Search result for

herz

(61 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herz-, *herz*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Herzog?เฮอซ็อก Joy (2008)
"der holle rache kocht in meinem herzen,""der holle rache kocht in meinem herzen," You've Got Yale! (2009)
and that Werner Herzog movie with the grizzly,และหนังของ Werner Herzog กับหมีกริซลี่ Petty in Pink (2011)
Yeah. According to her Pearce College ID, our victim's name is Jane Herzfeld.ใช่ ดูจากวิทยาลัยเพียรซ์ Kick the Ballistics (2011)
Mrs. Herzfeld, Jane was tutoring people to make extra cash.คุณนายเฮิร์ดเฟลล์คะ คือว่า \ เจนสอนพิเศษเพื่อหารายได้ Kick the Ballistics (2011)
The bullet that killed Jane Herzfeld is from a gun that's in our system.กระสุนที่ฆ่าเจน เฮิร์ดฟิลลื มาจากปืนในระบบของเรา Kick the Ballistics (2011)
The weapon that killed Jane Herzfeld... it's yours.อาวุธที่ใช้ฆ่าเจน เฮิร็ดฟิลล์ เป็นของคุณ Kick the Ballistics (2011)
You targeted Jane Herzfeld.คุณพุ่งเป้าไปที่เจน เฮิร์ดเฟลล์ Kick the Ballistics (2011)
The Lees' entire household staff confirms that the family was at home watching television the night Jane Herzfeld was killed.คนรับใช้บ้านลีทุกคน ยืนยันว่าครอบครัวลีอยู่บ้านดูทีวี ในคืนที่เจน เฮิร์เเฟลล์ถูกฆ่า Kick the Ballistics (2011)
Check the tag. It belongs to Jane Herzfeld.ดูป้ายสิ มันเป็นของเจน เฮิร์ดเฟลล์ Kick the Ballistics (2011)
Finn McQueen claims that he phoned my client and told him that his brother Ben was leaving town with Jane Herzfeld, to which my client allegedly replied,ฟินน์ แม็คควีนส์ อ้างว่าโทร.หาลูกความฉัน และบอกเขาว่า น้องชายของเขา เบ็น จะออกจากเมืองไป พร้อมกับเจน เฮิร์ดเฟลล์ Kick the Ballistics (2011)
It is also the same gun that was used to kill Jane Herzfeld.มันยังเป็นกระบอกเดียวกับ ที่ใช้ยิงเจน เฮิร์ดเฟลล์ Kick the Ballistics (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HERZ    HH ER1 Z
HERZIG    HH ER1 Z IH0 G
HERZER    HH ER1 Z ER0
HERZOG    HH ER1 Z AA0 G
HERZING    HH ER1 Z IH0 NG
HERZFELD    HH ER1 Z F EH0 L D
HERZBERG    HH ER1 Z B ER0 G
HERZLINGER    HH ER1 Z L IH2 NG ER0
HERZBERGER    HH ER1 Z B ER0 G ER0
HERZEGOVINA    HH EH2 R T S AH0 G OW0 V IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Herzegovina    (n) (h @@ t s @ g @ v ii1 n @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย
Herz(n) |das, pl. Herzen| หัวใจ
herzhaft(adj) ที่เข้มข้นอุดมสมบูรณ์(อาหาร) เช่น ein herzhaftes Abendessen อาหารเย็นที่พรั่งพร้อม
herzhaft(adj adv) เข้มข้น, รุนแรง เช่น herzhaft gähnen หาวอย่างรุนแรง, See also: S. kräftig, intensiv,
herzig(adj) หวาน, See also: S. süß
Herzinfarkt(n) |der, pl. Herzinfarkte| หัวใจล้มเหลว เช่น Vichai hat einen Herzinfarkt gleich nach dem Essen bekommen. คุณวิชัยมีอาการหัวใจล้มเหลวหลังทานอาหาร
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzliche Grüßelove; with love; best wishes [Add to Longdo]
herzliche Grüße; mit herzlichen Grüßen (an) (vertraut)Kind regards; Best regards (to) [Add to Longdo]
Herzogin {f}duchess [Add to Longdo]
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
Herz {n}; Rot (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)hearts [Add to Longdo]
Herz {n} [anat.]heart [Add to Longdo]
Herzas {n} (Kartenspiel)ace of hearts [Add to Longdo]
Herzdame {f}queen of hearts [Add to Longdo]
Herzeleid {n}heartbreak [Add to Longdo]
Herzensbrecher {m}heart-breaker [Add to Longdo]
Herzensbrecher {m}amorist; ladykiller [Add to Longdo]
Herzensgüte {f}kindheartedness [Add to Longdo]
Herzenswunsch {m} | nach Herzenslust | ihr Herzenswunschheart's desire | to the top of one's bent | her fondest wish [Add to Longdo]
Herzflimmern {n}heart flutter [Add to Longdo]
Herzgegend {f}cardiac region [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スケルツォ;スケルツオ[, sukerutsuo ; sukerutsuo] (n) scherzo (ita [Add to Longdo]
ヘルツェゴビナ[, herutsuegobina] (n) Herzegovina; (P) [Add to Longdo]
ボスニアヘルツェゴビナ[, bosuniaherutsuegobina] (n) Bosnia-Herzegovina [Add to Longdo]
高麗親睨[こうらいおやにらみ;コウライオヤニラミ, kouraioyanirami ; kouraioyanirami] (n) (uk) Coreoperca herzi (species of temperate perch) [Add to Longdo]
真鰈[まがれい;マガレイ, magarei ; magarei] (n) brown sole (Pleuronectes herzensteini) [Add to Longdo]
麦突[むぎつく;ムギツク, mugitsuku ; mugitsuku] (n) (uk) Pungtungia herzi (species of cyprinid) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑塞哥维那[Hēi sè gē wéi nà, ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄍㄜ ㄨㄟˊ ㄋㄚˋ, / ] Herzegovena [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こころ, kokoro] Herz, Gemuet [Add to Longdo]
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] herzzereissender_Schmerz [Add to Longdo]
狭心症[きょうしんしょう, kyoushinshou] Herzkrampf, Angina_pectoris [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] HERZ, SEELE, INNERSTES [Add to Longdo]
衷心[ちゅうしん, chuushin] Herzensgrund, Innere_des_Herzens [Add to Longdo]
鼓動[こどう, kodou] Herzschlag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Herz [hɛrts] (n) , s.(n )
     heart
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top