Search result for

koran

(35 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -koran-, *koran*
Possible hiragana form: こらん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Koran[N] คัมภีร์กุรอ่าน, See also: คัมภีร์โกรานของศาสนาอิสลาม, คัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม, Syn. Qur'an

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
koran(โคราน',-แรน',คอ'ราน) n. พระคัมภีร์โบราณของอิสลาม

English-Thai: Nontri Dictionary
Koran(n) คัมภีร์โกหร่าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Koranกุรอาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where's your Koran now?คัมภีร์กุรอ่านอยู่ไหนล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
There is no place in the Koran for the murder of innocent people and suicide.คัมภีร์กุรอ่านไม่สนับสนุนให้คน ฆ่าผู้บริสุทธิ์หรือตัวเองหรอก Body of Lies (2008)
But the Koran's sayings... You speak Arabic, no?แต่คัมภีร์กุรอ่านกล่าวว่า แกพูดอารบิคได้ไหม Body of Lies (2008)
The Koran... chapter 66 verse 6.คัมภีร์กุรอ่าน บทที่ 66 บรรทัดที่ 6 Better Angels (2010)
Yeah, but not a Koran thumper.ครับ แต่ก็ไม่ใช่พวกเคร่งศาสนา Semper I (2011)
Your mom threw my Koran on the floor, tore some pages.แม่ลูกทิ้งคัมภีร์โกรานลงบนพื้น บางหน้าฉีกขาด The Smile (2012)
Your mom threw my Koran on the floor.แม่ลูกทิ้งคัมภีร์โกรานลงบนพื้น Beirut Is Back (2012)
His wife said he was carrying a Koran.ภรรยาของเขาบอกว่าเขากำลังถืออัลกุรอาน American Sniper (2014)
I don't know what a Koran looks like, but I can tell you what he was carrying.ดูผมไม่ทราบว่าสิ่งที่อัลกุรอานดูเหมือน แต่ผมสามารถบอกคุณได้สิ่งที่เขากำลังดำเนินการ American Sniper (2014)
Our Gita, the Muslim's Koran, your Bible.กีต้าของเรา คูระอ่านของมุสลิม ไบเบิลของคุณ Gandhi (1982)
But in our temple, the priest used to read from the Muslim Koran and the Hindu Gita, moving from one to the other as if it mattered not which book was read as long as God was worshiped.แต่ในโบสถ์ของเรานักบวชใช้ คัมภีร์กูระอ่านของมุสลิม และกีต้าของฮินดู สลับกันไป Gandhi (1982)
- It's a copy of the Koran, 14th century.- สำเนาคัมภีร์โกหร่าน, ศตวรรษที่ 14 V for Vendetta (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัมภีร์คุรอ่าน[n.] (khamphī kuraān) EN: Koran   FR: Coran [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KORAN    K AO0 R AA1 N
KORANDA    K ER0 AE1 N D AH0
KORANIC    K AO0 R AE1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Koran    (n) (k @1 r aa1 n)
Korans    (n) (k @1 r aa1 n z)
Koranic    (j) (k @1 r a1 n i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Koran(n) |der, nur Sg.| คัมภีร์กุรอ่าน, คัมภีร์โกหร่านของศาสนาอิสลาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koran {m} [relig.]Koran [Add to Longdo]
Koran-Kaiserfisch {m} (Pomacanthus semicirculatus) [zool.]koran angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーラン(P);コラーン;クルアーン[, ko-ran (P); kora-n ; kurua-n] (n,adj-no) Koran (ara [Add to Longdo]
コランダー[, koranda-] (n) colander; strainer; sieve [Add to Longdo]
コランダム[, korandamu] (n) corundum [Add to Longdo]
サザナミヤッコ[, sazanamiyakko] (n) semicircle angelfish (Pomacanthus semicirculatus); Koran angelfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古兰经[gǔ lán jīng, ㄍㄨˇ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Koran (Islamic scripture); Quran [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Koran \Ko"ran\ (k[=o]"ran or k[-o]*r[aum]n"; 277), n. [Ar.
   qor[=a]n; with the Ar. article, Alkoran, Alcoran; = Turk.
   Pers. qur[^a]n, from Ar. quran, qoran, book, reading, from
   q[^a]r[^a], read. See {Alcoran}.]
   The Scriptures of the Muslims, containing the professed
   revelations to Mohammed; -- called also {Alcoran}. [Written
   also {Kuran} or {Quran}, Also rarely {Coran} and {Core}.]
 
   Note: The Koran is the sacred book of the Muslims (sometimes
      called Mohammedans by non-Muslims, a term considered
      offensive by some Muslims). It is the most important
      foundation on which Islam rests and it is held in the
      highest veneration by all Islamic sects. When being
      read it must be kept on a stand elevated above the
      floor. No one may read it or touch it without first
      making a legal ablution. It is written in the Arabic
      language, and its style is considered a model. The
      substance of the Koran is held to be uncreated and
      eternal. Mohammed was merely the person to whom the
      work was revealed. At first the Koran was not written,
      but entirely committed to memory. But when a great many
      of the best Koran reciters had been killed in battle,
      Omar suggested to Abu-Bekr (the successor of Mohammed)
      that it should be written down. Abu-Bekr accordingly
      commanded Zeid, an amanuensis of the prophet, to commit
      it to writing. This was the authorized text until 23
      years after the death of the prophet. A number of
      variant readings had, however, crept into use. By order
      of the calif Osman in the year 30 of the Hejira, Zeid
      and three assistants made a careful revision which was
      adopted as the standard, and all the other copies were
      ordered to be burned. The Koran consists of 114 suras
      or divisions. These are not numbered, but each one has
      a separate name. They are not arranged in historical
      order. These suras purport to be the addresses
      delivered by Mohammed during his career at Mecca and
      Medina. As a general rule the shorter suras, which
      contain the theology of Islam, belong to the Meccan
      period; while the longer ones, relating to social
      duties and relationships, to Medina. The Koran is
      largely drawn from Jewish and Christian sources, the
      former prevailing. Moses and Jesus are reckoned among
      the prophets. The biblical narratives are interwoven
      with rabbinical legends. The customs of the Jews are
      made to conform to those of the Arabians. Islamic
      theology consists in the study of the Koran and its
      commentaries. A very fine collection of Korans,
      including one in Cufic (the old Arabic character), is
      to be found in the Khedival Library at Cairo, Egypt.
      [Century Dict. 1906]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Koran
   n 1: the sacred writings of Islam revealed by God to the prophet
      Muhammad during his life at Mecca and Medina [syn: {Koran},
      {Quran}, {al-Qur'an}, {Book}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Koran [koran]
   Koran
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Koran [koːraːn] (n) , s.(m )
   Koran
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top