on a German airliner hijacked by members of the Black September organization.53 Tage später wurden die drei überlebenden Terroristen... im Austausch gegen 1 7 Passagiere einer deutschen Fluglinie... die von der Gruppe Schwarzer September gekapert wurde... aus einem Münchner Gefängnis entlassen. 21 Hours at Munich (1976)

German-Thai: Longdo Dictionary
Münchner(n) |der, pl. Münchner| ชาวเมืองมิวนิค, See also: München

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top