Search result for

hawaii

(72 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hawaii-, *hawaii*
Possible hiragana form: はわいい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hawaii[N] เกาะฮาวาย
Hawaii[N] รัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกา
Hawaiian[N] คนฮาวาย
Hawaiian[N] ภาษาฮาวาย
Hawaiian Islands[N] หมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hawaii(ฮาไว'อี) n. รัฐฮาวายอเมริกา
hawaiian(อะไว'เอียน) adj. เกี่ยวกับฮาวาย. n.ชาวเกาะฮาวาย,ภาษาท้องถิ่นของเกาะฮาวาย

English-Thai: Nontri Dictionary
Hawaiian(adj) เกี่ยวกับฮาวาย
Hawaiian(n) ชาวฮาวาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hawaiiฮาวาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fifty states, if you include Hawaii. Most people do. I'm definitely pro-Hawaii.50 รัฐ ถ้าเธอรวมฮาวายเหมื่อนคนอื่นๆ ฉันสนับสนุนฮาวายสุดๆ The House Bunny (2008)
He calls them my Hawaiian burgers, but they don't taste like burgers at all.เขาเรียกมันว่า ฮาวายเอี้ยนเบอเกอร์ แต่รสชาติมันไม่เหมือนเบอเกอร์เลย Frost/Nixon (2008)
This airflow that comes from Hawaii and Canada.ทำให้มีกระแสลมจาก ฮาวายเเละเเคนาดา Pineapple Express (2008)
- Yeah, it's a 100 percent pure Hawaiian- นี่ เขาใส่ผักอะไรไม่รู้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We're launching Frozen Hawaiian next month, pineapple and ham.เรากำลังจะปล่อย"ฮาวาเอี้ยนแช่แข็ง" เดือนหน้าไพน์แอปเปิ้ลกับแฮม Duplicity (2009)
- Hawaiian.-ฮาวาเอี้ยน Duplicity (2009)
The plan is to refuel in Hawaii, so sit down and buckle up.นั่งลง แล้วรัดเข็มขัดซะ 2012 (2009)
The state of Hawaii. Not good.ไม่ดี อย่างนี้ไม่ดีแน่ 2012 (2009)
So what are you saving up for - Hawaii, South of France?คุณจะสะสมไมล์ไว้ไปไหน ฮาวาย? รึฝรั่งเศส Up in the Air (2009)
A hawaiian vacation... you want to take his place...midget?พักร้อนที่ฮาวาย - นายอยากแลกที่กับเขามั้ยล่ะ ไอ้เตี้ย After School Special (2009)
I know. You paid for the trip to Hawaii I'm gonna take.ผมรู้ดีครับ ซ่อมให้คุณคนเดียวซื้อตั๋วไปฮาวายได้เลย The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I'd like to be a Benihana chef... in Hawaii.ผมอยากจะเป็นพ่อครัวที่ยิ่งใหญ่... ในฮาวาย Chuck Versus the Colonel (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hawaiiA lot of young people went to Hawaii this summer.
hawaiiA trip to Hawaii will cost you about 200 dollars.
hawaiiCan I reserve a seat to Hawaii for Christmas?
hawaiiDid you go to Hawaii or Guam?
hawaiiHave you ever been to Hawaii?
hawaiiHave you ever been to Hawaii, Takuya?
hawaiiHawaiian oceans are so beautiful.
hawaiiHawaii enjoys good weather the year round.
hawaiiHawaii is a popular tourist resort.
hawaiiHawaii is called an earthly paradise.
hawaiiHawaii is often referred to as "The Pearl of the Pacific."
hawaiiHawaii's really the land of milk and honey.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮาวาย[N] Hawaii, Example: สหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเอเปคที่ฮาวาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บลูฮาวาย[n. exp.] (blū Hāwāi) EN: Blue Hawaii   
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii   
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ฮาวาย[n. prop.] (Hāwāi) EN: Hawaii   FR: Hawaii ; Hawaï

CMU English Pronouncing Dictionary
HAWAII    HH AH0 W AY1 IY2
HAWAII'S    HH AH0 W AY1 IY2 Z
HAWAIIAN    HH AH0 W AY1 AH0 N
HAWAIIANS    HH AH0 W AY1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hawaii    (n) (h @1 w ai1 ii)
Hawaiian    (n) (h @ w ai1 @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hawaiigitarre {f} [mus.]Hawaiian guitar [Add to Longdo]
Hawaiisturmvogel {m} [ornith.]Hawaiian Petrel [Add to Longdo]
Hawaiigans {f} [ornith.]Hawaiiian Goose [Add to Longdo]
Hawaiibussard {m} [ornith.]Hawaiian Hawk [Add to Longdo]
Hawaiistelzenläufer {m} [ornith.]Hawaiian Stilt [Add to Longdo]
Hawaiiklarino [ornith.]Hawaiian Thrush [Add to Longdo]
Hawaiirohrsänger {m} [ornith.]Hawaiian Reed Warbler [Add to Longdo]
Hawaiiastläufer {m} [ornith.]Hawaii Creeper [Add to Longdo]
Hawaiikrähe {f} [ornith.]Hawaiian Crow [Add to Longdo]
Hawaii-Preußenfisch {m} (Dascyllus albisella) [zool.]snowflake damsel [Add to Longdo]
Hawaii-Zwergkaiserfisch {m}; Hawaii-Herzogfisch {m} (Centropyge fisheri) [zool.]fisheri (dwarf) angel [Add to Longdo]
Hawaii (US-Bundesstaat)Hawaii (HI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オバールクロミス[, oba-rukuromisu] (n) Hawaiian chromis (Chromis ovalis); oval chromis [Add to Longdo]
カナカ[, kanaka] (n) (sens) kanaka; Polynesians, Micronesians, and native Hawaiians [Add to Longdo]
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus) [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
コナ[, kona] (n) Kona (variety of Hawaiian coffee) [Add to Longdo]
ゴマテングハギモドキ[, gomatenguhagimodoki] (n) spotted unicornfish (Naso maculatus, species of Pacific tang found from Japan and Lord Howe Island to Hawaii) [Add to Longdo]
ティンカーズバタフライフィッシュ[, teinka-zubatafuraifisshu] (n) Hawaiian butterflyfish (Chaetodon tinkeri); Tinker's butterflyfish [Add to Longdo]
ハワイアン[, hawaian] (n) Hawaiian [Add to Longdo]
ハワイアンギター[, hawaiangita-] (n) Hawaiian guitar; (P) [Add to Longdo]
ハワイアンクリーナーラス;レインボークリーナーラス;ゴールデンクリーナーラス;ハワイクリーナーラス[, hawaiankuri-na-rasu ; reinbo-kuri-na-rasu ; go-rudenkuri-na-rasu ; hawaikuri-na-ras] (n) Hawaiian cleaner wrasse (Labroides phthirophagus); rainbow cleaner wrasse; golden cleaner wrasse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夏威夷[Xià wēi yí, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ, ] Hawaii, US state [Add to Longdo]
夏威夷岛[Xià wēi yí dǎo, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] Hawaii island [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hawaii
   n 1: a state in the United States in the central Pacific on the
      Hawaiian Islands [syn: {Hawaii}, {Hawai'i}, {Aloha State},
      {HI}]
   2: the largest and southernmost of the Hawaii islands; has
     several volcanic peaks [syn: {Hawaii}, {Hawaii Island}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Hawaii [owɛ]
   Hawaii
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Hawaii [hawaji]
   Hawaii
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top