Search result for

kontakt aufnehmen

(53 entries)
(1.1601 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kontakt aufnehmen-, *kontakt aufnehmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kontakt aufnehmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kontakt aufnehmen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm to take over contact with your agents.Ich soll mit Ihren Agenten Kontakt aufnehmenOur Man in Havana (1959)
Will resume tomorrow with Renotte.Werde morgen mit Renotte wieder Kontakt aufnehmenOSS 117 se déchaîne (1963)
Now you tell me, where can I contact this girl?Wo kann ich mit dem Mädchen Kontakt aufnehmenFrom Russia with Love (1963)
We wanted to ask the UFOs and warn the world.Darum müssen wir mit den Außerirdischen Kontakt aufnehmen, um die ganze Welt vor dem Untergang zu retten. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
They told me to go to Vienna, and get in touch with Margery.Paris sagte, ich müsse nach Wien, Margery würde Kontakt aufnehmenWith the Lives of Others (1966)
She was just about to make contact with him when your boys picked her up.Sie wollte mit ihm Kontakt aufnehmen, als Sie sie geschnappt haben. A Tiger Hunt in Paris: Part 2 (1966)
Kronman was obviously going to contact all of us.Kronmann wollte zu uns Kontakt aufnehmen. Um alle zu Mitverschwörern zu machen. The Safecracker Suite (1966)
You will be contacted.Man wird mit Ihnen Kontakt aufnehmenHow to Steal a Million (1966)
They require to make contact.Sie müssen Kontakt aufnehmenThunderbirds Are GO (1966)
The Enterprise is also playing the silent waiting game in hope of regaining contact.Alle Triebwerke und Systeme sind abgeschaltet und wir warten in aller Stille darauf, wieder Kontakt aufnehmen zu können. Balance of Terror (1966)
- Ship to ship.- Kontakt aufnehmenThe Corbomite Maneuver (1966)
- Ship to ship.- Kontakt aufnehmenThe Corbomite Maneuver (1966)
- Ship to ship.- Kontakt aufnehmenThe Corbomite Maneuver (1966)
Carter, tell Kinch to get in touch with the underground.Sagt Kinch, er soll mit dem Untergrund Kontakt aufnehmenOne in Every Crowd (1967)
We must make contact, find out what it wants.Wir müssen Kontakt aufnehmen, herausfinden, was es will. Day of the Dove (1968)
Urgent. Make contact quickly.Dringend, schnell Kontakt aufnehmenOperation Hannibal (1969)
Now, some of us will be coming into contact with this man,Wir werden mit diesem Mann Kontakt aufnehmenThe Amnesiac (1969)
The very reason for the existence of our starships is contact with other life.Unser Raumschiff soll mit anderen Lebensformen Kontakt aufnehmenThe Savage Curtain (1969)
For the last time, why were you trying to contact this man?Warum wollten Sie mit diesem Mann Kontakt aufnehmenGowns by Yvette (1970)
Continue on that heading and altitude until contacted again.Fliegen Sie weiter Richtung Süden, bis wir wieder Kontakt aufnehmenThe Hostage (1970)
This guy in the Tiger, the least we could do is get him on the radio and talk to him.Wir könnten zumindest mit dem Kerl im Tiger Kontakt aufnehmenKelly's Heroes (1970)
Through him, I shall attempt to contact those of your loved ones who have passed beyond the veil.Mit seiner Hilfe können wir mit den Von-uns-Gegangenen Kontakt aufnehmen. Dort, in der Ewigkeit des Jenseits. Cat's Paw (1971)
We know how to get in touch with you.Wir wissen, wie wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. Invasion of the Bee Girls (1973)
Turn on his helmet radio so I can contact him.Stell sein Sprechgerät an, damit ich mit ihm Kontakt aufnehmen kann. Was? Dark Star (1974)
'She wasn't getting in touch with anybody ever.Sie wird für den Rest ihres Lebens mit niemandem Kontakt aufnehmenFarewell, My Lovely (1975)
I know that influential people are looking for contact with you. My friends are ready to do anything.Hochgestellte Persönlichkeiten werden mit dir Kontakt aufnehmenDeath of a Corrupt Man (1977)
- To reach Kalba, you must first make contact with a man called Fekkesh, Aziz Fekkesh.Vorher musst du mit Mr. Fekkesh Kontakt aufnehmen, Aziz Fekkesh. The Spy Who Loved Me (1977)
Now, you'll need someone who knows the ropes and we found just the man to use to our advantage.Zu diesem Mann werden Sie Kontakt aufnehmen! Ich habe das Gefühl, den kenne ich! Odds and Evens (1978)
THE FOURTH MEMBER OF YOUR UNIT, LT. FINLETTER,Er wird an diesen Koordinaten mit lhnen Kontakt aufnehmenAttack of the Killer Tomatoes! (1978)
Request status or radio contact.Status anfordern oder Funkkontakt aufnehmen1941 (1979)
I just had to have some contact.Ich musste einfach Kontakt aufnehmenStarting Over (1979)
Isn't it possible to stop the train or contact another car?Kann man den Zug nicht anhalten oder mit anderen Wagen Kontakt aufnehmenTerror Express (1980)
There is no single leader with whom we can make contact or negotiate.Es gibt keinen einzelnen Machthaber, mit dem wir Kontakt aufnehmen könnten. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
All you have to do is get in touch with it.Du musst nur mit ihr Kontakt aufnehmenCaddyshack (1980)
It's the only way they can reach you.Anders können die nicht mit Ihnen Kontakt aufnehmenAbsence of Malice (1981)
Still he'll have to move around, contact some people.Auf jeden Fall wird er sich ja irgendwo mal melden. Kontakt aufnehmen, oder? The Professional (1981)
The killer will try to get to him through you. In case he contacts you, try to keep him there, and call me immediately at this number.Der Killer könnte Kontakt aufnehmen und wenn er sich mit Ihnen in Ver- bindung setzt, rufen Sie mich sofort an. The Professional (1981)
That you and I can make that contact.Wir beide können diesen Kontakt aufnehmenThe Entity (1982)
Shall we stop and try to make contact?Sollen wir anhalten und Kontakt aufnehmenFitzcarraldo (1982)
Chekov, break silence.Chekov, Kontakt aufnehmenStar Trek III: The Search for Spock (1984)
When they contact you, I'll get your signal.Wenn sie Kontakt aufnehmen, gibst du mir ein Signal. My Lucky Stars (1985)
He also has the names and contacts for every terrorist leader in the world.Er kann zu allen Terrororganisationen der Welt Kontakt aufnehmenThe Holcroft Covenant (1985)
If we were to come back here, on a project, who would be the person to contact?Wenn wir hier noch mal herkämen, um ein Projekt zu starten, - mit wem müssten wir Kontakt aufnehmenWater (1985)
And, Jonathan, we want you to contact the guests and invite them to the tribute.Und Sie, Jonathan, sollen mit den Gästen Kontakt aufnehmen und sie zu der Hommage einladen. A Mother and a Daughter (1987)
But he's gotta make contact with precious coin brokers first to turn those doubloons into cash.Aber er wird mit Münzhändlern Kontakt aufnehmen müssen, um die Dublonen zu Geld zu machen. Mission of Gold (1987)
A theft which scanners recorded, providing us with the opportunity to make close contact with a Ferengi vessel.Der Diebstahl wurde von einem Scanner aufgezeichnet. Nun können wir endlich mit einem Ferengi-Schiff Kontakt aufnehmenThe Last Outpost (1987)
If we succeed, it will be Starfleet's first look at a life form which, discounting rumour, we know almost nothing about.Wenn wir Erfolg haben, werden wir zum ersten Mal mit Lebewesen Kontakt aufnehmen, über die wir fast nichts wissen. The Last Outpost (1987)
Witches have always been able to raise the spirits of the dead.Hexen können mit den Geistern der Toten Kontakt aufnehmenTails I Live, Heads You Die (1988)
I'm sure the church underground will make contact with our embassy.Die Kirche wird sicher mit der Botschaft Kontakt aufnehmenOn a Wing and a Prayer (1988)
They're requesting visual contact.Man will Kontakt aufnehmenHeart of Glory (1988)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kontakt aufnehmenติดต่อ เช่น Im Ausland soll man mit seiner Familie in der Heimat Kontakt aufnehmen., See also: in Verbindung bleiben

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontakt {m} | Kontakte {pl} | erste Kontakte | mit jdm. in Kontakt stehen | mit jdm. Kontakt aufnehmencontact | contacts | preliminary contacts | to be in contact (touch) with someone | to get in touch with someone; to contact someone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top