Search result for

luff

(62 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luff-, *luff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luff[N] การแล่นเรือทวนกระแสลม
luff[VI] แล่นเรือทวนลม
luff[N] ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ
luff up[PHRV] หันเรือไปทิศที่มีลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather

English-Thai: Nontri Dictionary
luff(vt) บังลม,แล่นทวนลม
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
bluff(n) ตลิ่งชัน,ผาชัน,ศพ,การพูดลวง
bluff(vi,vt) ขู่ให้กลัว,หลอกลวง,ลวง
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luffa Acutangula Roxbบวบเหลี่ยม [การแพทย์]
Luffa Cylindricaบวบกลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't raise sail, you're going to luff it. You got a paddle?อย่ากางใบ พายออกไปก่อน มีไม้พายมั้ย Jaws (1975)
Oi, Luffy! What'd you reel in this time?อยู่ที่นี่เอง ข้ามีอะไรจะบอกท่าน One Piece: Wan pîsu (1999)
This is for Nami-san. WAIT A SECOND! Luffy?ก่อนที่จะชะตาตกมาที่ผม One Piece: Wan pîsu (1999)
You mean Monkey D. Luffy?ผู้ชายที่ถูกเอาเงาไปก็ล้มลง One Piece: Wan pîsu (1999)
Monkey D. Luffy, a bounty of 100,000,000 beri...หลังวจากนั้นก็เกิด... One Piece: Wan pîsu (1999)
The wanted man, Monkey D. Luffy.ผูที่กินผลไม้เงา เงา One Piece: Wan pîsu (1999)
Hey, Luffy! Watch this!หัวทองเหรอ จะเป็นใครไม่ได้ นอกจากซันจิ One Piece: Wan pîsu (1999)
Luffy!พวกนั้นกำลังพูดถึงเราละ One Piece: Wan pîsu (1999)
This is bad! Luffy! Luffy!เธอพูดอย่างงี้ได้ไง และเธอจะไม่พูดอีก One Piece: Wan pîsu (1999)
I said...! Luffy, Zoro!น่าสนใจนิ One Piece: Wan pîsu (1999)
Close haul her. Luff the sails and lay her in irons.หันเรือเข้าหาลม ดึงใบเต็มที่! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
บวบ[n.] (būap) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd   FR: luffa [m]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ฟู[adj.] (fū) EN: spongy ; fluffy   FR: duveteux ; spongieux
เกทับ[v.] (kēthap) EN: match and raise (in cards) ; bluff   
ขนมถ้วยฟู[n. exp.] (khanom thuay fū) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake   FR: khanom thuay fu
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khīchø tølaē) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff   
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary
LUFF    L AH1 F
LUFFED    L AH1 F T
LUFFMAN    L AH1 F M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luff    (v) (l uh1 f)
luffs    (v) (l uh1 f s)
luffed    (v) (l uh1 f t)
luffing    (v) (l uh1 f i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,
verblüfft(adj) ตกตะลึง, งงงัน เช่น Ich war höchst verblüfft, als ich ihn sagen hörte. ฉันตะลึงงันตอนที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูด , See also: S. erstaunt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luffa {f} [bot.]loofah [Add to Longdo]
Luffaschwamm {m}loofah sponge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそける[, sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy [Add to Longdo]
はったり[, hattari] (n) bluff [Add to Longdo]
ふかふか[, fukafuka] (adv) soft (and fluffy) [Add to Longdo]
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ふんわり(P);フンワリ[, funwari (P); funwari] (adv-to,adv) (on-mim) gently; airily; fluffily; (P) [Add to Longdo]
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
もこもこ;モコモコ[, mokomoko ; mokomoko] (adj-f) lumpy; fluffy [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
フワフワ[, fuwafuwa] (adj-na,adv,vs,adj-no) (on-mim) light; airy; fluffy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丝瓜[sī guā, ㄙ ㄍㄨㄚ, / ] luffa (loofah) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loof \Loof\ (l[=oo]f or l[u^]f; 277), n. [See {Luff}.] [Also
   written {luff}.] (Naut.)
   (a) Formerly, some appurtenance of a vessel which was used in
     changing her course; -- probably a large paddle put over
     the lee bow to help bring her head nearer to the wind.
   (b) The part of a ship's side where the planking begins to
     curve toward bow and stern.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luff \Luff\ (l[u^]f), v. i. [imp. & p. p. {Luffed} (l[u^]ft); p.
   pr. & vb. n. {Luffing}.]
   1. (Naut.) To turn the head of a vessel toward the wind; to
    sail nearer the wind; to turn the tiller so as to make the
    vessel sail nearer the wind.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To flutter or shake from being aligned close to
    the direction of the wind; -- said of a sail.
    [PJC]
 
   {To luff round}, or {To luff alee}, to make the extreme of
    this movement, for the purpose of throwing the ship's head
    into the wind.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luff \Luff\ (l[u^]f), n. [OE. lof, prob. a sort of timber by
   which the course of a ship was directed, perh. a sort of
   paddle; cf. D. loef luff, loeven to luff. The word is perh.
   akin to E. glove. Cf. {Aloof}.] (Naut.)
    (a) The side of a ship toward the wind.
    (b) The act of sailing a ship close to the wind.
    (c) The roundest part of a ship's bow.
    (d) The forward or weather leech of a sail, especially of
      the jib, spanker, and other fore-and-aft sails.
      [1913 Webster]
 
   {Luff tackle}, a purchase composed of a double and single
    block and fall, used for various purposes. --Totten.
 
   {Luff upon luff}, a luff tackle attached to the fall of
    another luff tackle. --R. H. Dana, Jr.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luff
   n 1: (nautical) the forward edge of a fore-and-aft sail that is
      next to the mast
   2: the act of sailing close to the wind
   v 1: sail close to the wind [syn: {luff}, {point}]
   2: flap when the wind is blowing equally on both sides; "the
     sails luffed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top