Search result for

ilan

(51 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ilan-, *ilan*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
jubilant(จู'บะเลินทฺ) n. ดีอกดีใจ,ปลื้มปีติยินดีร่าเริง., See also: jubilance n. ดูjubilant jubilancy n. ดูjubilant, Syn. rejoicing,gay
milanaise(มิลละเนซ') adj. ใส่หลอดมะกาโรนีหรือสปาเกตตี้ผสมน้ำมะเขือเทศ เห็ด เนื้อหั่น
philander(ฟิแลน'เดอะ) vi. จีบผู้หญิง (อย่างจริงจัง), See also: philanderer n.
philanthropic(ฟิลเลินธรอพ'พิค) adj. ใจบุญ,ใจบุญสุนทาน,มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน., Syn. philanthropical, Syn. charitable,liberal
philanthropist(ฟิแลน'ธระพิสทฺ) n. ผู้มีใจบุญ,คนใจบุญ,ผู้มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
philanthropy(ฟิแลน'ธระพี) n. ความมีใจบุญสุนทาน,ความมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,พฤติกรรมในลักษณะทำบุญ,ลักษณะมูลนิธิ,องค์การทำบุญสุนทาน
sibilant(ซิบ'บะเลินทฺ) adj.,n. (พยัญชนะ) (เกี่ยวกับ) เสียงที่ออกตามไรฟัน (เช่นเสียง "S")
vigilance(วิจ'จะเลินซฺ) n. ความระมัดระวัง,การนอนไม่หลับ, Syn. caution
vigilant(วิจ'จะเลินทฺ) adj. ระมัดระวัง,ตื่นตัว,เฝ้า,รอบคอบ,ไหวตัว., See also: vigilantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
jubilant(adj) ร่าเริง,ปีติยินดี,เบิกบานใจ,ยินดี,ดีใจ
philander(vi) เกี้ยวพาราสี,จีบ,ทำเจ้าชู้
philanthropic(adj) ใจบุญสุนทาน,ใจกุศล
philanthropist(n) คนใจบุญสุนทาน,คนใจกุศล
philanthropy(n) ความใจบุญสุนทาน
Thailand(n) ประเทศไทย,เมืองไทย
vigilance(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม
vigilant(adj) ระมัดระวัง,ตื่นตัว,ไหวตัว,รอบคอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ilana Mather.อิลานา มาเธอร์ The Reader (2008)
When I was 15, I paid the security system guys extra to not wire the skylight, and then I snuck out and went to Ilana Shapiro's Sweet 16...ตอนอายุ 15 ฉันเคยให้เงินคน จากบริษัทรักษาความปลอดภัย ไม่ให้ติดสัญญาณ ตรงหน้าต่างนั่น แล้วแอบย่องออกไปงานวันเกิด อายุ16 ของ Ilana Shapiro... And the Rich People Problems (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดังงา[N] ilang ilang, See also: ylang ylang, Syn. กระดังงาใหญ่, สะบันงา, Example: ดอกกระดังงามีกลิ่นหอม, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Cananga odorata (Lamk.) Hook. f. et Th. ในวงศ์ Annonaceae ดอกหอม กลีบบาง มี 6 กลีบ ดอกใช้กลั่นน้ำมันหอมได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
บัญชีงบดุล[n. exp.] (banchī ngopdun) EN: balance sheet   FR: bilan [m]
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
ชายชาวไทย[n. exp.] (chāichāo Thai ) FR: Thaï [m] ; Thaïlandais [m]
ชักพระ[n.] (chakphra) EN: name of an important custom in southern Thailand   
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāng Pheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant   FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   

CMU English Pronouncing Dictionary
ILAN    IY2 L AA1 N

German-Thai: Longdo Dictionary
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n uniq) |das| ภาษาไทย
Thailand(uniq) ประเทศไทย, See also: Related: thailändisch
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin

French-Thai: Longdo Dictionary
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
イランイラン[, iran'iran] (n) ylang-ylang (Cananga odorata); ilang-ilang [Add to Longdo]
カナンガ[, kananga] (n) (See イランイラン) ylang-ylang (Cananga odorata); ilang-ilang [Add to Longdo]
カナンガ油[カナンガゆ, kananga yu] (n) (See カナンガ) cananga oil; ylang-ylang oil; ilang-ilang oil [Add to Longdo]
コリアンダー[, korianda-] (n) (See 香菜) coriander; cilantro; dhania; Chinese parsley (Coriandrum sativum) [Add to Longdo]
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos) [Add to Longdo]
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[, shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java) [Add to Longdo]
シラン[, shiran] (n) silane [Add to Longdo]
タイ国[タイこく, tai koku] (n) Thailand [Add to Longdo]
タイ人[タイじん, tai jin] (n) Thai; person from Thailand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 blurb
 
 1. ilan, reklam, bilhassa abartmalı bir şekilde yapılan reklam
 2. kitap kapağındaki reklam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 notice
 
 1. ilan, ihbarname, haber, bilgi
 2. ihtar, uyarma, ikaz
 3. dikkat, önemseme
 4. riayet
 5. eleştiri (kitap)
 6. saygı
 7. dikkat etmek
 8. bahsetmek
 9. önem vermek
 10. farkına varmak
 11. saygı göstermek. give notice işten çıkacağını önceden haber vermek. serve notice uyarmak, ihtar etmek, bildirmek, ilan etmek. short notice az mühlet, kısa zaman. take notice farkına varmak. till further notice ikinci bir ihbara kadar. noticeable farkına varılabilir, görülebilir
 12. önemsemeye değer. noticeably dikkati çeker şekilde, farkına varılacak derecede.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top