Search result for

joker

(41 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joker-, *joker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joker[N] ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, Syn. comedian, buffon
joker[N] ไพ่โจ๊กเกอร์ มีแต้มสูงสุดหรือจะนับเป็นแต้มอะไรก็ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joker(โจค'เคอะ) n. ผู้ล้อเล่น,ผู้เล่นตลก,ตัวตลก,ไพ่โจ๊กที่จะนับเป็นแต้มอะไรก็,ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
joker(n) ตัวตลก,จำอวด,ไพ่พิเศษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Folks, we had some practical joker down there with a fake fin...ทุกท่านครับ เป็นการเล่นตลก ด้วยการใช้กระโดงปลอมครับ Jaws (1975)
-We can't be sitting around here forever waiting for some joker on a motorcycle.เราจะรอให้มีหนุ่มมอเตอร์ไซด์มารับ อยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้หรอก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Who would pay to watch Joker Bear?มีใครบ้าง อยากจะเสียตังค์ โหลดหมีงี่เง่ามาดูกันล่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
-All right, I'll deal with this joker.- All right, I'll deal with this jokerNight at the Museum (2006)
look at that joker parked right in front of the fire hydrant.ดูคนบ้าจอดรถหน้าหัวฉีดดับเพลิงสิ Morning Comes (2007)
I think maybe this joker's right.เจ้านี่อาจพูดถูก The Magnificent Seven (2007)
Has it occurred to you jokers that whatever did this could still be in here?คิดบ้างรึเปล่าว่าไอ้ตัวการมันยังอยู่ในเนี่ย Dead Space: Downfall (2008)
- I know why they call him the Joker. - Why do they call him the Joker?ไม่แปลกใจ ที่ใคร ๆ ก็เรียกมันว่าโจ๊กเกอร์ ทำไมรึ ใคร ๆ ก็เรียกโจ๊กเกอร์ The Dark Knight (2008)
A Mob bank. I guess the Joker's as crazy as they say.ธนาคารพวกมาเฟีย โจ๊กเกอร์มันบ้าสมคำเล่าลือ The Dark Knight (2008)
If this Joker guy was so smart, he'd have had us bring a bigger car.ถ้าโจ๊กเกอร์มันฉลาดจริง มันต้องให้เราเอารถใหญ่กว่านี้มาแล้ว The Dark Knight (2008)
I'm betting the Joker told you to kill me soon as we loaded the cash.ฉันว่าโจ๊กเกอร์สั่งให้แกฆ่าฉันหลังจากเราขนเงินเสร็จ The Dark Knight (2008)
What about this Joker guy?จะเอาไงกับโจ๊กเกอร์ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jokerHe has the Joker.
jokerHe is a good joker.
jokerI often find myself falling for jokers, regardless of their looks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวโจ๊ก[N] joker, See also: clown, buffoon, jester, Syn. ตัวตลก, จำอวด, Example: ตัวโจ๊กในละครทีวีส่วนใหญ่เป็นนักแสดงตลกคาเฟ่, Thai definition: ผู้ที่แสดงบทตลกทำให้ผู้อื่นขบขัน
ตลก[N] joker, See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon, Example: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง, Thai definition: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
โจ๊ก[N] joker, Syn. ไพ่โจ๊กเกอร์, โจ๊กเกอร์, Thai definition: ไพ่ตัวพิเศษจะใช้เข้ากับตัวไหนก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker   FR: pitre [m] ; bouffon [m]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joker   FR: joker [m]
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool   FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.)
ตลกคะนอง[v. exp.] (talok khanøng) EN: be a joker ; be a comedian   
ตัวตลก[n.] (tūatalok) EN: clown ; joker ; buffoon   FR: clown [m] ; pitre [m] ; comique [m] ; bouffon [m] (vx – litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOKER    JH OW1 K ER0
JOKERS    JH OW1 K ER0 Z
JOKERST    JH AA1 K ER0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joker    (n) (jh ou1 k @ r)
jokers    (n) (jh ou1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joker {m} (Kartenspiel)joker [Add to Longdo]
Jokerzeichen {n}wildcard character [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョーカー[, jo-ka-] (n) joker; (P) [Add to Longdo]
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster [Add to Longdo]
担ぎ屋[かつぎや, katsugiya] (n) superstitious person; practical joker; blackmarket peddler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joker \Jok"er\, n.
   1. One who makes jokes or jests.
    [1913 Webster]
 
   2. (Card Playing) See {Best bower}, under 2d {Bower}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Card Playing) An extra card usually included in a deck of
    playing cards, having the same design as the others on the
    back, but on the face having a picture of a jester. It is
    not included in the deck used in most games, but in
    certain games may be included and then takes on a special
    value, such as the highest-valued card, or a wild card.
    [PJC]
 
   4. A clause placed in a document, such as a contract or a
    piece of legislation, not itself appearing significant,
    but in a subtle way substantially changing the effect of
    the document.
    [PJC]
 
   5. Hence: Any fact or condition which is unknown or not
    apparent, which reverses an apparently advantageous
    position; a kicker.
    [PJC]
 
   6. A person; a fellow; a chap; -- usually used in a mildly
    disparaging sense; as, who's the joker who left the ice
    cream on the table?.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bower \Bow"er\ (bou"[~e]r), n. [G. bauer a peasant. So called
   from the figure sometimes used for the knave in cards. See
   {Boor}.]
   One of the two highest cards in the pack commonly used in the
   game of euchre.
   [1913 Webster]
 
   {Right bower}, the knave of the trump suit, the highest card
    (except the "Joker") in the game.
 
   {Left bower}, the knave of the other suit of the same color
    as the trump, being the next to the right bower in value.
    
 
   {Best bower} or {Joker}, in some forms of euchre and some
    other games, an extra card sometimes added to the pack,
    which takes precedence of all others as the highest card.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joker
   n 1: a person who enjoys telling or playing jokes [syn: {joker},
      {jokester}]
   2: a person who does something thoughtless or annoying; "some
     joker is blocking the driveway" [syn: {joker}, {turkey}]
   3: an inconspicuous clause in a document or bill that affects
     its meaning in a way that is not immediately apparent; "when
     I demanded my money he showed me the joker in the contract"
   4: a playing card that is usually printed with a picture of a
     jester

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 joker [jokər]
   wild card
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top