Search result for

heads of state

(10 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heads of state-, *heads of state*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heads of stateผู้นำรัฐ [TU Subject Heading]
Heads of Stateผู้แทนที่สำคัญที่สุดของรัฐ หรือประมุขของรัฐ ในบางกรณีอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในการเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยมีอำนาจเต็มที่จะประกอบการใด ๆ ได้ ประมุขของรัฐนั้นอาจได้แก่ พระจักรพรรดิ (Emperor) พระเจ้าแผ่นดิน (King) พระราชินี (Queen) และประธานาธิบดี (President)ประมุขของรัฐย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพ และการยอมรับนับถือจากประเทศอื่นๆ ในสังคมนานาประเทศ ในแง่พิธีการทูต ผู้ที่เป็นกษัตริย์อาจได้รับเกียรติแตกต่างกับผู้ที่เป็นประธานาธิบดี แต่ความแตกต่างเช่นนี้หามีความสำคัญในแง่กฎหมายอย่างใดไม่ เมื่อประมุขของรัฐเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ตัวประมุขพร้อมด้วยบุคคลในครอบครัวและบริวารทั้งหลาย ตลอดจนถึงทรัพย์สินของประมุขจะไดรับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งในทางแพ่งและอาญาคำว่าประมุขของรัฐอาจหมายถึงหัวหน้าของรัฐบาลก็ได้ เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา แต่ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ ประมุขของรัฐมิได้เป็นหัวหน้าของรัฐบาล ผู้ที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาลได้แก่ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ในประเทศที่มีการปกครองในรูปสาธารณรัฐ (Republic) ถือว่าอำนาจอธิปไตยตกอยู่กับประชาชน แม้แต่ตัวประธานาธิบดีของประเทศก็ไม่มีอำนาจอธิปไตย หากแต่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารประเทศตามกำหนดระยะเวลาหนึ่งภายใต้ รัฐธรรมนูญ และตัวประธานาธิบดี เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็อาจถูกฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งโดยรัฐสภา หรือสภานิติบัญญัติได้ เรียกว่า Impeachment [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All of you have been recalled by your respective heads of state.พวกนายทุกคนจะถูกหัวหน้าของหน่วยเดิมเรียกตัวกลับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I would like to meet privately with my fellow heads of state.ผมต้องการให้เป็นกาารประชุมลับ กับผู้นำของทุก ๆ ประเทศ 2012 (2009)
it appears that all other heads of state are en route with the exception of the Italian prime minister who has also decided to stay behind and trust in prayer.กำลังเดินทาง ยกเว้นแต่ ท่านรัฐมนตรีของอิตาลี เป็นอีกท่านทีี่ตัดสินใจ 2012 (2009)
Captain, I need to speak to the other heads of state immediately.กัปตัน ผมอยากคุยกับ ผู้มีอำนาจคนอื่น 2012 (2009)
Anheuser convinced the other heads of state to launch.อไนเซอร์หว่านล้อมผู้นำรัฐ อื่น ๆ ให้ออกเรือ คุณอไนเซอร์ 2012 (2009)
Well, as I'm sure you know, tomorrow we're expecting close to 100 Heads of State. One-hundred three.- คุณคงรู้ว่าเรามีแขกขั้นผู้นำประเทศร่วมร้อย Jackie (2016)
Our royal family will attend the private services in St. James's Palace the morning of with 28 other heads of state from all over the globe.เหล่าเชื้อพระวงศ์ของเรา จะเข้าร่วมพิธีภายใน ที่พระราชวังเซนต์เจมส์เช้าวันนั้น พร้อมกับประมุขอีก 28 ท่านจากทั่วโลก London Has Fallen (2016)
The President has contacted the world's heads of state and every security measure is being taken.ประธานได้ติดต่อหัวของ โลกของรัฐ และมาตรการรักษาความ ปลอดภัยทุกคนจะถูกนำ Contact (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top