Search result for

imagin

(128 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imagin-, *imagin*
Possible hiragana form: いまぎん
English-Thai: Longdo Dictionary
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imagine[VT] คิดสรุปเอาเอง, See also: นึกเอาเอง, คาดคิด, Syn. assume, guess, think
imagine[VT] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, นึกคิด, Syn. conceive, envision
imagine[VI] มีจินตนาการ, See also: นึกฝัน, นึกคิด, Syn. conceive, envision
imaginary[ADJ] ซึ่งสมมุติขึ้น, See also: ซึ่งไม่มีอยู่จริง, Syn. fanciful, unreal
imaginable[ADJ] ที่สามารถนึกภาพได้, See also: เท่าที่จะนึกออก, Syn. conceivable, thinkable, possible
imagination[N] จินตนาการ, See also: การวาดภาพในใจ, Syn. creativity, fantasy
imaginative[ADJ] เพ้อฝัน, See also: คิดฝัน, Syn. creative, visionary
imaginary number[N] จำนวนจินตภาพ, See also: จำนวนเชิงซ้อน, Syn. imaginary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imaginable(อิแมจ'จะนะเบิล) adj. เท่าที่จะนึกภาพได้,เท่าที่จะเป็นไปได้,เท่าที่จะคิดคะนึงได้., See also: imaginableness n. imaginably adv., Syn. unreal,visiionary,fanciful
imaginary(อิแมจ'จะนะรี) adj. เพ้อฝัน,ไม่จริง,เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ
imagination(อิแมจจะเน'เชิน) n. จินตนาการ,การนึกเอาเอง,มโนภาพ,เจ้าความคิด, Syn. conception,fancy,vision
imaginative(อิแมจ'จะเนทิฟว) adj. จินตนาการ,ซึ่งนึกเอาเอง,เป็นมโนภาพ,เจ้าความคิด., See also: imaginatively adv. imaginativeness n., Syn. inventive,creative
imagine(อิแมจ'จิน) v. จินตนาการ,นึกเอาเอง,วาดมโนภาพ,นึกคิด,วางแผน,คาดการณ์
unimaginable(ยูนิแมจ'จะนะเบิล) adj. สุดที่จะคนึงคิด,เข้าใจยาก,คาดคิดไม่ถึง,เป็นไปไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
imaginable(adj) ที่นึกฝันได้,เท่าที่จะเป็นไปได้
imaginary(adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน
imagination(n) จินตนาการ,มโนคติ,มโนภาพ
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน,เจ้าความคิด,ซึ่งนึกเอาเอง
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imaginary axisแกนจินตภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
imaginary partส่วนจินตภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
imaginationจินตนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imaginationจินตนาการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imaginary axisแกนจินตภาพ, แกนตั้งของระนาบเชิงซ้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imaginary languagesภาษาสื่อจินตภาพ [TU Subject Heading]
Imaginary languages in literatureภาษาสื่อจินตภาพในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
imaginary numberจำนวนจินตภาพ, จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
imaginary part (of a complex number)ส่วนจินตภาพ (ของจำนวนเชิงซ้อน), จำนวนจริง b ของจำนวนเชิงซ้อน a + bi  (ดู complex number ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imaginary placesสถานที่ในจินตนาการ [TU Subject Heading]
Imaginationจินตนาการ [TU Subject Heading]
Imaginationจินตนาการ [การแพทย์]
Imaginative Processขบวนการคิดฝัน [การแพทย์]
Imaging Devices, Multiple Crystal Rectilinearเครื่องตรวจวัดชนิดมัลติเปิลคริสตัลอิมเมจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our methods may lack imagination, but they're very effective especially over a long period of time.การกระทำของพวกเราน่ะ เกินความคาดหมายเสมอ แต่มันจะมีผลกระทบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระยะยาว The Ex-Files (2008)
Try to imagine that you're one of those birds.ลองคิดดูนะ ว่าเธอกำลังเป็นหนึ่งในพวกมันหรือเปล่า The Dark Night (2008)
Can you imagine her watching her house seized, her grandmother's jewels up for auction?คุณคิดภาพออกมั้ยละ ว่าแม่เธอกำลังมองคนฉวยเอาบ้านของเธอ เครื่องเพชรตกทอดจากยายของเธอกำลังจะถูกประมูล ? Never Been Marcused (2008)
Look, I know you're here with Chuck, and I can only imagine what he's said about me-- limo sex,แต่ดูสิ.. คุณมาที่นี่กับชัค และฉันคิดได้อย่างเดียวที่เค้าจะพูดเกี่ยวกับฉัน Never Been Marcused (2008)
As you can imagine,อย่างที่ลูกคิด Never Been Marcused (2008)
Of course. I-i can't imagine it any other way.แน่ล่ะ ฉันก็ไม่คาดคิดนี่มาก่อน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I, um, can't imagine what you're going through.ผมไม่รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้าง O Brother, Where Bart Thou? (2008)
You can't imagine how many times I thought about knocking on his door.คุณไม่รู้หรอกว่ากี่ตรั้ง ที่ผมคิดจะไปเคาะประตูบ้านเค้า It's a Wonderful Lie (2008)
- Who do you imagine your client will be? - Girls like us.ใครเป็นคนสร้างจินตนาการแล้วลูกค้าจะได้รับอะไร เด็กผู้หญิงก็เหมือนเราแหละคะ Bonfire of the Vanity (2008)
Can you imagine having your life on hold like that?เธอนึกออกมั้ยถ้าเธอต้องมีชีวิตแบบนั้น There's No 'I' in Team (2008)
Imagine it. Letting the boy see a bloody o.Rลองคิดดู ให้เด็กดูห้องผ่าตัดที่เลอะไปด้วยเลือด Brave New World (2008)
I've had doctors tell me it's my imagination...หมอบางคนบอกผมว่า ผมคิดไปเอง Here Comes the Flood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imaginAfter all, it might be imagination.
imaginAll her imaginary happiness vanished in a moment.
imaginAllow the imagination full play.
imaginAll the characters in this book are imaginary.
imaginAll the events described in this story are imaginary.
imaginAnd now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.
imaginBecause they had not achieved complete success they gave more scope for the activity of my imagination.
imaginCan you imagine a time when the world is free of war?
imaginCan you imagine him driving such a splendid car?
imaginCan you imagine me making a cake?
imaginCan you imagine the world without money?
imaginCan you imagine walking on the moon?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาดหวัง[V] imagine, See also: hope, expect, Syn. คาดหวัง, หวัง, วาดฝัน, Example: พ่อแม่มักวาดหวังอนาคตแทนลูกโดยลืมความต้องการที่แท้จริงของลูกไป, Thai definition: หมายไว้ในใจว่าจะได้ในสิ่งนั้น
สร้างภาพ[V] imagine, See also: make a mental image, form an idea
ในจินตนาการ[ADJ] imaginary, Example: บ้านในจินตนาการของเด็กๆ มักจะเป็นบ้านในแบบนามธรรม
เพ้อฝัน[ADJ] fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อฝัน[V] fancy, See also: imagine, Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ, Example: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
มโนภาพ[N] imagination, See also: fancy, vision, Syn. ภาพในใจ, จินตภาพ, Example: เด็กอายุ 4-7 ขวบ เริ่มสร้างมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งต่างหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดยที่ยังยึดมั่นกับตัววัตถุและลักษณะของมัน, Thai definition: ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ
วาดภาพ[V] imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
ห้วงนึก[N] mind, See also: imagination, Syn. ห้วงความคิด, ห้วงสำนึก, Example: เขาหยุดยืนมองไปรอบๆ บริเวณอยู่ครู่หนึ่ง เพื่อเก็บซับเอาความงามประทับใจจากธรรมชาติไว้ในห้วงนึก
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
คิดฝัน[V] dream, See also: imagine, fancy, conjecture, conceive, Syn. ฝัน, เพ้อฝัน, นึกฝัน, คิดหวัง, นึกหวัง, Example: เด็กเมื่อเริ่มเข้าวัยรุ่น เริ่มคิดฝันถึงสิ่งแปลกใหม่และมีอารมณ์รุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: think ; imagine ; expect   FR: penser
ฝัน[v.] (fan) EN: imagine ; fancy   FR: imaginer
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible   FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
จำนวนจินตภาพ[n. exp.] (jamnūan jintaphāp) EN: imaginary number   FR: nombre imaginaire [m]
จำนวนจินตภาพแท้[n. exp.] (jamnūan jintaphāp thaē) EN: real imaginary number   
จินตนา[n.] (jintanā) EN: imagination ; reflection   FR: réflexion [f] ; méditation [f]
จินตนา[v.] (jintanā) EN: imagine ; dream ; think ; fancy   FR: imaginer
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection   FR: imagination [f]
จินตนาการ[v.] (jintanākān) EN: imagine ; fancy ; visualize   FR: imaginer ; rêver
คิด[v.] (khit) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate   FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir

CMU English Pronouncing Dictionary
IMAGING    IH1 M IH0 JH IH0 NG
IMAGINE    IH2 M AE1 JH AH0 N
IMAGINED    IH2 M AE1 JH AH0 N D
IMAGINES    IH2 M AE1 JH AH0 N Z
IMAGINARY    IH2 M AE1 JH AH0 N EH2 R IY0
IMAGINEER    IH2 M AE2 JH AH0 N IH1 R
IMAGINING    IH2 M AE1 JH AH0 N IH0 NG
IMAGINABLE    IH2 M AE1 JH AH0 N AH0 B AH0 L
IMAGINATIVE    IH2 M AE1 JH AH0 N AH0 T IH0 V
IMAGINATION    IH2 M AE2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imagine    (v) (i1 m a1 jh i n)
imaging    (v) (i1 m i jh i ng)
imagined    (v) (i1 m a1 jh i n d)
imagines    (v) (i1 m a1 jh i n z)
imaginary    (j) (i1 m a1 jh i n @ r ii)
imagining    (v) (i1 m a1 jh i n i ng)
imaginable    (j) (i1 m a1 jh i n @ b l)
imagination    (n) (i1 m a2 jh i n ei1 sh @ n)
imaginative    (j) (i1 m a1 jh i n @ t i v)
imaginations    (n) (i1 m a2 jh i n ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Imaginärzahl(n) |die, pl. Imaginärzahlen| จำนวนเชิงซ้อน หรือ จำนวนจินตภาพ , See also: A. die Reelzahl

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
imaginär {adj}imaginary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other [Add to Longdo]
イマジニアリング[, imajiniaringu] (n) imagineering [Add to Longdo]
イマジネーション;イマジネイション[, imajine-shon ; imajineishon] (n) imagination [Add to Longdo]
イマジン[, imajin] (vs) imagine [Add to Longdo]
イメージング[, ime-jingu] (n) {comp} imaging [Add to Longdo]
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar) [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[, dokyumentoime-jingu] (n) {comp} document imaging [Add to Longdo]
ノクトビジョン;ノクトベジョン[, nokutobijon ; nokutobejon] (n) infrared imaging (with infrared lighting); noctovision [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假想[jiǎ xiǎng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄤˇ, ] imaginary; virtual [Add to Longdo]
富于想像[fù yú xiǎng xiàng, ㄈㄨˋ ㄩˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] imaginative [Add to Longdo]
想像[xiǎng xiàng, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ, ] imagine; visualize [Add to Longdo]
想象力[xiǎng xiàng lì, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] imagination [Add to Longdo]
成像[chéng xiàng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, ] imaging [Add to Longdo]
才思[cái sī, ㄘㄞˊ ㄙ, ] imaginative power; creativeness [Add to Longdo]
虚幻[xū huàn, ㄒㄩ ㄏㄨㄢˋ, / ] imaginary; illusory [Add to Longdo]
虚数[xū shù, ㄒㄩ ㄕㄨˋ, / ] imaginary number [Add to Longdo]
虚星[xū xīng, ㄒㄩ ㄒㄧㄥ, / ] imaginary star (in astrology) [Add to Longdo]
虚构[xū gòu, ㄒㄩ ㄍㄡˋ, / ] imaginary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イメージング[いめーじんぐ, ime-jingu] imaging [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
可視化順序[かしかじゅんじょ, kashikajunjo] imaging order [Add to Longdo]
可視化処理[かしかしょり, kashikashori] imaging process [Add to Longdo]
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] magnetic resonance imaging (MRI) [Add to Longdo]
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] MRI, magnetic resonance imaging [Add to Longdo]
文字表示装置[もじひょうじそうち, mojihyoujisouchi] character display (device), character-imaging device [Add to Longdo]
虚数[きょすう, kyosuu] imaginary number [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top