Search result for

informant

(33 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -informant-, *informant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
informant[N] ผู้บอก, See also: ผู้แจ้ง, Syn. source, witness, informer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
informant(อินฟอร์'เมินทฺ) n. ผู้บอก,ผู้แจ้ง,ผู้ให้ความรู้,สนเทศ, Syn. informer

English-Thai: Nontri Dictionary
informant(n) ผู้บอก,ผู้ส่งข่าว,ผู้แจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
informantผู้ให้ข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informantsผู้ให้ประวัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It contained photographs and letters, the evidence of Mr. Boddy's network of informants.มันมีรูปถ่ายและจดหมาย หลักฐานของผู้สมรู้ร่วมคิดของคุณบ๊อดดี้ Clue (1985)
The informants will have a good harvest this season.ข้อมูลจะมีการเก็บเกี่ยวที่ดีในฤดูกาลนี้ The Russia House (1990)
Informants tell us Terek has put bounties on all MVD and FBI personel."สถานทูตอเมริกา มอสโคว" เทเร็คจ้างคนฆ่าพวกเรา และเอฟบีไอ The Jackal (1997)
Informants say it is just a start.สายบอกว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้น The Jackal (1997)
"Customs was told Davis and Marano carried narcotics by an anonymous informant's phone call."ทางกงสุลได้รับแจ้งเรื่องเดวิสและมาราโนขน Narcotics... ... โดยบุคคลนิรนามทางโทรศัพท์ Brokedown Palace (1999)
This is a recording from the anonymous informant who called customs.นี่เป็นเทปอัดเสียงผู้แจ้งนิรนามที่โทรมายังกงสุล Brokedown Palace (1999)
Yeah, but a secret informant claims that Steadman is still alive?ใช่ แต่มีข้อมูลลับบอกว่าสเตดแมนยังไม่ตายเหรอ The Rat (2006)
The informant that was killed yesterday? I was there.แหล่งข่าวที่ถูกฆ่าเมื่อวานฉันก็อยู่ด้วย The Rat (2006)
Now, with the related murders, and then the confidential informant,แล้วนี่มีการฆาตกรรมมาเกี่ยว แล้วก็แหล่งข่าวลับ The Rat (2006)
Chicago mob boss John Abruzzi was gunned down outside a Washington D.C. motel last night after investigators received a tip from an informant.หัวหน้าแก๊งมาเฟียชิคาโก จอห์น อบรูซซี่ ถูกยิงตาย นอกโรงแรมที่วอร์ชิงตัน ดี.ซี. เมื่อคืนนี้ หลังจากนักสืบได้รับเบาะแสจากแหล่งข่าว Map 1213 (2006)
I no longer need an informant on the case.ผมไม่ต้องการข้อมูลคดีนั้นแล้ว Map 1213 (2006)
There was a criminal informant working a cocaine bust From the inside.มีสายจากข้างในทำงานเพื่อจับการค้ายาครั้งนี้ The Dark Defender (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
informantThe informants we used we used consisted of twenty Americans and twenty-one British.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บอกภาษา[N] informant, Example: ในการเก็บข้อมูลภาษาถิ่น ผู้วิจัยต้องคัดเลือกผู้บอกภาษาที่มีอวัยวะในการออกเสียงครบถ้วน เพราะมิฉะนั้นอาจจะทำให้ได้ยินเสียงผิดเพี้ยนไปได้, Thai definition: ผู้ที่ให้ข้อมูลด้านภาษา
ผู้ให้ข้อมูล[N] informant, Syn. ผู้บอกข้อมูล, Example: เขาต้องการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนพื้นถิ่นจริงๆ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ให้ข้อมูล[n. exp.] (phū hai khømūn) EN: informant   FR: informateur [m] ; indicateur [m]
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFORMANT    IH2 N F AO1 R M AH0 N T
INFORMANTS    IH2 N F AO1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
informant    (n) (i1 n f oo1 m @ n t)
informants    (n) (i1 n f oo1 m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Informant {m} | Informanten {pl}informant | informants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents) [Add to Longdo]
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
訴人[そにん, sonin] (n,vs) a suitor; an accuser; a complainant; an informant; sue; accuse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Informant \In*form"ant\, n. [L. informans, -antis, p. pr. of
   informare. See {Inform}, v. t.]
   1. One who, or that which, informs, animates, or vivifies.
    [Obs.] --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. One who imparts information or instruction.
    [1913 Webster]
 
   3. One who offers an accusation; an informer. See {Informer}.
    [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       It was the last evidence of the kind; the informant
       was hanged.              --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 informant
   n 1: a person who supplies information [syn: {informant},
      {source}]
   2: someone who sees an event and reports what happened [syn:
     {witness}, {witnesser}, {informant}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Informant [infɔrmant] (n) , s.(m )
   informant
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top