Search result for

lifting

(52 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lifting-, *lifting*, lift
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shopliftingn. การล้วงของในร้านค้า,การโจรกรรมในร้านค้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liftingแรงกระแทก [การแพทย์]
Lifting and carryingการยกและเคลื่อนย้าย [TU Subject Heading]
lifting forceแรงยก, แรงซึ่งทำให้เครื่องบิน บินขึ้นหรือบินอยู่ในอากาศได้เนื่องจากอากาศด้านบนของปีกเครื่องบินมีแรงดันน้อยกว่าอากาศด้านล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lifting Positionsท่าเตรียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She actually didn't get sick till she tried lifting it that second time.จริงๆเธอเริ่มป่วยเมื่อพยายามยกครั้งที่ 2 Birthmarks (2008)
I'm lifting my feet.ฉันยกขาอยู่ New York, I Love You (2008)
I'm lifting, I'm lifting.ฉันก็ยกอยู่นี่ไง ยกอยู่ New York, I Love You (2008)
- I'm lifting. - No, you're shuffling.ฉันยกเท้าอยู่ ไม่ คุณลากเท้า New York, I Love You (2008)
- Lift your feet. Lift. - I'm lifting, I'm lifting.ยกเท้าสิ ยก ฉันยกอยู่ ยกอยู่ New York, I Love You (2008)
Dr. Mandela just lifting his cap to the 62,000 people...ดร.แมนเดล่า กำลังโบกหมวกให้แก่.. ฝูงชนกว่า 62,000 คน Invictus (2009)
Make sure you avoid any heavy lifting and continue to get plenty of rest.ช่วยเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน ABQ (2009)
You shouldn't be doing any heavy lifting. Skyler. -I want you gone by Monday morning.เพราะคุณจอมโกหก วอลท์ ABQ (2009)
Maybe you should stick to the heavy lifting.บางทีคุณจะต้องอยู่คนเดียว เป็นปัญหาใหญ่ที่สุด Saw VI (2009)
Well, it's true. With you being so tired from work lately, I'm the one doing all the heavy lifting.อ่าวก็จริงอะ การที่คุณเหนื่อยมาจากงานช่วงหลังๆ ก็ผมที่แหละที่ต้องเป็นคนออกแรงทั้งหมด Bargaining (2009)
You folks have a history of mistreating these mighty creatures, and up till now, no one's been lifting a finger.-พวกนายมีประวัติ ของการทรมานสัตว์ทรงพลังเหล่านี้ และจนถึงทุกวันนี้ ไม่มีใครคิดจะทำอะไรเลย VS. (2009)
- so after we do all the heavy lifting you get all the credit.แน่นอน The Getaway (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liftingHe acknowledged me by lifting his hat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องดาล[n.] (chǿngdān) EN: finger hole for lifting a bolt   
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement   
เครน[n.] (khrēn) EN: crane ; lifting machine   FR: grue [f] ; bigue [f] ; chèvre [f]
ปั้นจั่น[n.] (panjan) EN: crane ; davit ; lifting machine ; derrick   FR: grue [f] ; bigue [f] ; appareil de levage [m] ; chèvre [f]
เพื่อชีวิต[X] (pheūa chīwit) EN: socialist ; uplifting ; progressive ; socialistic ; socialist realism   
ยกน้ำหนัก[n. exp.] (yok nāmnak) EN: weightlifting   FR: haltérophilie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIFTING    L IH1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lifting    (v) (l i1 f t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftrieb {m}; Segelauftrieb {m} [naut.]lifting rig [Add to Longdo]
Bügelmutter {f}lifting nut [Add to Longdo]
Hebebühne {f}lifting platform [Add to Longdo]
Hebegeschirr {n}; Hebegeräte {pl}lifting gear [Add to Longdo]
Hebelift {m}lifting device [Add to Longdo]
Hebeöse {f} | Hebeösen {pl}lifting lug | lifting lugs [Add to Longdo]
Hebezeug {n}; Hebevorrichtung {f}lifting gear [Add to Longdo]
Heißöse {f}lifting eye; lifting eyebolt [Add to Longdo]
Hubkraft {f}lifting force [Add to Longdo]
Krangurt {m}lifting strap [Add to Longdo]
Ringmutter {f} [techn.]lifting eye nut [Add to Longdo]
Ringschraube {f} [techn.]lifting screw [Add to Longdo]
Tragkraft {f}; Tragfähigkeit {f}lifting capacity [Add to Longdo]
Traverse {f} (als Lastaufnahmemittel)lifting beam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ウエートリフティング;ウエイトリフティング;ウェイトリフティング;ウェートリフティング[, ue-torifuteingu ; ueitorifuteingu ; ueitorifuteingu ; ue-torifuteingu] (n) (See 重量挙げ) weight lifting [Add to Longdo]
パワーリフティング[, pawa-rifuteingu] (n) power lifting [Add to Longdo]
ルパン[, rupan] (n,vs) (col) (See 万引) shoplifting; shoplifter [Add to Longdo]
解禁[かいきん, kaikin] (n,vs,adj-no) lifting a ban; (P) [Add to Longdo]
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]
金解禁[きんかいきん, kinkaikin] (n) lifting of a gold embargo [Add to Longdo]
重量挙げ;重量上げ(iK)[じゅうりょうあげ, juuryouage] (n) weight lifting [Add to Longdo]
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring [Add to Longdo]
掴み投げ[つかみなげ, tsukaminage] (n) lifting throw (sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lift \Lift\ (l[i^]ft), v. t. [imp. & p. p. {Lifted}; p. pr. &
   vb. n. {Lifting}.] [Icel. lypta, fr. lopt air; akin to Sw.
   lyfta to lift, Dan. l["o]fte, G. l["u]ften; -- prop., to
   raise into the air. See {Loft}, and cf. 1st {Lift}.]
   1. To move in a direction opposite to that of gravitation; to
    raise; to elevate; to bring up from a lower place to a
    higher; to upheave; sometimes implying a continued support
    or holding in the higher place; -- said of material
    things; as, to lift the foot or the hand; to lift a chair
    or a burden.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise, elevate, exalt, improve, in rank, condition,
    estimation, character, etc.; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       The Roman virtues lift up mortal man. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Lest, being lifted up with pride.   --1 Tim. iii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. To bear; to support. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To collect, as moneys due; to raise.
    [1913 Webster]
 
   5. [Perh. a different word, and akin to Goth. hliftus thief,
    hlifan to steal, L. clepere, Gr. kle`ptein. Cf.
    {Shoplifter}.] To steal; to carry off by theft (esp.
    cattle); as, to lift a drove of cattle.
    [1913 Webster]
 
   Note: In old writers, lift is sometimes used for lifted.
      [1913 Webster]
 
         He ne'er lift up his hand but conquered. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {To lift up}, to raise or elevate; in the Scriptures,
    specifically, to elevate upon the cross. --John viii. 28.
 
   {To lift up the eyes}. To look up; to raise the eyes, as in
    prayer. --Ps. cxxi. 1.
 
   {To lift up the feet}, to come speedily to one's relief.
    --Ps. lxxiv. 3.
 
   {To lift up the hand}.
    (a) To take an oath. --Gen. xiv. 22.
    (b) To pray. --Ps. xxviii. 2.
    (c) To engage in duty. --Heb. xii. 12.
 
   {To lift up the hand against}, to rebel against; to assault;
    to attack; to injure; to oppress. --Job xxxi. 21.
 
   {To lift up one's head}, to cause one to be exalted or to
    rejoice. --Gen. xl. 13. --Luke xxi. 28.
 
   {To lift up the heel against}, to treat with insolence or
    unkindness. --John xiii.18.
 
   {To lift up the voice}, to cry aloud; to call out. --Gen.
    xxi. 16.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lifting \Lift"ing\, a.
   Used in, or for, or by, lifting.
   [1913 Webster]
 
   {Lifting bridge}, a lift bridge.
 
   {Lifting jack}. See 2d {Jack}, 5.
 
   {Lifting machine}. See {Health lift}, under {Health}.
 
   {Lifting pump}. (Mach.)
   (a) A kind of pump having a bucket, or valved piston, instead
     of a solid piston, for drawing water and lifting it to a
     high level.
   (b) A pump which lifts the water only to the top of the pump,
     or delivers it through a spout; a lift pump.
 
   {Lifting rod}, a vertical rod lifted by a rock shaft, and
    imparting motion to a puppet valve; -- used in the engines
    of river steamboats.
 
   {Lifting sail} (Naut.), one which tends to lift a vessel's
    bow out of water, as jibs and square foresails.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top