Search result for

jobs

(44 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jobs-, *jobs*, job
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We give him odd jobs now and then.เราให้เขาทํางานเล็กๆ น้อยๆ บ้างเป็นครั้งคราว Rebecca (1940)
I know there are others doing jobs in this war that are more glamorous.ฉันรู้ว่ามีคนอื่น ๆ ที่ทำงาน ในสงครามครั้งนี้ที่มีเสน่ห์มาก ขึ้น How I Won the War (1967)
We've got to protect our phoney-baloney jobs, gentlemen.เราต้องปกป้องงานไว้ Blazing Saddles (1974)
What's hurt you the most is your record since the war - different cities, different jobs - and not one of them shows you can accept any real responsibility.สิ่งที่ทำร้ายคุณมากที่สุด คือประวัติของคุณตั้งแต่สงคราม เมืองต่างๆ งานต่างๆ ไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าคุณ ยอมรับความรับผิดชอบที่แท้จริงได้ Airplane! (1980)
We did come back to the States. I tried a number of jobs.เรากลับมาสหรัฐฯ ผมพยายามหางานทำไม่รู้กี่ที่ Airplane! (1980)
- They split. They all took straight jobs.พวกเขาทั้งหมดรับงานตรงไปตรงมา The Blues Brothers (1980)
We've picked good jobs, huh?เราได้เลือกงานที่ดีฮะ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
they'll do anything to save their jobs.แต่จะรับทุกข้อเสนอ เพื่อไม่ให้ถูกไล่ออก Spies Like Us (1985)
Last I'd heard he'd spent some time in jail and was now doing odd jobs around Castle Rock.สุดท้าย ได้ยินมาว่าบางครั้งเขาก็เข้าไปอยู่ในคุก และตอนนี้ก็ทำงานเล็กๆน้อย อยู่ใกล้ๆ แคสเซิ่ลร็อค Stand by Me (1986)
So why don't you change jobs?แล้วทำไมคุณไม่เปลี่ยนงานซะล่ะ ? Cinema Paradiso (1988)
To us, those goody-good people who worked shitty jobs for bum paychecks... and took the subway to work every day and worried about bills, were dead.สำหรับเรา พวกคนดีที่ทำงานโง่ๆ เพื่อแลกกับเช็คเง่าๆ นั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานทุกวัน และกังวลกับบิล คือตายทั้งเป็น Goodfellas (1990)
- You know we can't get jobs.- คุณจะรู้ว่าเราไม่สามารถรับงาน In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jobsToday, more and more people are changing jobs in order to get a better salary and higher social status.
jobsCan S. Jobs bring back the magic to Disney?
jobsIn the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.
jobsFactory jobs are drying up in the local economy.
jobsThat young man can't get the sort of jobs he wants, and doesn't have any friends: He's really at a loss.
jobsThe government's investment will create many jobs.
jobsClerks with sticky fingers won't keep their jobs for long.
jobsJobs are hard come by these days.
jobsIt's possible to branch out from computing to jobs in banking, accountancy and so on.
jobsNowadays some jobs are hard to come by.
jobsI made five applications for jobs but got nothing.
jobsHis salary is so small he must do odd jobs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้งงาน[v. exp.] (lathing ngān) EN: abandon jobs   
ทำงานหลายอย่าง[v. exp.] (thamngān lāi yāng) EN: do various jobs ; do different jobs   FR: exercer différents métiers ; exercer des petits boulots ; être occupé à des tâches diverses

CMU English Pronouncing Dictionary
JOBS    JH AA1 B Z
JOBS'    JH AA1 B Z
JOBST    JH AA1 B S T
JOBS'S    JH AA1 B Z AH0 Z
JOBSON    JH AA1 B S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jobs    (n) (jh ou1 b z)
jobs    (v) (jh o1 b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
鞍替え[くらがえ, kuragae] (n,vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.) [Add to Longdo]
求人欄[きゅうじんらん, kyuujinran] (n) jobs available section (e.g. in a newspaper) [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) [Add to Longdo]
雇用統計[こようとうけい, koyoutoukei] (n) employment data; employment statistics; jobs data [Add to Longdo]
雑用[ざつよう, zatsuyou] (n,adj-no) odd jobs; miscellaneous; other; etc. [Add to Longdo]
新規雇用[しんきこよう, shinkikoyou] (n) new jobs [Add to Longdo]
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees [Add to Longdo]
渡り歩く[わたりあるく, watariaruku] (v5k,vi) to wander from place to place; to change jobs [Add to Longdo]
片手間仕事[かたてましごと, katatemashigoto] (n) side job; odd jobs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乔布斯[Qiáo bù sī, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄙ, / ] Jobs (name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top