Search result for

inspection

(80 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspection-, *inspection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspection[N] การตรวจจับ, See also: การตระเวน, การพินิจพิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspection(อินสเพค'เชิน) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การตรวจการณ์, Syn. scrutiny

English-Thai: Nontri Dictionary
inspection(n) การตรวจ,การสำรวจ,การตรวจพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspectionการตรวจพินิจ, การดู (ตรวจร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจการ, การตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจตรา, การตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection by judgeการเผชิญสืบ, การตรวจสอบโดยศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection clauseข้อกำหนดการตรวจสอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection lawกฎหมายตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspection lawsกฎหมายที่ให้อำนาจตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection of documentsการขอตรวจดูเอกสาร (โดยคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection of propertyการตรวจดูทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection rightสิทธิตรวจดูของที่ซื้อ [ดู caveat emptor ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspectionการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Inspectionการดู, การสังเกต, การตรวจวินิจฉัยด้วยตาเปล่า, การดูแล, ตรวจพิจารณา [การแพทย์]
Inspection Scheduleโปรแกรมการบำรุงรักษา [การแพทย์]
Inspection, Minorการตรวจสอบย่อย [การแพทย์]
Inspection, Preliminaryการตรวจภายนอก [การแพทย์]
Inspectionismพวกชอบแอบดู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are some officers on the way, so I want everything squared away for inspection.จะมีนายทหารมาที่นี่ ฉันต้องการให้ทุกอย่างพร้อม สำหรับการตรวจสอบ Rookies (2008)
Cody. How goes the inspections?โคดี้ ตรวจพลเป็นยังไงบ้าง? Rookies (2008)
This is the inspection team.เราเป็นทีมตรวจสอบ Rookies (2008)
Inspection?ตรวจสอบ? Rookies (2008)
We, do not require an inspection.เราไม่ได้ร้องขอการตรวจสอบ Rookies (2008)
It's the inspection team.พวกทีมตรวจสอบ Rookies (2008)
If you wish for an inspection, then go ahead and get on with itถ้าเจ้าต้องการตรวจ, เวิญเลย Iljimae (2008)
So you just call doctor inspection,ฉนั้น ช่วยบอกคุณหมอให้หยุดตรงนี้ก่อน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Alright, that's it. Double check the rig. We cannot afford to fail inspections.จะไปตรวจอุปกรณ์ซักสองครั้ง เราต้องไม่พลาดการตรวจสอบอุปกรณ์ Emotional Rescue (2009)
Property is a safe and inspection-Free investmentที่ดินจะเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยและปราศจากการตรวจสอบ Pleasure Is My Business (2009)
Part of the hospital will be off-limits for an on-site inspection.บางส่วนของโรงพยาบาลจะปิดลง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ Episode #1.3 (2009)
It seems after close inspectionหลังจากที่ได้ดูภาพจากวีดีโอแล้ว The Grandfather: Part II (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspectionFor nothing is so beautiful but it betrays some defect on close inspection.
inspectionHe is leaving for China on an inspection tour next month.
inspectionI hope this makes it through (baggage) inspection.
inspectionKorea allowed an inspection by the IAEA.
inspectionThe building did not pass a fire inspection.
inspectionThe inspection was quite perfunctory.
inspectionThe other day a water quality inspection was carried out at our house. We had it down by a certain famous company's Environment Analysis Centre or some such name.
inspectionThe trucks had failed the inspection, but the drivers took them out anyway.
inspectionThey must then go through a landing examination conducted by inspection officers before they can obtain landing permission.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การดูงาน[N] observation, See also: inspection, investigation, visiting, Example: การดูงานครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วยังได้ตื่นตากับสิ่งที่ไม่เคยพบด้วย, Count unit: ครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักด่วน[v.] (kak dūan) EN: quarantine ; confine for inspection   FR: mettre en quarantaine
การสุ่มตรวจ[n. exp.] (kān sum trūat) EN: random inspection   
การตรวจ[n.] (kān trūat) EN: check ; checking ; inspection   FR: vérification [f]
การตรวจโดยศุลกากร[n. exp.] (kān trūat dōi sunlakākøn) EN: customs inspection   
การตรวจพิจารณาตามวาระ[n. exp.] (kān trūat phijāranā tāmwāra) EN: routine inspection [f]   FR: examen de routine [m]
การตรวจซ้ำ[n. exp.] (kān trūat sam) EN: double-check ; reinspection   
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsøp) EN: audit ; inspection   FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
การตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (kān trūatsøp dōi withī sum tūayāng) EN: random inspection   
การตรวจสอบด้วยตา[n. exp.] (kān trūatsøp dūay tā) EN: visual inspection   FR: contrôle visuel [m]
การตรวจสอบเป็นวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp pen wāra) EN: periodic inspection   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSPECTION    IH2 N S P EH1 K SH AH0 N
INSPECTIONS    IH2 N S P EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspection    (n) (i1 n s p e1 k sh @ n)
inspections    (n) (i1 n s p e1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
attributive Prüfung {f}inspection by attributes [Add to Longdo]
Bauprüfung {f}inspection of building [Add to Longdo]
Handlampe {f}inspection lamp [Add to Longdo]
Prüfniveau {n}inspection level [Add to Longdo]
Revisionsöffnung {f}inspection opening [Add to Longdo]
Revisionstür {f}inspection door [Add to Longdo]
Stablampe {f}inspection lamp [Add to Longdo]
Suchspiegel {m}; Werkstattspiegel {m}inspection mirror [Add to Longdo]
Variablen-Prüfung {f}inspection by variables [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスペクション[, insupekushon] (n) inspection [Add to Longdo]
叡覧[えいらん, eiran] (n) the emperor's personal inspection [Add to Longdo]
閲覧[えつらん, etsuran] (n,vs) (1) inspection; reading; (2) {comp} browsing (the WWW, internet); web browsing; (P) [Add to Longdo]
閲覧室[えつらんしつ, etsuranshitsu] (n) inspection room; reading room [Add to Longdo]
下検査[したけんさ, shitakensa] (n) preliminary inspection [Add to Longdo]
下見[したみ, shitami] (n,vs) preview; preliminary inspection; siding (on a house); (P) [Add to Longdo]
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad [Add to Longdo]
監査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n,vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P) [Add to Longdo]
監査委員[かんさいいん, kansaiin] (n) supervisory auditor; member of inspection committee [Add to Longdo]
監察[かんさつ, kansatsu] (n,vs) inspection; inspector; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检查[jiǎn chá, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, / ] inspection; examine [Add to Longdo]
检查哨[jiǎn chá shào, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄕㄠˋ, / ] inspection post; checkpoint [Add to Longdo]
检视[jiǎn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] inspection; postmortem; to view; to look into; to peep [Add to Longdo]
验货[yàn huò, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] inspection of goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspection \In*spec"tion\, n. [L. inspectio: cf. F. inspection.]
   1. The act or process of inspecting or looking at carefully;
    a strict or prying examination; close or careful scrutiny;
    investigation. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       With narrow search, and with inspection deep,
       Considered every creature.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of overseeing; official examination or
    superintendence.
    [1913 Webster]
 
   {Trial by inspection} (O. Eng. Law), a mode of trial in which
    the case was settled by the individual observation and
    decision of the judge upon the testimony of his own
    senses, without the intervention of a jury. --Abbott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inspection
   n 1: a formal or official examination; "the platoon stood ready
      for review"; "we had to wait for the inspection before we
      could use the elevator" [syn: {inspection}, {review}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top