Search result for

industries

(45 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -industries-, *industries*, industrie , industry
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industriesอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industries, Primitiveเทคโนโลยีสมัยโบราณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chuck Bass, heir to Bass industries,ชัค บาส อยู่ในโรงงานของตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ Chuck in Real Life (2008)
But at MARS Industries, and with the help of a little NATO funding, we discovered how to program them to do almost anything.แต่ที่มาร์ส อินดัสทรี่ส์ และด้วยเงินสนับสนุนน้อยนิดของนาโต้ เราค้นพบวิธีควบคุมให้มันทำได้เกือบทุกอย่าง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
CEO of MARS Industries and the builder of these warheads.CEO ของ มาร์ส อินดัสทรี่ส์ และเป็นผู้สร้างอาวุธหัวรบพวกนั้น G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
MARS Industries manufactures 70% of all arms on this planet.มาร์ อินดัสทรี เป็นผู้ผลิตแผงจักรกล กว่า 70 % ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Strong industries have developed in shipping and computers.อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว ได้แก่.. ธุรกิจส่งออก.. และคอมพิวเตอร์ Invictus (2009)
Now, today, synthetic diamonds are used in oil drilling electronics, multi-billion-dollar industries.เพชรสังเคราะห์ุ ถูกใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมหลายพันล้านดอลลาร์ Peekaboo (2009)
Larry bartlett. I represent mr. Fielding in webster industries.แลรี่ บาร์ตเล็ต ผมเป็นตัวแทนของคุณฟิลดิ้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมเวปสเตอร์ Pleasure Is My Business (2009)
I'm a lawyer at webster industriesทนายความของ Webster Industries Pleasure Is My Business (2009)
He does something for Bass Industries in Australia.เขาดูแลธุรกิจของบาร์ทในออสเตรเลีย In the Realm of the Basses (2009)
I'm going to be running Bass industries,ฉันจะบริหารธุรกิจของแบส Gone with the Will (2009)
And as for Bass industries?แล้วสำหรับธุรกิจแบสหล่ะ Gone with the Will (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
industriesAll the industries in the city are booming.
industriesAs economy develops, labor-intensive industries give way to capital-intensive industries.
industriesCapital-intensive industries are not necessarily knowledge-intensive industries.
industriesHe promised to bring new industries to the region, but politicians rarely keep their word.
industriesI'm amazed by the rate at which industries grow.
industriesIt terms of the number of employees, this is the largest of all industries.
industriesJapanese cameras, cars, and hi-fi equipment are used widely abroad, and few modern industries can manage without advanced electronic equipment developed in Japan.
industriesJapanese industries export various products to America.
industriesJapan is highly competitive in high technology industries.
industriesJapan's industries are also hollowing out.
industriesService industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.
industriesThe automobile industry is one of the main industries in Japan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย[org] (Saphā Utsāhakam Haeng Prathēt Thai) EN: Federation of Thai Industries (FTI)   
อุตสาหกรรมบริการ[n. exp.] (utsāhakam børikān) EN: service industries   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDUSTRIES    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z
INDUSTRIES'    IH1 N D AH0 S T R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
industries    (n) (i1 n d @ s t r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Industriesozilogie {f}industrial Sociology [Add to Longdo]
Industriestaat {m}; Industrieland {n} | Industriestaaten {pl}industrial country | industrial countries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクソモールド[, chikusomo-rudo] (n) thixomolding (plastic and semiconductor industries) [Add to Longdo]
加工業[かこうぎょう, kakougyou] (n) processing industries [Add to Longdo]
海産業[かいさんぎょう, kaisangyou] (n) marine industries; maritime industry [Add to Longdo]
基幹産業[きかんさんぎょう, kikansangyou] (n) key industries [Add to Longdo]
基本産業[きほんさんぎょう, kihonsangyou] (n) basic industries [Add to Longdo]
教育産業[きょういくさんぎょう, kyouikusangyou] (n) education-related industries [Add to Longdo]
興産[こうさん, kousan] (n) industry; industries [Add to Longdo]
現着[げんちゃく, genchaku] (n,vs) (abbr) (See 現地到着) arrival on location (esp. used in transport industries, police, etc.) [Add to Longdo]
主要工業[しゅようこうぎょう, shuyoukougyou] (n) key industries [Add to Longdo]
裾野産業[すそのさんぎょう, susonosangyou] (n) supporting industries; component and parts-supply industries [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子工業会[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Industry \In"dus*try\, n.; pl. {Industries}. [L. industria, cf.
   industrius diligent; of uncertain origin: cf. F. industrie.]
   [1913 Webster]
   1. Habitual diligence in any employment or pursuit, either
    bodily or mental; steady attention to business; assiduity;
    -- opposed to {sloth} and {idleness}; as, industry pays
    debts, while idleness or despair will increase them.
    [1913 Webster]
 
       We are more industrious than our forefathers,
       because in the present times the funds destined for
       the maintenance of industry are much greater in
       proportion to those which are likely to be employed
       in the maintenance of idleness, than they were two
       or three centuries ago.        --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. Any department or branch of art, occupation, or business;
    especially, one which employs much labor and capital and
    is a distinct branch of trade; as, the sugar industry; the
    iron industry; the cotton industry.
    [1913 Webster]
 
   3. (Polit. Econ.) Human exertion of any kind employed for the
    creation of value, and regarded by some as a species of
    capital or wealth; labor.
 
   Syn: Diligence; assiduity; perseverance; activity;
     laboriousness; attention. See {Diligence}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top