Search result for

inspects

(363 entries)
(0.0402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspects-, *inspects*, inspect
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inspects มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inspects*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspect[VT] ตรวจสอบ, See also: สำรวจ
inspector[N] ผู้ตรวจสอบ, See also: นายตรวจ
inspector[N] สารวัตร
inspection[N] การตรวจจับ, See also: การตระเวน, การพินิจพิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่,นายตรวจใหญ่
inspect(อินสเพคทฺ') vt. ตรวจสอบอย่างละเอียด., See also: inspectable adj. inspectingly adv., Syn. examine
inspection(อินสเพค'เชิน) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การตรวจการณ์, Syn. scrutiny
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ,จราจร,ผู้ตรวจสอบ,ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral,inspectorial adj. inspectorship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
inspect(vt) ตรวจ,สำรวจ,ตรวจตรา,ตรวจสอบ
inspection(n) การตรวจ,การสำรวจ,การตรวจพล
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
law, inspectionกฎหมายตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discovery and inspection of documentsการให้แสดงเอกสารเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general, inspector๑. ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวงหรือทบวง)๒. จเรทหาร, จเรตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectorผู้ตรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inspector general๑. ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวงหรือทบวง)๒. จเรทหาร, จเรตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจพินิจ, การดู (ตรวจร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจการ, การตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectionการตรวจตรา, การตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection by judgeการเผชิญสืบ, การตรวจสอบโดยศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection clauseข้อกำหนดการตรวจสอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection lawกฎหมายตรวจสอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspection lawsกฎหมายที่ให้อำนาจตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection of documentsการขอตรวจดูเอกสาร (โดยคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection of propertyการตรวจดูทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection rightสิทธิตรวจดูของที่ซื้อ [ดู caveat emptor ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspection searchesการตรวจค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspectorผู้ตรวจราชการ (ระดับกรม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Building inspectionการตรวจสอบอาคาร [TU Subject Heading]
Customs inspectionการตรวจสอบทางศุลกากร [TU Subject Heading]
Engineering inspectionการตรวจสอบทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Food adulteration and inspectionการเจือปนอาหารและการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Inspectionการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Labor inspectionการตรวจแรงงาน [TU Subject Heading]
Meat inspectionการตรวจเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Plant inspectionการตรวจพืช [TU Subject Heading]
Preshipment inspection of exportsการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก [TU Subject Heading]
Load Inspection การตรวจขยะ
การตรวจขยะจากรถเก็บขน โดยการเทกระจายลงบนพื้นที่จำกัด เพื่อตรวจว่ามีของเสียเสี่ยงอันตรายหรือไม่ [สิ่งแวดล้อม]
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต การยกเว้นดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ แต่เป็นเรื่องของการแสดงอัธยาศัยไมตรีระหว่งประเทศที่ให้ต่อกันมากกว่า กฎหมายระหว่างประเทศก็มิได้กำหนดพันธะที่จะต้องให้การยกเว้นจากอากรศุลกากร อย่างไรก็ดี รัฐส่วนมากได้แสดงอัธยาศัยไมตรีโดยให้ผู้แทนทางการทูตได้รับการยกเว้นอากร ศุลกากรแก่สินค้าและเครื่องใช้ที่นำเข้ามาใช้ในส่วนตัวเองอนุสัญญากรุง เวียนนาได้ระบุไว้ในมาตรที่ 36 ว่า1. รัฐผู้รับจะอนุญาตให้นำเข้าและอำนวยให้มีการยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาษี ตลอดจนค่าภาระที่เกี่ยวข้องทั้งมวล นอกจากค่าภาระในการเก็บรักษา การขนส่งและบริการ ให้ทำนองเดียวกันตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรัฐผู้รับอาจกำหนดไว้แก่ก. สิ่งของสำหรับใช้ในทางการของคณะผู้แทนข. สิ่งของสำหรับใช้ส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต หรือคนในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต ซึ่งประกอบเป็นส่วนครัวเรือนของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสิ่งของที่แสดงเจตนาสำหรับการตั้งถิ่นฐานของตัวแทนทางการทูตด้วย2. หีบห่อส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต ให้ได้รับยกเว้นจากการตรวจตรา นอกจากมีมูลเหตุอันร้ายแรงที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า หีบห่อส่วนตัวนั้นบรรจุสิ่งของซึ่งไม่อยู่ในข่ายแห่งการยกเว้นที่ได้ระบุไว้ ในวรรค 1 ของข้อนี้ หรือสิ่งของซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกนั้นต้องห้ามทางกฎหมาย หรือถูกควบคุมตามข้อบังคับว่าด้วยการกักตรวจโรคของรัฐผู้รับ การตรวจตราเช่นว่านี้ให้กระทำต่อหน้าตัวแทนทางการทูต หรือต่อหน้าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น [การทูต]
Food Inspectionอาหาร,การตรวจ [การแพทย์]
Inspectionการดู, การสังเกต, การตรวจวินิจฉัยด้วยตาเปล่า, การดูแล, ตรวจพิจารณา [การแพทย์]
Inspection Scheduleโปรแกรมการบำรุงรักษา [การแพทย์]
Inspection, Minorการตรวจสอบย่อย [การแพทย์]
Inspection, Preliminaryการตรวจภายนอก [การแพทย์]
Inspectionismพวกชอบแอบดู [การแพทย์]
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Inspector.Inspector. Crossfire (1974)
There are some officers on the way, so I want everything squared away for inspection.จะมีนายทหารมาที่นี่ ฉันต้องการให้ทุกอย่างพร้อม สำหรับการตรวจสอบ Rookies (2008)
Cody. How goes the inspections?โคดี้ ตรวจพลเป็นยังไงบ้าง? Rookies (2008)
This is the inspection team.เราเป็นทีมตรวจสอบ Rookies (2008)
Inspection?ตรวจสอบ? Rookies (2008)
We, do not require an inspection.เราไม่ได้ร้องขอการตรวจสอบ Rookies (2008)
It's the inspection team.พวกทีมตรวจสอบ Rookies (2008)
We need to inspect the base just the same.ยังไงเราก็ต้องขอตรวจสอบก่อนอยู่ดี Rookies (2008)
If you wish for an inspection, then go ahead and get on with itถ้าเจ้าต้องการตรวจ, เวิญเลย Iljimae (2008)
My lord, there were someone else inspected us earlierนายท่าน มีคนมาตรวจสอบก่อนหน้านี้แล้วนะครับ Iljimae (2008)
I'll be inspecting.ผมจะเป็นคนคอยตรวจสอบเอง Beethoven Virus (2008)
Have to let you inspect the room first before you turn your nose at whatever it is.เธอต้องขึ้นไปสำรวจห้องก่อน แล้วค่อยคิดหันเหไปทางอื่น The Secret of Moonacre (2008)
Will Hennessy's inspectors care if we add a half gallon of reserve tank?ถ้ายังไงก็ขอน้ำมันสำรองอีกครึ่งแกลลอนจะได้ไหม Death Race (2008)
- Health inspector's not afraid to pull strings.ที่จะใช้เส้นสาย The Dark Knight (2008)
While you inspect the goods, I'm going to eat.ในระหว่างที่่คุณตรวจดูของ ผมจะกินข้าวล่ะ New York, I Love You (2008)
I think it would be better, if perhaps, you inspected it in private.ฉันคิดว่าน่าจะดีกว่า ถ้าบางที คุณตรวจสอบโดยส่วนตัว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I just spoke to Inspector Vincent from the homicide division.ผมเพิ่งพูดกับสารวัตรวินเซนต์ จากฝ่ายฆาตกรรม Pathology (2008)
We're going to have to inspect your car.เราต้องตรวจค้นรถคุณ The Art of the Deal (2008)
So you just call doctor inspection,ฉนั้น ช่วยบอกคุณหมอให้หยุดตรงนี้ก่อน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Alright, that's it. Double check the rig. We cannot afford to fail inspections.จะไปตรวจอุปกรณ์ซักสองครั้ง เราต้องไม่พลาดการตรวจสอบอุปกรณ์ Emotional Rescue (2009)
Look, inspectors went through the place, alright? Initial report says the explosion's consistent with a meth lab.ฟังน่ะ ทีมตรวจสอบไปที่นั่นแล้ว บักทึกเบื้องต้นบอกว่า การระเบิดเกิดขึ้นจากการทดทอง Emotional Rescue (2009)
We had the building inspected last week.อาทิตย์ที่แล้ว เราเช็คบ้านหลังนี้แล้วนี่ Family Remains (2009)
Property is a safe and inspection-Free investmentที่ดินจะเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยและปราศจากการตรวจสอบ Pleasure Is My Business (2009)
I'm Detective Inspector Frampton. Τhis is Sergeant Hicock.ชั้นหัวหน้าแผนกสืบสวนแฟรมตั้นค่ะ ส่วนเค้าจ่าฮิคค๊อก Harry Brown (2009)
That'll be all, Inspector.หมดเรื่องแล้ว สารวัตร Harry Brown (2009)
In particular, Detective Sergeant Terry Hicock, who having tragically lost his life in the line of duty has been singled out for the Queen's Gallantry Medal for Bravery, along with fellow officer Detective Inspector Alice Frampton.แต่ถึงกระนั้น จ่าฝ่ายสืบสวนเทอรี่ ฮิคค้อก ซึ่งได้เสียชีวิตไป ในหน้าที่ครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นที่หนึ่ง ควีนกาลันทรี่เป็นการตอบแทน Harry Brown (2009)
Christopher Garvin, on the 13th day of September, 2027, aboard U.S.S. Jimmy Carter, appeared at the Equator at latitude zero, longitude 180, entering into our royal domain, and having been inspected and found worthyคริสโตเฟอร์ การ์วิน วันที่ 13 กันยายน 2027 ลงเรือ ยูเอสเอส จิมมี่ คาร์เตอร์ ปรากฎขึ้น ณ เส้นศูนย์สูตร ที่เส้นรุ้งที่ 0 เส้นแวงที่ 180 เข้ามาสู่อาณาเขตหลักของเรา Today Is the Day: Part 1 (2009)
I would like to inspect my new colony.ข้าอยากจะสำรวจอาณานิคมใหม่ของข้าหน่อย Defenders of Peace (2009)
You'll be inspecting the construction site at 1 0:00.ตอน 5 โมงเย็นมีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับนายกเทศมนตรีมาเก๊า ...และ... Episode #1.14 (2009)
My NSA technicians will inspect the computer.ทีมเทคนิคของ NSA จะตรวจสอบคอมฯ นี่เอง Chuck Versus the Predator (2009)
Everything points to him,inspector.ทุกอย่างชี้ไปที่เขาครับ, สารวัตร To Hell... And Back (2009)
Inspector Banks.เจ้าหน้าที่ Banks No More Good Days (2009)
Part of the hospital will be off-limits for an on-site inspection.บางส่วนของโรงพยาบาลจะปิดลง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ Episode #1.3 (2009)
Okay. So I was inspecting Dorit's watch, right?โอเค ผมลองตรวจนาฬิกาของดอริท The Bond in the Boot (2009)
You put a request in to I.C.E.to pull a baage inspector f the diplomatic lin and replace him with one of your own men.คุณเสนอ I.C.E. ให้ถอนเจ้าหน้าที่ออกไป และส่งคนของคุณเข้าไปแทน The Bond in the Boot (2009)
Well,you're not ag inspectors.คุณไม่ได้เป็นผู้สอบสวนนะ Bad Seed (2009)
An inspector found a few of their seeds mixed up with mine.ผู้ตรวจสอบพบเมล็ดพันธุ์พวกนั้นเล็กน้อย ผสมอยู่ในของผม Bad Seed (2009)
Next, Hodgins inspected each section of the grid for chemical residue, assigning values based on our color differential.แต่มาทางฮอดจิ้นส์ได้ตรวจสอบ แต่ละส่วนของรอยปะ เพื่อหาร่องรอยสารเคมี เติมค่าสีเข้าไปตามฐาน ของความแตกต่าง ค่าสีของเรา A Night at the Bones Museum (2009)
It seems after close inspectionหลังจากที่ได้ดูภาพจากวีดีโอแล้ว The Grandfather: Part II (2009)
- [Laughs] he's like inspector gadget.แล้วไหนจะไอ้หนุ่มคนนั้น Social Psychology (2009)
- He must have heard us call him inspector gadget.เขาคงได้ยินเราเรียกเขาว่านักสืบสมองกล Social Psychology (2009)
I would like to conduct a crime scene inspection.เราอยากให้ทำแผนประกอบคำให้การ ที่เกิดเหตุครับ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Crime scene inspection, July 22, 1997การทำแผนประกอบ วันที่ 22 กรกฏาคม 1997 The Case of Itaewon Homicide (2009)
I'll need to inspect your goods.ว้าว คุณพูดให้ร่องรอยมากแล้วสำหรับเพื่อนตัวน้อยๆ , คู่หู G-Force (2009)
Ernesto Olivetti, Inspector General of the Vatican Police Force. My pleasure.ฉันชื่อ Ernesto Olivetti, ผู้ตรวจการทั่วไปของตำรวจวาติกัน. Angels & Demons (2009)
Kaji Ryouji, Chief Inspector. Can we trust him?หัวหน้าผู้ตรวจการ คาจิ เรียวจิ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Eleanor Whitman, this is Inspector Alberto Cerutti.เอเลนอร์ วิทแมน นี่คือสารวัตรอัลแบร์โต้ เซรุตติ The International (2009)
Where is the inspector?สารวัตล่ะ? Sherlock Holmes (2009)
- Bravo, Inspector.-เยี่ยมยอด สารวัต Sherlock Holmes (2009)
Sorry. Inspector Lestrade asks you come with me at once.สารวัตเลสเตรดบอกว่า ให้คุณมากับผมทันทีครับ Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspectFor nothing is so beautiful but it betrays some defect on close inspection.
inspectFor years Marina had been inspecting houses.
inspectGovernment officials inspected all factories.
inspectHe came to inspect the house with a view to buying it.
inspectHe is a sanitary inspector.
inspectHe is leaving for China on an inspection tour next month.
inspectHe will come here soon to inspect the industry of this town.
inspectI hope this makes it through (baggage) inspection.
inspectKorea allowed an inspection by the IAEA.
inspectPeople love to inspect each other's houses.
inspect"Right, I'll check your work, OK?" "Please go ahead and inspect. I think I gave it a good go."
inspectThe building did not pass a fire inspection.
inspectThe inspection was quite perfunctory.
inspectThe inspector arrived at the school late on Monday morning.
inspectThe other day a water quality inspection was carried out at our house. We had it down by a certain famous company's Environment Analysis Centre or some such name.
inspectThe suspect told a lie to the inspector.
inspectThe trucks had failed the inspection, but the drivers took them out anyway.
inspectThe vehicles are inspected for defects at least every three months.
inspectThey must then go through a landing examination conducted by inspection officers before they can obtain landing permission.
inspectTo prevent hijacks, all carry-on baggage is carefully inspected.
inspectYou should inspect the car well before you buy it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ[N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจการณ์[N] inspector, See also: investigator, Example: ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตระเวนดูเหตุการณ์และรวบรวมข่าวสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สายตรวจ[N] inspector, See also: overseer, investigator, examiner
ลาดตะเวน[V] patrol, See also: inspect, keep guard, keep watch, make one's rounds of, reconnoiter, Example: ทหารไทยถูกลอบโจมตีขณะออกลาดตระเวน, Thai definition: เที่ยวตรวจไปทั่วๆ ในที่ที่อาจมีข้าศึก
สำรวจ[V] survey, See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น, Example: พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มาสำรวจเส้นทางสายนี้, Thai definition: ดูทั่วๆ อย่างถี่ถ้วน
สืบค้น[V] investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. ค้นหา, Example: สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้
สืบรู้[V] inquire, See also: probe, go into, explore, investigate, inspect, look into, Example: เขาสืบรู้หมดแล้วว่าพวกมันมีการต่อรองกันอย่างไร, Thai definition: เสาะหาข้อเท็จจริงจนรู้
สืบสาว[V] investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, Example: สุนทรภู่บ้านช่องอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถจะสืบสาวได้, Thai definition: สืบถามให้ได้เรื่อง
ช่างพินิจพิเคราะห์[V] scrutinize, See also: examine, study, search, explore, inspect, investigate, Example: เธอยังช่างพินิจพิเคราะห์นิสัยคนเหมือนเดิม, Thai definition: สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ตรวจการ[V] go on a tour of inspection, See also: inspect, Example: เจ้านายจะมาตรวจการที่ทำการแห่งนี้เดือนละ 2 ครั้ง, Thai definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
คอยเหตุ[V] observe, See also: watch, circumspect, look, inspect, oversee, Example: โปรดคอยระวังฝนจะตก เนื่องจากเรามีหมู่ที่คอยเหตุอยู่ในตำบลนี้, Thai definition: ระวังเหตุการณ์
พิจิต[V] inspect, See also: choose, select, examine, Syn. เลือกคัด, ตรวจ
พินิจ[V] examine, See also: consider, look over, inspect, Syn. พิจารณา, ตรวจตรา, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: หากเราพินิจลึกลงไปอีกอาจมองเห็นอะไรที่แปลกและน่าประหลาดใจเพิ่มขึ้น, Thai definition: เพ่งตรวจดูด้วยความถี่ถ้วน, ตรวจตราอย่างตั้งใจ
เลียบค่าย[V] patrol round the barracks, See also: inspect a camp, Syn. ตรวจค่าย, Thai definition: ตรวจดูความเรียบร้อยของกองทัพ
วินิจ[V] inspect, See also: examine, consider, think over, investigate, Syn. พิจารณา, พินิจ, ไตร่ตรอง, Example: คณะแพทย์วินิจพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของยาตัวใหม่
สารวัด[N] inspector, See also: examiner, Syn. สารวัตร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตรวจงานทั่วไป
เดินนา[V] inspect a field for tax collection, Example: ในสมัยก่อนจะมีพนักงานไปเดินนาเพื่อเก็บภาษีที่นา, Thai definition: สำรวจนาเพื่อเรียกเก็บภาษีอากร
ตระเวน[V] roam, See also: wander, inspect, Syn. กระเวน, ตะเวน, ทะเวน, Example: กองทหารและตำรวจฝ่ายความมั่นคงออกตระเวนไปตามถนนสายต่างๆ, Thai definition: เที่ยวตรวจตราสถานการณ์ทั่วบริเวณ
ทรรศนาการ[N] sightsee, See also: vision, eye-sight, inspection, examination, perception, looking, seeing, Syn. การดู, Thai definition:
นายตรวจ[N] inspector, See also: official examiner, Syn. ผู้ตรวจ, Example: นายตรวจคนนี้พูดจาไม่สุภาพและแสดงกริยาก้าวร้าว, Count unit: คน, Thai definition: ชื่อตำแหน่งในราชการ
ชันสูตร[V] investigate, See also: verify, identify, prove, examine, inspect, Syn. พิสูจน์, Example: ก่อนจะเขียนข่าว ต้องไปชันสูตรข้อเท็จจริง, Thai definition: ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริง
เช็ค[V] check, See also: inspect, examine, Syn. ตรวจ, ตรวจสอบ, Example: นักวิจัยต้องเช็คข้อมูล 2 ครั้งก่อนส่งวิเคราะห์, Notes: (อังกฤษ)
การดูงาน[N] observation, See also: inspection, investigation, visiting, Example: การดูงานครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วยังได้ตื่นตากับสิ่งที่ไม่เคยพบด้วย, Count unit: ครั้ง
การดูงานต่างประเทศ[N] going abroad on a tour of investigation, See also: making a tour of inspection, visiting, Example: การดูงานต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาบริษัทของเรานับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม, Count unit: ครั้ง
การตรวจจับ[N] checking, See also: examining, verification, inspection, Example: ช่วงนี้ตำรวจทางหลวงมีการตรวจจับผู้ขับรถเร็วเกินกำหนด
การตรวจตรา[N] patrol, See also: looking around, searching, inspection, Syn. การสำรวจ, Example: การตรวจตราอย่างเข้มงวดของตำรวจสามารถจับกุมยาบ้าที่ซุกซ่อนมากับรถกระบะได้, Thai definition: การพิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน
ดูงาน[V] observe activities, See also: inspect activities, study activities, make a study trip, Syn. ศึกษางาน
ตรวจ[V] check, See also: censor, inspect, examine, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจทาน, Example: ผู้อำนวยการตรวจบัญชีบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง, Thai definition: พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย
ตรวจงาน[V] inspect, See also: examine, Syn. สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจ, Example: ผู้ตรวจการไปตรวจงานที่ภาคใต้
ตรวจชำระ[V] check, See also: inspect, Example: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจชำระสะสางบทกฎหมายทั้งหมด
ตรวจตรา[V] examine, See also: inspect, check, Syn. ดูแล, ควบคุม, วิเคราะห์, ตรวจ, ตรวจสอบ, Example: คณะกรรมการอาหารและยาตรวจตราอาหารกระป๋องอย่างละเอียดก่อนนำสู่ผู้บริโภค, Thai definition: พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน
ตรวจราชการ[V] go on a tour of inspection, Syn. ตรวจงาน, Example: ท่านรัฐมนตรีไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่
นวกรรมิก[N] superintendent, See also: construction, constructor, overseer, supervisor, inspector, Thai definition: ผู้ดูแลการก่อสร้าง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
สารวัตร[N] (police) inspector, See also: be faithful to, Example: เขายืนยันจะพบสารวัตรเพียงคนเดียวเท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าหน่วยสถานีตำรวจ
สอบปากคำ[V] question, See also: interrogate, ask, investigate, explore, inspect, scrutinize, search, inquire, enquire, Syn. สอบสวน, Thai definition: ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่
สอบสวน[V] question, See also: interrogate, ask, detect, discover, search, investigate, inspect, inquire, enquire, Syn. สอบปากคำ, Example: ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหา, Thai definition: ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่
สอดส่องดูแล[V] inspect, See also: examine, scrutinize, investigate, Syn. สอดส่อง, ดูแล, Example: ตำรวจทุกท้องที่ช่วยกันสอดส่องดูแลการทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ, Thai definition: เอาใจใส่ตรวจตราดูทั่วๆ ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตร[v.] (channasut) EN: verify ; inspect ; investigate   FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine   FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
เดินนา[v.] (doēnnā) EN: inspect a field for tax collection   
จเร[n.] (jarē) EN: inspector ; inspector general   FR: inspecteur général [m]
กักด่วน[v.] (kak dūan) EN: quarantine ; confine for inspection   FR: mettre en quarantaine
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct   FR: diriger ; superviser ; contrôler
การสุ่มตรวจ[n. exp.] (kān sum trūat) EN: random inspection   
การตรวจ[n.] (kān trūat) EN: check ; checking ; inspection   FR: vérification [f]
การตรวจโดยศุลกากร[n. exp.] (kān trūat dōi sunlakākøn) EN: customs inspection   
การตรวจพิจารณาตามวาระ[n. exp.] (kān trūat phijāranā tāmwāra) EN: routine inspection [f]   FR: examen de routine [m]
การตรวจซ้ำ[n. exp.] (kān trūat sam) EN: double-check ; reinspection   
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsøp) EN: audit ; inspection   FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
การตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (kān trūatsøp dōi withī sum tūayāng) EN: random inspection   
การตรวจสอบด้วยตา[n. exp.] (kān trūatsøp dūay tā) EN: visual inspection   FR: contrôle visuel [m]
การตรวจสอบเป็นวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp pen wāra) EN: periodic inspection   
การตรวจสอบพิธีการทางศุลกากร[n. exp.] (kān trūatsøp phithīkān thāng sunlakākøn) EN: customs inspection   
การตรวจสอบตามวาระ[n. exp.] (kān trūatsøp tāmwāra) EN: periodic inspection   
การตรวจสุขภาพ[n. exp.] (kān trūat sukkhaphāp) EN: health inspection ; check-up   FR: examen médical [m] ; visite médicale [f] ; bilan de santé [m] ; check-up [m] (anglic.)
การตรวจตรา[n.] (kān trūattrā) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching   FR: inspection [f]
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee   FR: observer
คนตรวจ[n.] (khon trūat) EN: inspector ; examiner   FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f]
กรมจเร[org.] (Kromjarē) EN: Inspector General Department   
เลียบค่าย[v.] (līepkhāi) EN: patrol round the barracks ; inspect a camp   
นายตำรวจ[n. exp.] (nāi tamrūat) EN: police inspector   FR: inspecteur de police [m] ; officier de police [m]
นายตรวจ[n.] (nāi trūat) EN: inspector   FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f] ; contrôleur [m] ; contrôleuse [f]
พินิจ[v.] (phinit) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize   FR: examiner ; considérer
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police   FR: directeur [m] ; superviseur [m]
พูตรวจการณ์[n. exp.] (phūtrūatkān) EN: inspector   
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller   
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at   FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
สารวัตร[n.] (sārawat) EN: police inspector   FR: inspecteur de police [m]
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat   FR: patrouiller
ตรวจ[v.] (trūat) EN: verify ; check ; inspect   FR: vérifier ; examiner ; inspecter
ตรวจบัญชี[v. exp.] (trūat banchī) EN: inspect the accounts ; audit the accounts   FR: vérifier les comptes ; auditer
ตรวจดู[v.] (trūatdū) EN: inspect ; look over   FR: scruter ; observer ; inspecter
ตรวจการ[v.] (trūatkān) EN: go on a tour of inspection ; inspect   
ตรวจคนเข้าเมือง[v. exp.] (trūat khon khao meūang) EN: inspect and check immigrants   FR: contrôler l'immigration aux frontières
ตรวจราชการ[v. exp.] (trūat rātchakān) EN: go on a tour of inspection   FR: faire une visite d'inspection
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve   FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; réviser ; superviser ; tester
ตรวจตรา[v.] (trūattrā) EN: examine ; inspect ; check ; patrol ; look around ; monitor   FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller
วิจัย[n.] (wijai) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe   FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSPECT    IH2 N S P EH1 K T
INSPECTS    IH2 N S P EH1 K T S
REINSPECT    R IY0 IH2 N S P EH1 K T
INSPECTOR    IH2 N S P EH1 K T ER0
INSPECTED    IH2 N S P EH1 K T AH0 D
INSPECTION    IH2 N S P EH1 K SH AH0 N
INSPECTING    IH2 N S P EH1 K T IH0 NG
INSPECTORS    IH2 N S P EH1 K T ER0 Z
INSPECTIONS    IH2 N S P EH1 K SH AH0 N Z
INSPECTORS'    IH2 N S P EH1 K T ER0 Z
INSPECTOR'S    IH2 N S P EH1 K T ER0 Z
REINSPECTION    R IY0 IH2 N S P EH1 K SH AH0 N
INSPECTORATE    IH2 N S P EH1 K T ER0 AH0 T
REINSPECTIONS    R IY0 IH2 N S P EH1 K SH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspect    (v) (i1 n s p e1 k t)
inspects    (v) (i1 n s p e1 k t s)
inspected    (v) (i1 n s p e1 k t i d)
inspector    (n) (i1 n s p e1 k t @ r)
inspecting    (v) (i1 n s p e1 k t i ng)
inspection    (n) (i1 n s p e1 k sh @ n)
inspectors    (n) (i1 n s p e1 k t @ z)
inspections    (n) (i1 n s p e1 k sh @ n z)
inspectorate    (n) (i1 n s p e1 k t @ r @ t)
inspectorates    (n) (i1 n s p e1 k t @ r @ t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahme {f}certification; inspection [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle {f}; Abnahmeprüfung {f}acceptance inspection [Add to Longdo]
Anteil der geprüften Stückeaverage fraction inspected [Add to Longdo]
mittlerer Anteil voll geprüfter Loseaverage total inspection [Add to Longdo]
attributive Prüfung {f}inspection by attributes [Add to Longdo]
Aufseher {m}inspector [Add to Longdo]
Bauaufseher {m}; Bauaufseherin {f}inspector [Add to Longdo]
Bauprüfung {f}inspection of building [Add to Longdo]
Bauzustandsbesichtigung {f}visits to sites to inspect the state of construction [Add to Longdo]
Beschauer {m}inspector [Add to Longdo]
Betrachtung {f}inspection [Add to Longdo]
zur Einsichtnahmefor inspection [Add to Longdo]
Erstprüfung {f}original inspection [Add to Longdo]
Fertigdurchsicht {f}final inspection [Add to Longdo]
Fleischbeschauer {m}meat inspector [Add to Longdo]
Gepäckkontrolle {f}luggage inspection [Add to Longdo]
Handlampe {f}inspection lamp [Add to Longdo]
Inspektion {f} (Amt)inspectorate [Add to Longdo]
Kontrolleur {m}inspector; supervisor [Add to Longdo]
Oberflächenprüfung {f}surface inspection [Add to Longdo]
Ölsichtfenster {n} [techn.]oil inspection window [Add to Longdo]
Passkontrolle {f}passport inspection [Add to Longdo]
Polizeikommissar {m}; Kommissar {m}police inspector [Add to Longdo]
Prüfniveau {n}inspection level [Add to Longdo]
Prüfstelle {f} (Behörde)inspecting authority [Add to Longdo]
Prüfumfang {m}amount of inspection [Add to Longdo]
Prüfung {f} | wiederkehrende Prüfungeninspection; test | period tests [Add to Longdo]
Revisionsöffnung {f}inspection opening [Add to Longdo]
Revisionstür {f}inspection door [Add to Longdo]
Schaffner {m} (Bus; Zug); Zugbegleiter {m}conductor [Am.]; inspector [Add to Longdo]
Sichtkontrolle {f}visual control; visual inspection; visual check [Add to Longdo]
Sichtprüfung {f}visual inspection [Add to Longdo]
Sortierprüfung {f}screening inspection [Add to Longdo]
Stablampe {f}inspection lamp [Add to Longdo]
Stichprobenprüfung {f}sampling inspection [Add to Longdo]
Suchspiegel {m}; Werkstattspiegel {m}inspection mirror [Add to Longdo]
Überprüfung {f}; Inspektion {f}; Begehung {f}inspection [Add to Longdo]
Variablen-Prüfung {f}inspection by variables [Add to Longdo]
Waffenappell {m}arms inspection [Add to Longdo]
Wareneingangskontrolle {f}incoming goods inspection [Add to Longdo]
Zollkontrolle {f}customs inspection; customs checkpoint [Add to Longdo]
beschauen; inspizieren; untersuchen | beschauend; inspizierend; untersuchend | beschaut; inspiziert; untersucht | beschaut; inspiziert; untersuchtto inspect | inspecting | inspected | inspects [Add to Longdo]
geprüftinspected [Add to Longdo]
prüft wiederreinspects [Add to Longdo]
prüfte wiederreinspected [Add to Longdo]
wieder prüfento reinspect [Add to Longdo]
wiederprüfendreinspecting [Add to Longdo]
Fahrzeuginspektion {f}vehicle inspection [Add to Longdo]
Fahrzeugkontrolle {f}vehicle inspection [Add to Longdo]
Inspektion {f}inspection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスペクション[, insupekushon] (n) inspection [Add to Longdo]
インスペクター[, insupekuta-] (n) inspector [Add to Longdo]
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position) [Add to Longdo]
叡覧[えいらん, eiran] (n) the emperor's personal inspection [Add to Longdo]
閲す[えっす;けみす, essu ; kemisu] (v5s) (1) (えっす esp. refers to documents) (See 閲する) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
閲する[えっする;けみする, essuru ; kemisuru] (vs-s) (1) (えっする esp. refers to documents) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
閲覧[えつらん, etsuran] (n,vs) (1) inspection; reading; (2) {comp} browsing (the WWW, internet); web browsing; (P) [Add to Longdo]
閲覧室[えつらんしつ, etsuranshitsu] (n) inspection room; reading room [Add to Longdo]
下検査[したけんさ, shitakensa] (n) preliminary inspection [Add to Longdo]
下見[したみ, shitami] (n,vs) preview; preliminary inspection; siding (on a house); (P) [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad [Add to Longdo]
監査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n,vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P) [Add to Longdo]
監査委員[かんさいいん, kansaiin] (n) supervisory auditor; member of inspection committee [Add to Longdo]
監査役[かんさやく, kansayaku] (n) auditor; inspector; (P) [Add to Longdo]
監察[かんさつ, kansatsu] (n,vs) inspection; inspector; (P) [Add to Longdo]
監察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) inspector; supervisor [Add to Longdo]
監察御史[かんさつぎょし, kansatsugyoshi] (n) imperial censor; ancient Chinese official in charge of inspecting other officials [Add to Longdo]
監視[かんし, kanshi] (n,vs) observation; guarding; inspection; surveillance; (P) [Add to Longdo]
監督官[かんとくかん, kantokukan] (n) inspector [Add to Longdo]
観閲[かんえつ, kan'etsu] (n,vs) inspection (of troops) [Add to Longdo]
教育総監部[きょういくそうかんぶ, kyouikusoukanbu] (n) Inspectorate General of Military Training (1898-1945) [Add to Longdo]
空中査察[くうちゅうささつ, kuuchuusasatsu] (n) aerial inspection [Add to Longdo]
警視正[けいしせい, keishisei] (n) senior superintendent; police inspector [Add to Longdo]
警部[けいぶ, keibu] (n) police inspector; (P) [Add to Longdo]
警部補[けいぶほ, keibuho] (n) assistant inspector [Add to Longdo]
検する[けんする, kensuru] (vs-s,vt) to inspect; to supervise [Add to Longdo]
検疫[けんえき, ken'eki] (n,vs) quarantine; medical inspection; (P) [Add to Longdo]
検疫官[けんえきかん, ken'ekikan] (n) quarantine inspector [Add to Longdo]
検閲[けんえつ, ken'etsu] (n,adj-no) (1) censorship; inspection; examination; (vs) (2) to censor; to inspect (in order to censor); to review (in order to censor); (P) [Add to Longdo]
検閲官[けんえつかん, ken'etsukan] (n) inspector; censor [Add to Longdo]
検見[けんみ, kenmi] (n) (1) inspection; audit; (2) patrol [Add to Longdo]
検見;毛見[けみ, kemi] (n) Edo period inspection of rice plants [Add to Longdo]
検査[けんさ, kensa] (n,vs) inspection (e.g. customs, factory); examination; scan (e.g. MRI, PET, etc.); (P) [Add to Longdo]
検査員[けんさいん, kensain] (n) inspector [Add to Longdo]
検査官[けんさかん;けんしょうかん, kensakan ; kenshoukan] (n) inspector; examiner; auditor [Add to Longdo]
検査係[けんさがかり, kensagakari] (n) inspector; gauger; passer [Add to Longdo]
検査手数料[けんさてすうりょう, kensatesuuryou] (n) inspection fee [Add to Longdo]
検査証明書[けんさしょうめいしょ, kensashoumeisho] (n) inspection certificate [Add to Longdo]
検査法[けんさほう, kensahou] (n) method of examination or inspection [Add to Longdo]
検査役[けんさやく, kensayaku] (n) inspector [Add to Longdo]
検車[けんしゃ, kensha] (n,vs) motor vehicle inspection [Add to Longdo]
検収[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) acceptance inspection; collating; receipt and inspection [Add to Longdo]
検証[けんしょう, kenshou] (n,vs) verification; inspection; (P) [Add to Longdo]
検針[けんしん, kenshin] (n,vs) (1) inspection of a meter; reading a meter; (2) inspecting clothing, etc. for residual needles, staples, etc. [Add to Longdo]
検針済;検針済み[けんしんずみ, kenshinzumi] (n) (See 検針・2) inspected (used on label or seal indicating goods are free of leftover needles, etc.) [Add to Longdo]
検定[けんてい, kentei] (n,vs) official certification; approval; inspection; (P) [Add to Longdo]
検品[けんぴん, kenpin] (n,vs) inspection [Add to Longdo]
検分[けんぶん, kenbun] (n,vs) inspection; examination; survey [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参观[cān guān, ㄘㄢ ㄍㄨㄢ, / ] to look around; to inspect; visit and observe [Add to Longdo]
安全检查[ān quán jiǎn chá, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, / ] safety check; security inspection (at airports) [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] examine; inquire; observe; inspect; look into; to examine [Add to Longdo]
巡抚[xún fǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄈㄨˇ, / ] inspector-general of province in Ming and Qing times [Add to Longdo]
巡视[xún shì, ㄒㄩㄣˊ ㄕˋ, / ] go on an inspection tour [Add to Longdo]
复查[fù chá, ㄈㄨˋ ㄔㄚˊ, / ] rechecking; re-inspection; reexamination [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] to check; to examine; to inspect [Add to Longdo]
检察[jiǎn chá, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, / ] to inspect; check up (on) [Add to Longdo]
检查[jiǎn chá, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, / ] inspection; examine [Add to Longdo]
检查员[jiǎn chá yuán, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] inspector [Add to Longdo]
检查哨[jiǎn chá shào, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄕㄠˋ, / ] inspection post; checkpoint [Add to Longdo]
检疫[jiǎn yì, ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] quarantine (inspection) [Add to Longdo]
检视[jiǎn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] inspection; postmortem; to view; to look into; to peep [Add to Longdo]
检证[jiǎn zhèng, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] verification; inspection (loan word from modern Japanese) [Add to Longdo]
检阅[jiǎn yuè, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, / ] inspect; review (troops) [Add to Longdo]
检验[jiǎn yàn, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ, / ] to inspect; to examine; to test [Add to Longdo]
海关[hǎi guān, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ, / ] customs (i.e. border crossing inspection) [Add to Longdo]
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, ] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements) [Add to Longdo]
现场视察[xiàn chǎng shì chá, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ ㄕˋ ㄔㄚˊ, / ] on-site inspection [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] hard; strong; solid; firm; to supervise; to inspect; jail; prison [Add to Longdo]
监督[jiān dū, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, / ] to control; to supervise; to inspect [Add to Longdo]
省视[xǐng shì, ㄒㄧㄥˇ ㄕˋ, ] to visit sb; to call upon sb; to inspect [Add to Longdo]
督学[dū xué, ㄉㄨ ㄒㄩㄝˊ, / ] school inspector [Add to Longdo]
督抚[dū fǔ, ㄉㄨ ㄈㄨˇ, / ] governor general 总督 and inspector general 巡抚 [Add to Longdo]
研考[yán kǎo, ㄧㄢˊ ㄎㄠˇ, ] to investigate; to inspect and study [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] inspect; check; surname Ji [Add to Longdo]
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general [Add to Longdo]
考察[kǎo chá, ㄎㄠˇ ㄔㄚˊ, ] to inspect; on-the-spot investigation [Add to Longdo]
核查[hé chá, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ, / ] examine; inspect [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] to look at; to regard; to inspect [Add to Longdo]
视察[shì chá, ㄕˋ ㄔㄚˊ, / ] to inspect; an investigation [Add to Longdo]
质检[zhì jiǎn, ㄓˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] quarantine (inspection) [Add to Longdo]
轧道车[yà dào chē, ㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄔㄜ, / ] trolley for inspecting rail track [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] example; mirror; to view; reflection; to reflect; to inspect; to warn; (ancient bronze mirror) [Add to Longdo]
关卡[guān kǎ, ㄍㄨㄢ ㄎㄚˇ, / ] customs post; tax or road safety inspection station; outpost [Add to Longdo]
验伤[yàn shāng, ㄧㄢˋ ㄕㄤ, / ] to inspect a wound; a medical inspection for an insurance or legal claim [Add to Longdo]
验证[yàn zhèng, ㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] to inspect and verify; experimental verification [Add to Longdo]
验货[yàn huò, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] inspection of goods [Add to Longdo]
验关[yàn guān, ㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ, / ] customs inspection (at frontier) [Add to Longdo]
点兵[diǎn bīng, ㄉㄧㄢˇ ㄅㄧㄥ, / ] to inspect troops; to review [Add to Longdo]
点检[diǎn jiǎn, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] to inspect one by one; to list individually [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top