หรือคุณหมายถึง letterpreß?
Search result for

letterpress

(10 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -letterpress-, *letterpress*, letterpres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
letterpress[N] ตัวหนังสือ (เพื่อแยกความต่างจากภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆ ในหนังสือ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
letterpress(เลท'เทอเพรส) n. ตัวพิมพ์,หนังสือที่พิมพ์ด้วยตัวเรียงพิมพ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, that's the theme that I had letterpressed on the invitations.แหมก็นั่นเป็นข้อชี้แนะ ที่ฉันระบุในบัตรเชิญ With So Little to Be Sure Of (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
LETTERPRESS    L EH1 T ER0 P R EH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
letterpress    (n) (l e1 t @ p r e s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
活字印刷[かつじいんさつ, katsujiinsatsu] (n) type printing; letterpress printing; typography [Add to Longdo]
凸版[とっぱん, toppan] (n,adj-no) letterpress; relief printing; (P) [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] (n,adj-no) letterpress; relief printing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Letterpress \Let"ter*press`\ (-t[~e]r*pr[e^]s`), n.
   Print; letters and words impressed on paper or other material
   by types; -- often used of the reading matter in distinction
   from the illustrations.
   [1913 Webster]
 
      Letterpress printing, printing directly from type, in
      distinction from printing from plates.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 letterpress
   n 1: printing from a plate with raised characters [syn: {relief
      printing}, {letterpress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top