Search result for

iaa

(59 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iaa-, *iaa*
Possible hiragana form: いああ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา iaa มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *iaa*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ Ave ♪ ♪ Mariii... ♪ ♪ iaaa ♪ว่าจะทำอะไรเหมือนกันแต่... โอเค Course Listing Unavailable (2012)
Ready? Speciaal voor jou Seeltje Akse :)พร้อมนะ 5 6 7 8 The New Rachel (2012)
we need a plan. let's play dead. eiiaaww!- แกล้งตายดีมั้ย? Spies Like Us (1985)
Menkää sinne missä puhutaan italiaa - ja jatkakaa matkaa, kunnes kuulette puhuttavan jotakin muuta.ท่านเดินทางไปจนพบคนพูดภาษาอิตาเลี่ยน. แล้วเดินทางต่อไปจนถึงที่ผู้คนพูดภาษาอื่น. Kingdom of Heaven (2005)
I've named him Nkosaan Italiaan!ฉันว่าเขาเป็นคนอิตาลีบ้า ๆบอ ๆ Faith Like Potatoes (2006)
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria has weakened my darling Alice terribly.Die schwierige Geburt unseres Sohnes und ein Malariaanfall haben meine liebe Alice schrecklich geschwächt. Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It was a mob hit and that car bomb was meant for me.Es war ein Mafiaanschlag und diese Autobombe galt mir. Blow Out (1987)
... ifClaudiawasalive, you wouldn't do this.... wennClaudiaam Lebenwäre, würdest du's nicht tun. Unforgiven (1992)
Very simple... "taIaak".Sehr einfach.."taIaak". Barsaat (1995)
Because taIaak is an Urdu word, not HindiDenn TaIaak ist ein Urdu Wort, kein Hindi Wort Barsaat (1995)
It's just, he got this new home-theater dealy and he wants us to check it out.Na ja, weißt du, er wollte uns so gern seine neue Multimediaanlage zeigen. The One Without the Ski Trip (1997)
There we go!Jiiiaahhh! There's Something About Mary (1998)
The car fair is on! I broke out at just the right time!Die IAA is' eröffnet, bin genau zum richtigen Zeitpunkt ausgebrochen. Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding (1999)
Goliaaath!Goliaaat! Dark Blue World (2001)
Does anyone actually say that except mob lawyers?Den Begriff benutzen nur Mafiaanwälte. John Doe (2002)
IAD is under contract to provide fresh bodies to Magnus Hainsley.IAA ist vertraglich verpflichtet, frische Körper an Magnus Hainsley zu liefern. Just Rewards (2003)
Yes, I head the multimedia wing.- Ich leite die Multimediaabteilung. You and Me (2006)
Lokeren, SinterkIaas, stops in...Lokeren, SinterkIaas, hält in... Love Belongs to Everyone (2006)
Step off,beeyotch!Weg da, Biaatch! The Wedding (2007)
The FBI was just here and they wanted access to the IAA's personnel records.Das FBI war eben hier und wollte Zugang zu den IAA Unterlagen, Day 6: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2007)
The FBI was just here and they wanted access to the IAA personel records.Das FBI war eben hier und sie wollten Zugang zu den IAA Unterlagen. Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2007)
I told your people, I work for the IAA.Ich sagte Ihren Leuten doch, ich arbeite für die IAADay 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2007)
The IAA. I'm regional director.Die IAADay 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2007)
Can you play lacrosse?Kannst du Iaacrosse? Shaolin Girl (2008)
* far away in Africa * * happy happy Africa * * take trip to Africa * * they sing a-bing-a-bang-a-bing * * come on along and learn the lingo * * inside a jungle bungalow * * skokiaan skokiaan skokiaan ** far away in Africa * * happy happy Africa * * take trip to Africa * * they sing a-bing-a-bang-a-bing * * come on along and learn the lingo * * inside a jungle bungalow * * skokiaan skokiaan skokiaan * Do You Know What It Means (2010)
* sko sko skokiaan * * skokiaan... ** sko sko skokiaan * * skokiaan... * Do You Know What It Means (2010)
My sister, Rabiaa.Meine Schwester, RabiaaDeath for Sale (2011)
You, come here.Neiiaaaaah! Hey, was machst du hier? Pinocchio (2012)
In 1968, he was the MVP of the CIAA Championship for Norfolk State, where he only committed two turnovers the entire season.1968 war er MVP der CIAA Championship für Norfolk State, wo er in der gesamten Saison nur zwei Turnover hatte. Doin' It in the Park: Pick-Up Basketball, NYC (2012)
The police commissioner having lunch with the most famous mob lawyer in the world?Der Polizeicommissioner isst zu Mittag mit dem berühmtesten Mafiaanwalt der Welt? Secrets and Lies (2012)
- Please, call me Christiaan.- Sagen Sie Christiaan. Diana (2013)
Christiaan.Christiaan. Diana (2013)
I'd give one to Christiaan Barnard.Ich würde auch Christiaan Barnard eine geben. The Doorway, Part 1 (2013)
December 2011-- seven people are found dead in a diner, victims of a mob hit.Dezember 2011, sieben Menschen werden in einem Diner tot aufgefunden, Opfer eines Mafiaanschlages. The Alchemist (No. 101) (2014)
I'm the devil, bitch!Ich bin der Teufel, biaaatch! Something Ricked This Way Comes (2014)
First detective on the scene liked it for a mob hit, so while we're running the prints, he's showing the vic's face around OCID.Der erste Detective am Tatort, dachte es ist ein Mafiaanschlag, während wir die Abdrücke prüfen, zeigte er das Bild bei OCID. Just a Regular Irregular (2014)
You don't think this was a mob hit?Du denkst nicht, das es ein Mafiaanschlag war? Just a Regular Irregular (2014)
You mentioned that you sold an atlas called Smythe's Virginia to an anonymous buyer.Sie sagten, dass Sie einen Atlas namens Smythes Virginiaan einem anonymen Käufer verkauften. Terra Pericolosa (2014)
Wonderful, hear that Christiaan?Wunderbar. Hörst du das, Christiaan? A Noble Intention (2015)
Cousin Christiaan.Cousin Christiaan. A Noble Intention (2015)
Christiaan...Christiaan. A Noble Intention (2015)
Christiaan?Christiaan? A Noble Intention (2015)
Christiaan...Christiaan. A Noble Intention (2015)
Christiaan... stay here.Christiaan! Bleib hier! A Noble Intention (2015)
You're going to be a father, Christiaan.Du wirst Vater, Christiaan. A Noble Intention (2015)
If we didn't feel America Works warranted taxpayer money,Wenn wir nicht das Gefühl haben, dass "Ameriaa works" das Geld der Steuerzahler einspart, Chapter 31 (2015)
Ricky ticky tavi, beyotch!Ricky-ricky-tavi, biaaatch! Total Rickall (2015)
Italiaander. Thank you.Italiaander... Riphagen (2016)
You will see athletes being sanctioned by the IAAF.Der Weltleichtathletikverband IAAF wird Athleten bestrafen. VORSITZENDER, IOK Icarus (2017)
Decision time for the IAAF on whether Russia's track and field athletes will be allowed to compete at the Rio Olympics.Der IAAF muss entscheiden, ob russische Leichtathleten an den Spielen in Rio teilnehmen dürfen. Icarus (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iaaI was in an IAA meeting.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahiaameisenschlüpfer {m} [ornith.]Slender Antbird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 IAA \IAA\ n.
   Indoleacetic acid, a plant hormone promoting elongation of
   stems and roots. [Acronym]
 
   Syn: indoleacetic acid.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 indoleacetic acid \in"dole*a*cet"ic ac"id\ ([i^]n"d[=o]l), n.
   (Chem., Bot.)
   A plant hormone ({C10H9NO2}) recognized as the principle
   growth regulator in higher plants; called also {heteroauxin}.
   Abbreviated {IAA}. Chemically it is 1H-indole-3-acetic acid.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IAA
   n 1: a plant hormone promoting elongation of stems and roots
      [syn: {indoleacetic acid}, {IAA}]
   2: Yemen-based terrorist group that supports al-Qaeda's goals;
     seeks to overthrow the Yemeni government and eliminate United
     States interests; responsible for bombings and kidnappings
     and killing western tourists in Yemen [syn: {Islamic Army of
     Aden}, {IAA}, {Islamic Army of Aden-Abyan}, {Aden-Abyan
     Islamic Army}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IAA
     Initial Address Acknowledgment
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IAA
     Intel Application Accelerator
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top