Search result for

laced

(43 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laced-, *laced*, lac, lace
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noninterlaced(จอภาพ) ชั้นดี <ความหมาย>ใช้บอกคุณภาพของจอภาพ ที่แสดงว่า ภาพบนจอนิ่ง ไม่เต้น ซึ่งเป็นผลดีกับสายตามาก หากจะซื้อคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพใหม่ ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะจะช่วยป้องกันมิให้ตาเสียได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I laced it with blow.- ฉันผสมมันเอง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
People in Osaka, Kyoto, and Tokyo... the reason they don't know about it is because of a media cover-up, a systematic, deliberate cover-up, a media blackout, because the dolphin meat is heavily laced with mercury.จากการไปที่จุดสังหาร แล้วหลังจากนั้น เราเดินไปที่ริมน้ำ The Cove (2009)
Replacing a bottle of mead with one laced with poison?หรือเปลี่ยนเหล้าผสมน้ำผึ้ง เป็นยาพิษ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The planet's laced with naquadria deposits.ดวงดาวที่มีแต่แร่นาควาดาห์ทับถมกัน Incursion: Part 1 (2010)
I laced it with vervain.ผมผสมเวอร์เวนลงไป Brave New World (2010)
His marijuana could be laced with formaldehyde or lead, which could cause a pulmonary hemorrhage, which could make him spit up blood.กัญชาของเขาอาจเจือปนฟอร์มัลดีไฮด์หรือตะกั่ว ซึ่งอาจทำให้เกิดเลือดออกในปอด ซึ่งทำให้เขาขากเป็นเลือด Bombshells (2011)
The coffee's laced with poison.กาแฟมียาพิษเจือปนอยู่ Strain (2011)
That night, my father offered us wine laced with blood.ในคืนนั้น พ่อของฉันให้เราดื่มไวน์ผสมเลือด Ordinary People (2011)
Everything in the store is laced with it.ทุกอย่างในร้านนี้ มีมันเป็นส่วนผสม There Will Be Blood (2012)
Whatever made this cut, it's laced with a paralytic toxin, potent enough to disable all motor functions.อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดรอยกรีดนี้ ถูกเจือปนด้วยพิษอัมพาต มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ เครื่องยนต์เสื่อมสมรรถนะ Abomination (2012)
The bullets were laced with curare, a rare and deadly poison, the killer's unique M.O.กระสุนถูกอาบด้วยยางน่อง พิษที่หายาก และทำให้ตายได้ เอกลักษณ์ของนักฆ่า M.O. Lone Gunmen (2012)
His calling card is a 7.62 millimeter gun laced with curare.เค้าใช้ปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตร เคลือบด้วยคูรารี่ Lone Gunmen (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lacedShe laced her shoes.
lacedThey gave him a glass of orange juice laced with vodka.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การันต์ (–์)[X] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]   FR: [symbole de consonne muette]
กงค้าง[n.] (kongkhāng) EN: ribs of a wooden boat placed at the sides   
นกหัวขวานเขียวป่าไผ่[n. exp.] (nok hūa khwān khīo pā phai) EN: Laced Woodpecker   FR: Pic médiastin [m]
นกกะรางสร้อยคอเล็ก[n. exp.] (nok karāng søi khø lek) EN: Lesser Necklaced Laughingthrush   FR: Garrulaxe à collier [m] ; Garrulax à demi-collier [m] ; Petit Garrulaxe à collier [m]
นกกะรางสร้อยคอใหญ่[n. exp.] (nok karāng søi khø yai) EN: Greater Necklaced Laughingthrush   FR: Garrulaxe à plastron [m] ; Garrulax à bandeau [m] ; Garrulaxe à collier [m] ; Garrulaxe à poitrine noire [m]
นกกระทาดงปักษ์ใต้[n. exp.] (nok krathā dong pak tāi) EN: Chestnut-necklaced Partridge   FR: Torquéole à poitrine châtaine ; Perdrix de Charlton [f]
ประดิษฐาน[v.] (praditsathān) EN: place ; establish ; instal ; be placed ; be enshrined   
ประจำการ[v.] (prajamkān) EN: be stationed ; be placed permanently ; be posted ; be on duty ; be in active service ; be on a active list ; service ; serve   FR: être en service
ซะ[n.] (sa) EN: [a word placed after a verb or at the end of a sentence to add emphasis or indicate a command]   
เสีย[X] (sīa) EN: [a word placed after a verb or at the end of a sentence to add emphasis or indicate a command]   

CMU English Pronouncing Dictionary
LACED    L EY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laced    (v) (l ei1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Netzbauchspecht {m} [ornith.]Laced Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
インターレースGIF[インターレースギッフ;インターレースジッフ, inta-re-sugiffu ; inta-re-sujiffu] (n) {comp} interlaced GIF [Add to Longdo]
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location) [Add to Longdo]
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
サバラン[, sabaran] (n) savarin (crown-shaped cake served with liqueur-laced syrup) (fre [Add to Longdo]
ステント[, sutento] (n) stent (tubular support temporarily placed inside a blood vessel, etc.) [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
ノンインターレース[, non'inta-re-su] (n) {comp} non-interlaced [Add to Longdo]
一の松[いちのまつ, ichinomatsu] (n) closest pine-tree to a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway) [Add to Longdo]
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 patterned \patterned\ adj.
   Having describable patterns, especially patterns of colors.
   [Narrower terms: {banded}, {blotched, blotchy, splotched},
   {brindled, brindle, brinded, tabby}, {burled}, {checked,
   checkered}, {dappled, mottled}, {dotted, flecked, specked,
   speckled, stippled}, {figured}, {floral, flowered}, {laced},
   {marbled, marbleized}, {moire, watered}, {pinstriped,
   pinstripe(prenominal)}, {slashed, streaked}, {spotted},
   {sprigged}, {streaked, streaky}, {striped, stripy},
   {tessellated}, {veined, venose}] {plain, solid}
   [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lace \Lace\, v. t. [imp. & p. p. {Laced} ([=a]st); p. pr. & vb.
   n. {Lacing}.]
   1. To fasten with a lace; to draw together with a lace passed
    through eyelet holes; to unite with a lace or laces, or,
    figuratively. with anything resembling laces. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When Jenny's stays are newly laced.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To adorn with narrow strips or braids of some decorative
    material; as, cloth laced with silver. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To beat; to lash; to make stripes on. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       I'll lace your coat for ye.      --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To add something to (a food or beverage) so as to impart
    flavor, pungency, or some special quality; as, to lace a
    punch with alcohol; to lace the Kool-Aid with LSD. [Old
    Slang]
    [1913 Webster +PJC]
 
   5. To twine or draw as a lace; to interlace; to intertwine.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       The Gond . . . picked up a trail of the Karela, the
       vine that bears the bitter wild gourd, and laced it
       to and fro across the temple door.  --Kipling.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laced \Laced\, a.
   1. Fastened with a lace or laces; decorated with narrow
    strips or braid. See {Lace}, v. t.
    [1913 Webster]
 
   2. Decorated with the fabric lace.
    [1913 Webster]
 
       A shirt with laced ruffles.      --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   {Laced mutton}, a prostitute. [Old slang]
 
   {Laced stocking}, a strong stocking which can be tightly
    laced; -- used in cases of weak legs, varicose veins, etc.
    --Dunglison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 decorated \decorated\ adj.
   having decorations. [Narrower terms: {beaded, beady,
   bejeweled, bejewelled, bespangled, gemmed, jeweled, jewelled,
   sequined, spangled, spangly}; {bedaubed}; {bespectacled,
   monocled, spectacled}; {braided}; {brocaded, embossed,
   raised}; {buttony}; {carbuncled}; {champleve, cloisonne,
   enameled}; {crested, plumed having a decorative plume)};
   {crested, top-knotted, topknotted, tufted}; {crested};
   {embellished, ornamented, ornate}; {embroidered}; {encircled,
   ringed, wreathed}; {fancied up, gussied, gussied up, tricked
   out}; {feathery, feathered, plumy}; {frilled, frilly,
   ruffled}; {fringed}; {gilt-edged}; {inflamed}; {inlaid};
   {inwrought}; {laced}; {mosaic, tessellated}; {paneled,
   wainscoted}; {studded}; {tapestried}; {tasseled, tasselled};
   {tufted}; {clinquant, tinseled, tinselly}; {tricked-out}]
   Also See: {clothed}, {fancy}. Antonym: {unadorned}.
 
   Syn: adorned.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laced
   adj 1: closed with a lace; "snugly laced shoes" [syn: {laced},
       {tied}] [ant: {unlaced}, {untied}]
   2: edged or streaked with color; "white blossoms with purple-
     laced petals"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top