Search result for

insidious

(25 entries)
(0.0727 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insidious-, *insidious*, insidiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insidious    [ADJ] ซึ่งมีเงื่อนงำ, See also: ซึ่งซ่อนเงื่อน, Syn. deceptive, devious

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insidious๑. -แอบแฝง๒. -ค่อยเป็นค่อยไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insidiousค่อยเป็นค่อยไป [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insidious(อินซิด'เดียส) adj. มีเล่ห์กระเท่ห์ร้ายกาจ,ลับ ๆ ,หลอกลวง., See also: insidiously adv. insidiousness n., Syn. cunning

English-Thai: Nontri Dictionary
insidious(adj) เคลือบแฝง,มีเล่ห์เหลี่ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's something far more deliberate and insidious.มันเป็นอะไรที่เจตนามาก และทำอย่างลับๆ Squeeze (1993)
Our enemy is an insidious one, seeking to divide us and destroy the very foundation of our great nation.ศัตรูผู้คอยหลบซ่อน คนนี้ หาโอกาสที่จะแบ่งแยกเรา... ...และจ้องทำลายล้าง ความเป็นชาติอันยิ่งใหญ่ V for Vendetta (2005)
This might be your most insidious move yet.นี่อาจจะเป็นการลงมือ ที่มีอะไรแอบแฝงของคุณเเน่ The Sleep of Babies (2008)
You're probably undercover, spying on Black Power's insidious threat to the British way of life.สอดแนมลับ ๆ ถึงอำนาจการคุกคาม ของคนดำในการมีชีวิตในอังกฤษ The Bank Job (2008)
Have thwarted an insidious Separatist plot to plant bombsได้ขัดขวางกลุ่มแบ่งแยกซึ่งมีเงื่อนงำ ในการวางแผนวางระเบิด Mystery of a Thousand Moons (2009)
But on this side, they've become more insidious.แต่ทางฝั่งนี้ พวกมันได้เปรียบเรา Momentum Deferred (2009)
And have a more insidious agenda.คู่แข่งมากมาย Insidious (2010)
Okay, whoever insidiously and with great malice aforethought abducted Annie's pen, confess, repent, and relinquish so we can leave.โอเค ใครก็ตามที่ลักพาตัว ปากกาของแอนนี่ไป ด้วยเล่ห์กระเท่ห์ร้าย และความอาฆาตพยาบาท Cooperative Calligraphy (2010)
I crafted our lurid reputation in order to fend off the most insidious evil that's been lurking this forsaken country of ours.เราสรรสร้างเรื่องขนหัวลุกต่างๆ ขึ้นไว้เพื่อป้องกันตัว จากปีศาจเจ้าเล่ห์ที่บุกรุกเข้ามา ในดินแดนที่ถูกทอดทิ้งของพวกเรา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
It's causing insidious harm or ruin.มันก่อให้เกิดอันตรายร้ายกาจหรือทำลาย We Bought a Zoo (2011)
Mona is five feet of insidious snark with a side ponytail, and I just --โมน่าเป็นตัวประหลาดสูงห้าฟุต ที่มีผมม้าข้างๆ และฉันก็จะ.. ฉันอยากจะคว้ามันมา Never Letting Go (2011)
This has all the hallmarks of a vast and insidious conspiracy.นี้มันเป็นลักษณะของทฤษฎีสมคบคิด ที่ชัดเจนและร้ายกาจ Head Case (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insidiousIn junior high and high schools, they say insidious forms of bullying are on the rise.

CMU English Pronouncing Dictionary
INSIDIOUS    IH2 N S IH1 D IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insidious    (j) (i1 n s i1 d i@ s)
insidiously    (a) (i1 n s i1 d i@ s l ii)
insidiousness    (n) (i1 n s i1 d i@ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heimtückisch {adj} | eine heimtückische Krankheit; eine insidiöse Krankheitinsidious | an insidious disease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insidious \In*sid"i*ous\, a. [L. insidiosus, fr. insidiae an
   ambush, fr. insidere to sit in; pref. in- + sedere to sit:
   cf. F. insidieux. See {Sit}.]
   [1913 Webster]
   1. Lying in wait; watching an opportunity to insnare or
    entrap; deceitful; sly; treacherous; -- said of persons;
    as, the insidious foe. "The insidious witch." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Intended to entrap; characterized by treachery and deceit;
    as, insidious arts.
    [1913 Webster]
 
       The insidious whisper of the bad angel. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. Acting or proceeding unobserved or in a seemingly harmless
    manner, but slowly or eventually doing great damage; as,
    an insidious disease; an insidious plot.
    [PJC]
 
   {Insidious disease} (Med.), a disease existing, without
    marked symptoms, but ready to become active upon some
    slight occasion; a disease not appearing to be as bad as
    it really is.
 
   Syn: Crafty; wily; artful; sly; designing; guileful;
     circumventive; treacherous; deceitful; deceptive. --
     {In*sid"i*ous*ly}, adv. -- {In*sid"i*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insidious
   adj 1: beguiling but harmful; "insidious pleasures"
   2: intended to entrap
   3: working or spreading in a hidden and usually injurious way;
     "glaucoma is an insidious disease"; "a subtle poison" [syn:
     {insidious}, {pernicious}, {subtle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top