Search result for

hydroelectric power plants

(6 entries)
(2.15 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hydroelectric power plants-, *hydroelectric power plants*, hydroelectric power plant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hydroelectric power plants มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hydroelectric power plants*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydroelectric power plantsโรงไฟฟ้าพลังน้ำ [TU Subject Heading]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserkraftwerk {n}hydroelectric power plant; hydropower station [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家坝水电站[jiā bà shuǐ diàn zhàn, ㄐㄧㄚ ㄅㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] hydroelectric power plant of Three Gorges dam [Add to Longdo]
水力发电站[shuǐ lì fā diàn zhàn, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] hydroelectric power plant [Add to Longdo]
水电站[shuǐ diàn zhàn, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] hydroelectric power plant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top