Search result for

hube

(47 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hube-, *hube*
Possible hiragana form: ふべ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I borrowed them from John Hubener.ฉันยืมมาจาก จอห์น ฮูบเนอร์ Dream On (2010)
Hubert, you will escort dr. Bishop to his labฮิวเบิร์ท คุณตามไปที่แล็บของเขา What Lies Below (2010)
Bill hubert, cdc. Hi.บิล ฮิวเบิร์ท หน่วยควบคุมเชื้อโรค สวัสดี What Lies Below (2010)
And the rest can go with agent hubert.ส่วนที่เหลือ ไปกับ จนท. ฮิวเบิร์ท What Lies Below (2010)
You know, William, that's what one Hubert Humphrey said back in 1968 at the start of the Democratic National Convention.นายรู้อะไรไหม วิลล์ ฮูเบิร์ท ฮัมฟรีย์กล่าวว่า... ย้อนไปปี 1968 ที่งานประชุมแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย Britney/Brittany (2010)
Huber.ฮิวเบอร์ Truly Content (2010)
I met a woman today a-at the store, and when I told her who I was married to... she said you killed Martha Huber.ฉันเจอผู้หญิงคนนึงที่ร้านค้า พอฉันบอกไปว่าใครเป็นสามีฉัน เธอบอกว่าคุณฆ่ามาร์ธา ฮิวเบอร์ Sorry Grateful (2010)
It is said that the Qing government has to mobilize the army from Hubei province to Sichuan.เพื่อปกป้องทางรถไฟจาก รัฐบาลในราชวงศ์ชิงที่ฉ้อฉลพึ่งพาไม่ได้ พูดกันว่ารัฐบาลของชิงได้เคลื่อนทัพ จากมณฑลหูเป่ยไปยังเสฉวน 1911 (2011)
What they don't know is many officers who stayed behind in the army of Hubei, Hunan, and Jiangsu, are active members of Tongmenghui and the Restoration League.แต่สิ่งที่พวกเขายังไม่รู้คือ ข้าราชการหลายคน ที่อยู่เบื้องหลังกองทัพของหูเป่ย หูหนานและเจียงสู 1911 (2011)
Little Hubei, gather the hand grenades!เสี่ยวหูเป่ยรวบรวมระเบิดมือ 1911 (2011)
Deep in Hubei Province this old woman knew the best school in the United States.หญิงชราผู้นี้อยู่ในจังหวัดฮูเบอันห่างไกลแต่ยังรู้จัก มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกา Asian F (2011)
Well, let's see. Obviously there's Martha Huber.ก็ต้องมาร์ธา ฮิวเบอร์สิ Making the Connection (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUBE    HH Y UW1 B
HUBER    HH Y UW1 B ER0
HUBERS    HH UW1 B ER0 Z
HUBERT    HH Y UW1 B ER0 T
HUBERTA    HH UW0 B EH1 R T AH0
HUBERTO    HH UW0 B EH1 R T OW0
HUBERTY    HH AH1 B ER0 T IY0
HUBERMAN    HH UW1 B ER0 M AH0 N
HUBERT'S    HH Y UW1 B ER0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hubert    (n) (h y uu1 b @ t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hubendschalter {m}hoist limit switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] (n) {comp} interface type [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] (n) {comp} entry-type [Add to Longdo]
キャッシュベルト[, kyasshuberuto] (n) money belt (wasei [Add to Longdo]
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] (n) {comp} service class [Add to Longdo]
シューベルト[, shu-beruto] (n) Schubert; (P) [Add to Longdo]
チューベローズ;チュベローズ[, chu-bero-zu ; chubero-zu] (n) tuberose (Polianthes tuberosa) [Add to Longdo]
ブッシュベビー[, busshubebi-] (n) bush baby [Add to Longdo]
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] (n) {comp} workstation category [Add to Longdo]
業種別[ぎょうしゅべつ, gyoushubetsu] (adj-no) industry-classified [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] (n) {comp} original encoded information types indication [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兩湖[Liǎng Hú, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˊ, / ] Hubei 湖北 and Hunan 湖南 provinces [Add to Longdo]
湖北[Hú běi, ㄏㄨˊ ㄅㄟˇ, ] Hubei province (Hupeh) in central China, abbr. 鄂, capital Wuhan 武漢|武汉 [Add to Longdo]
湖北省[Hú běi shěng, ㄏㄨˊ ㄅㄟˇ ㄕㄥˇ, ] Hubei province (Hupeh) in central China, abbr. 鄂, capital Wuhan 武漢|武汉 [Add to Longdo]
湖广[Hú guǎng, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] Hubei and Hunan provinces (a Ming dynasty province) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class [Add to Longdo]
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] workstation category [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
公開文種別[こうかいぶんしゅべつ, koukaibunshubetsu] public text class [Add to Longdo]
自動動作種別[じどうどうさしゅべつ, jidoudousashubetsu] auto-action-type [Add to Longdo]
種別型パラメタ[しゅべつがたパラメタ, shubetsugata parameta] kind type parameter [Add to Longdo]
情報ベース種別[じょうほうベースしゅべつ, jouhou be-su shubetsu] information-base-type [Add to Longdo]
対象体種別[たいしょうたいしゅべつ, taishoutaishubetsu] object type [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top