Search result for

industries

(45 entries)
(0.0942 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -industries-, *industries*, industrie , industry
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industriesอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industries, Primitiveเทคโนโลยีสมัยโบราณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด Schindler's List (1993)
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี? Contact (1997)
Controlled by Americans built by Japanese subcontractors who also happen to be recently acquired wholly-owned subsidiaries of Hadden Industries.ควบคุมโดยชาวอเมริกัน สร้างโดยผู้รับเหมาญี่ปุ่น ที่ยังเกิดขึ้นเป็น Contact (1997)
And now with the prospect of a major investment in our economic future... by Mr. Elliot Blair of Blair Industries...และตอนนี้กับโอกาสของการที่สำคัญ การลงทุนในอนาคตทางเศรษฐกิจของเรา ... โดยนายเอลเลียตแบลร์ แบลร์ของอุตสาหกรรม ... Dante's Peak (1997)
We have evidence of a possible heist at concentrated industries warehouse tomorrow night.เรามีหลักฐานของการปล้นที่ น่าจะเกิดขึ้น... ที่โกดังของ"คอนเซ็นเตรต อินดัสทรี่" คืนวันพรุ่งนี้ Inspector Gadget 2 (2003)
Furthermore industry has known about this at least most industries have known about this and have attempted to trivialize these risks.ยิ่งกว่านั้น อุตสาหกรรมก็รู้เรื่องพวกนี้ดี อุตสาหกรรมส่วนใหญ่รู้อยู่แก่ใจ แต่ยังพยายามกลบเกลื่อนความเสี่ยงเหล่านี้ The Corporation (2003)
So for example if a public steel industry runs at a loss it's providing cheap steel to other industries maybe that's a good thing.เช่น ถ้าโรงงานเหล็กของรัฐดำเนินกิจการขาดทุน มันสามารถขายเหล็กราคาถูกแก่อุตสาหกรรมอื่น นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ The Corporation (2003)
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา The Corporation (2003)
They're in the test tubes and laboratories of the great industries.มันอยู่ในหลอดทดลองและห้องทดลอง ของอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ The Corporation (2003)
We represent the workers in all magical industries - both evil and benign.เรามาในนาม ตัวแทน สวัสดิการ พนักงาน ในอุตสาหกรรม เวทมนต์ -ทั้ง ธรรมะ และ อธรรม Shrek 2 (2004)
I represent Weyland Industries.ผมเป็นตัวแทนจาก เวแลน อินดรัสทรี AVP: Alien vs. Predator (2004)
More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of Victor Von Doom's numerous technology companies.More bad news for Von Doom Industries today as Ned Cecil announced... that his group of investors would seek to gain control... of วิคเตอร์ Von Doom's numerous technology companies. Fantastic Four (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
industriesAll the industries in the city are booming.
industriesAs economy develops, labor-intensive industries give way to capital-intensive industries.
industriesCapital-intensive industries are not necessarily knowledge-intensive industries.
industriesHe promised to bring new industries to the region, but politicians rarely keep their word.
industriesI'm amazed by the rate at which industries grow.
industriesIt terms of the number of employees, this is the largest of all industries.
industriesJapanese cameras, cars, and hi-fi equipment are used widely abroad, and few modern industries can manage without advanced electronic equipment developed in Japan.
industriesJapanese industries export various products to America.
industriesJapan is highly competitive in high technology industries.
industriesJapan's industries are also hollowing out.
industriesService industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.
industriesThe automobile industry is one of the main industries in Japan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย[org] (Saphā Utsāhakam Haeng Prathēt Thai) EN: Federation of Thai Industries (FTI)   
อุตสาหกรรมบริการ[n. exp.] (utsāhakam børikān) EN: service industries   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUSTRIES    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRIES'    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
industries    (n) (i1 n d @ s t r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Industriesozilogie {f}industrial Sociology [Add to Longdo]
Industriestaat {m}; Industrieland {n} | Industriestaaten {pl}industrial country | industrial countries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクソモールド[, chikusomo-rudo] (n) thixomolding (plastic and semiconductor industries) [Add to Longdo]
加工業[かこうぎょう, kakougyou] (n) processing industries [Add to Longdo]
海産業[かいさんぎょう, kaisangyou] (n) marine industries; maritime industry [Add to Longdo]
基幹産業[きかんさんぎょう, kikansangyou] (n) key industries [Add to Longdo]
基本産業[きほんさんぎょう, kihonsangyou] (n) basic industries [Add to Longdo]
教育産業[きょういくさんぎょう, kyouikusangyou] (n) education-related industries [Add to Longdo]
興産[こうさん, kousan] (n) industry; industries [Add to Longdo]
現着[げんちゃく, genchaku] (n,vs) (abbr) (See 現地到着) arrival on location (esp. used in transport industries, police, etc.) [Add to Longdo]
主要工業[しゅようこうぎょう, shuyoukougyou] (n) key industries [Add to Longdo]
裾野産業[すそのさんぎょう, susonosangyou] (n) supporting industries; component and parts-supply industries [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子工業会[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Industry \In"dus*try\, n.; pl. {Industries}. [L. industria, cf.
   industrius diligent; of uncertain origin: cf. F. industrie.]
   [1913 Webster]
   1. Habitual diligence in any employment or pursuit, either
    bodily or mental; steady attention to business; assiduity;
    -- opposed to {sloth} and {idleness}; as, industry pays
    debts, while idleness or despair will increase them.
    [1913 Webster]
 
       We are more industrious than our forefathers,
       because in the present times the funds destined for
       the maintenance of industry are much greater in
       proportion to those which are likely to be employed
       in the maintenance of idleness, than they were two
       or three centuries ago.        --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. Any department or branch of art, occupation, or business;
    especially, one which employs much labor and capital and
    is a distinct branch of trade; as, the sugar industry; the
    iron industry; the cotton industry.
    [1913 Webster]
 
   3. (Polit. Econ.) Human exertion of any kind employed for the
    creation of value, and regarded by some as a species of
    capital or wealth; labor.
 
   Syn: Diligence; assiduity; perseverance; activity;
     laboriousness; attention. See {Diligence}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top