Search result for

letters

(57 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -letters-, *letters*, letter
English-Thai: Nontri Dictionary
letters(n) อักษรศาสตร์,วรรณคดี,การประพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lettersวรรณกรรมจดหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Letters ; Correspondenceจดหมาย [TU Subject Heading]
Letters of creditเลตเตอร์ออฟเครดิต [TU Subject Heading]
Letters of intentหนังสือแสดงเจตจำนง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eight letters. Three syllables.แค่ 8 ตัวอักษร 3 พยางค์ Chuck in Real Life (2008)
I know "heart" and "head" start with the same three letters,ผมรู้ว่าหัวใจกับหัว\ ใช้อักษร 3 ตัวแรกเหมือนกัน Adverse Events (2008)
I found your letters.พบจดหมายของคุณ Lucky Thirteen (2008)
They asked me to deliver these letters to you.พวกเขาให้ฉันเอาจดหมายมาให้คุณค่ะ Beethoven Virus (2008)
It's an anagram of the letters of our names:เป็นชื่อที่สลับตัวอักษร ระหว่างชื่อของเราน่ะค่ะ The Bank Job (2008)
Make the letters bigger, much bigger.ทำอักษรใหญ่หน่อย อีกนิด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We put our letters in it and bury it here.เราใส่จดหมายไว้ในนี้แล้วก็ฝังมันไว้ที่นี่ My Sassy Girl (2008)
We'll read the letters that day, and maybe we can find an answer then.เราจะอ่านจดหมายด้วยกันในวันนั้น บางทีเราก็อาจจะพบคำตอบ My Sassy Girl (2008)
We promised to read the letters a year ago.เราสัญญาจะมาอ่านจดหมายที่นี่เมื่อปีก่อน My Sassy Girl (2008)
To be honest, I read your letters.จริงๆ แล้ว ลุงได้อ่านจดหมายของพวกหนูด้วยล่ะ My Sassy Girl (2008)
Policies that flooded my office with angry calls and letters...นโยบายที่ออกจากสำนักงานของผมมีทั้งโทรศัพท์ จดหมาย The Dark Knight (2008)
All the letters of the alphabet.เหมือนได้เห็นตัวหนังสือทุกตัวโผล่ขึ้นมา Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lettersActually, I haven't gotten any letters yet.
lettersAre there any letters for me?
lettersAre there any letters for me in today's mail?
lettersAs I read though the letters.
lettersBut we do know many things about his character, thanks to letters and notebooks he left behind and other people's stories about him.
lettersCompare the style of those letters.
lettersCompare the style of those three letters.
lettersDozens of letters are awaiting you.
lettersFan letters lay in a heap on the desk.
lettersFather is busy writing letters.
lettersHave any letters arrived for me?
lettersHe bound old letters into a bundle.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
เดินทอง[v.] (doēnthøng) EN: print in gold letters   FR: écrire en lettres d'or
แจ้งความมายัง[n. exp.] (jaēngkhwām māyang) EN: form of address formerly used in official letters   
เขียนตัวบรรจง[v. exp.] (khīen tūa banjong) EN: write in block letters   FR: écrire en lettres capitales ; écrire en lettres majuscules
คนที่มีความรู้ [n. exp.] (khon thī mī khwāmrū) EN: man of letters ; learned man ; lettered man   FR: homme de lettres [m] ; lettré [m]
พระราชหัตถเลขา[n.] (phrarātchahatthalēkhā) EN: letters patent ; royal writing   

CMU English Pronouncing Dictionary
LETTERS    L EH1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
letters    (n) (l e1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
パウロの手紙[パウロのてがみ, pauro notegami] (n) the letters of Paul [Add to Longdo]
メール交換[メールこうかん, me-ru koukan] (n) exchange of letters; correspondence [Add to Longdo]
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P) [Add to Longdo]
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
迂生[うせい, usei] (pn) (arch) (male) self-deprecating first person pronoun used in letters [Add to Longdo]
英小文字[えいこもじ, eikomoji] (n) lower-case letters [Add to Longdo]
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] (n) {comp} upper-case letters; upper-case alphabetics [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
函件[hán jiàn, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] letters; correspondence [Add to Longdo]
字词[zì cí, ㄗˋ ㄘˊ, / ] letters or words; words or phrase [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] letters; to close; seal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters [Add to Longdo]
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 letters
   n 1: the literary culture; "this book shows American letters at
      its best"
   2: scholarly attainment; "he is a man of letters"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top