Search result for

insistently

(37 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insistently-, *insistently*, insistent
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา insistently มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *insistently*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insistent[ADJ] ยืนยัน, See also: ยืนหยัด, ยืนกราน, หัวรั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was annoyingly insistent.ไอ้หมอนี้โคตรน่ารำคาญเลย Day of the Dead (2008)
I'm sorry to bring you out in this weather, Detective, but the boy has been quite insistent;ผมขอโทษที่ต้องให้ออกมา ตอนอากาศแบบนี้นะครับ คุณนักสืบ แต่เด็กนั่นยืนยันหนักแน่นมาก Changeling (2008)
If your Senior is insistent, what do you think you should do?ถ้ารุ่นพี่ของนายรบเร้ามากๆ นายคิดว่าควรทำยังไง The Accidental Couple (That Fool) (2009)
- is quite insistent.- ยังคงยืนกรานมากๆ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
We got our first bill, and, you know, if you're still insistent--เราต้องจ่ายค่ารักษางวดแรก และ เธอรู้นะ ถ้าเธอยังคงยืนกรานที่จะ... Abiquiu (2010)
He was very insistent about this specific park,เขายืนกรานมากๆ ว่าต้อง เป็นสวนแห่งนี้เท่านั้น Let No Man Put Asunder (2010)
Sorry, I was going to leave these on the mat, but your mother was a little insistent.#ที่คุณได้ทบทวนใหม่# #กลับมามั้ย# Redemption (2011)
Since you're so insistent on liking himเธอดื้อมากเลยนะ ชอบเขางั้นเหรอ Episode #1.4 (2011)
Nonstop, very insistently.ถามไม่ยอมหยุดเลย เซ้าซี้มากๆเลย Fifty-One (2012)
You're insistent on doing your job, that's great.ลูกยืนกรานที่จะทำงานของลูก นั่นดีมาก Honor Thy Father (2012)
He was insistent.แต่เขาดึงดันจะไปให้ได้ The Death Song of Uther Pendragon (2012)
Anyway, I was pretty insistent I got on the air, but as you can understand, Ed had to let me go.อย่างไรก็ตามผมยืนกรานสวย ฉันได้บนอากาศ แต่เป็นคุณสามารถเข้าใจ เอ็ดต้องให้ฉันไป Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
So... Eddy's very insistent that you take along an Elder.เอ็ดดี้ช่วยยืนยันว่าเธอ ไม่ได้เดินทางผ่านพื้นที่ต้องห้ามคนเดียว Tracks (2013)
Well, Niki was very insistent that I should give you a call. How do you do?ดี Niki เป็นยืนหยัดมากว่าผมควรจะให้คุณโทร คุณจะทำอย่างไร The Russia House (1990)
Oh, and Ben called. He seemed kind of insistent.โอ้ เบนโทรมา เหมือนจะมีธุระกับคุณ Latter Days (2003)
Insistent, aren't we?ยืนยันอย่างนั้นใช่ไม๊ครับ 1408 (2007)
Oh, well, you're already doing so much, and, well, Katherine was quite insistent.แหม เธอก็ยุ่งมากพอแล้ว แถมแคทเธอรีนยังเห็นด้วยต่างหาก In Buddy's Eyes (2008)
But he was so insistent, I figured if he was telling people at work, he... he could be telling other people, too.เค้าดูจริงจรังกับเรื่องนี้มาก ผมไม่แน่ใจ ถ้า เค้าไปบอกให้คนที่ทำงานรู้ เขา... เขาคงต้องบอกคนอื่นแน่ๆ Bonfire of the Vanity (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insistentThe children were insistent about our taking them to the movies.

CMU English Pronouncing Dictionary
INSISTENT    IH2 N S IH1 S T AH0 N T
INSISTENTLY    IH2 N S IH1 S T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insistent    (j) (i1 n s i1 s t @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wort {n} | Worte {pl}; Wörter {pl} | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
beharrlich; hartnäckig; penetrant {adj}insistent [Add to Longdo]
beharrlich {adv}insistently [Add to Longdo]
nachdrücklich; eindringlich {adj}insistent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence [Add to Longdo]
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强求[qiǎng qiú, ㄑㄧㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] to force sb to do sth; to importune; to demand insistently; insistence, #13,356 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Insistently \In*sist"ent*ly\, adv.
     In an insistent manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  insistently
      adv 1: in an insistent manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top