Search result for

however

(65 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -however-, *however*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
however[ADV] ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน, See also: แม้จะ … เพียงใดก็ตาม
however[CONJ] อย่างไรก็ตาม, See also: แม้กระนั้น, โดยวิธีใดก็ตาม, อย่างไรก็ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
however(เฮาเอฟ'เวอะ) adv. อย่างไรก็ตาม,แม้ว่า,ยังคง,แต่กระนั้นก็ดี,อย่างไร conj. อย่างไรก็ตาม, Syn. nevertheless

English-Thai: Nontri Dictionary
however(adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. De Winter, however painful it may be, I have to ask you a very personal question.นี่อาจจะเจ็บปวดสักหน่อย เเต่ผมต้องถามคําถามส่วนตัวมากๆ กับคุณ Rebecca (1940)
However, for the time being...เเต่สําหรับตอนนี้-- Rebecca (1940)
However you decide, your verdict must be unanimous.แต่คุณตัดสินใจ, คำตัดสินของคุณจะต้องเป็นเอกฉันท์ 12 Angry Men (1957)
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด,\ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
However baroque, all deserve to be respectedอย่างไรก็ตามศิลปะขอบลวดลายพิสดาร, deserve to ทั้งหมด ถูกพิจารณา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
However, I will yield to the opinion of the majorityอย่างไรก็ตาม, ฉันจะให้ผลถึงของ the opinion ส่วนใหญ่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา Oh, God! (1977)
However hopeless, helpless, mixed-up and scary it all gets it can work.อย่างไรก็ตามความหมดหวังไร้ที่พึ่ง ความสับสน ความกลัวอะไรเหล่านั้น Oh, God! (1977)
However, we must not compromise territorial range.ช่วงดินแดนประนีประนอม แต่ จำไว้ Mad Max (1979)
However, chamber 3 was undisturbed.อย่างไรก็จาม, แชมเบอร์ที่ 3 ไม่ได้ถูกรบกวน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
howeverAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
howeverAir travel is fast, sea travel is, however, restful.
howeverAll are fated to die. However, you can't decide how and when you die.
howeverAny translation, however good, will clearly fall short of the original.
howeverBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
howeverBrush your teeth, however sleepy you are.
howeverEven today, however, women struggle against discrimination.
howeverGestural language had, however, serious limitations, since it could not be used in the dark or at distance.
howeverHe might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.
howeverHe said he was sure to succeed; he failed, however.
howeverHis words, however, were not believed at all.
howeverHowever, although our companions were willing, they knew nothing about management or getting money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างไรก็ดี[ADV] however, See also: any way, Syn. อย่างไรก็ตาม, Example: อย่างไรก็ดี การวิจัยยังจะต้องดำเนินต่อไปแน่นอน
ถึงจะอย่างไร[CONJ] however, See also: anyhow, nevertheless, notwithstanding, Syn. ถึงอย่างไร, Example: ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วอย่างไร ถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักลูกของตัวเองเสมอ
อย่างไรก็ตาม[CONJ] however, See also: nevertheless, but, Syn. อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่, Example: ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่
แต่ว่า[CONJ] but, See also: however, Example: เขาได้แต่งงานกับคนที่เขารัก แต่ว่าเขาไม่มีความสุขเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักเขา, Thai definition: เป็นคำเชื่อมทำให้ความกลับกันหรือขัดแย้งกัน
ปานใด[ADV] no matter how much, See also: however much, whatever extent, Syn. เพียงใด, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใด แต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน
แต่[CONJ] but, See also: however, nevertheless, yet, Syn. แต่ว่า, Ant. และ, Example: คนส่วนมากต้องการใช้งานระบบเครือข่ายแต่ต้องไม่ใช่ระบบ LAN, Thai definition: เชื่อมความให้กลับกัน ให้ยิ่งหย่อนกว่ากัน หรือให้แย้งกัน
แต่ทว่า[CONJ] but, See also: however, Syn. แต่, ทว่า, แต่ถ้าว่า, ถ้าว่า, Example: น้องอยากไปเที่ยวแต่ทว่ายังทำการบ้านไม่เสร็จ
แต่[CONJ] but, See also: however, nevertheless, yet, Example: เรารู้ว่าบุหรี่เป็นของไม่ดีแต่เราก็ยังคงสูบอยู่ทุกวัน, Thai definition: คำเชื่อมความแสดงเนื้อหาที่แย้งกัน
เท่าใด[ADV] however much, See also: however many, Syn. เท่าไร, กี่มากน้อย, Example: แม้งานจะหนักหนาเท่าใดเขาก็ไม่เคยย่อท้อ
เสียแต่ว่า[CONJ] but, See also: however, Syn. แต่, แต่ว่า, ทว่า, แม้ว่า, Example: ที่จริงเสื้อตัวนี้สวยมาก เสียแต่ว่าเงินไม่พอ, Thai definition: ใช้แสดงว่าเหตุการณ์ขัดแย้งกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก็ตามที[adv.] (køtāmthī) EN: somehow ; whatever ; however ; up to you/him   
กระนั้นก็ดี[X] (kranan kødī) EN: however ; yet   
ประการใด[X] (prakān dai) EN: what ; whatever ; whatsoever ; how ; however   
แต่[conj.] (tāe) EN: but ; however   FR: mais
แต่ว่า[conj.] (tāewā) EN: but ; however   FR: mais
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless   FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtām) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless   FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

CMU English Pronouncing Dictionary
HOWEVER    HH AW2 EH1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
however    (a) (h au1 e1 v @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
So reich er auch sein mag ...However rich he may be ... [Add to Longdo]
Wie Sie es auch immer machen.However you do it. [Add to Longdo]
wie dem auch sein maghowever that may be [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
がしかし[, gashikashi] (exp,conj) (See しかし) however; but [Add to Longdo]
けど(P);けれども(P);けれど(P);けども[, kedo (P); keredomo (P); keredo (P); kedomo] (conj,prt) but; however; although; (P) [Add to Longdo]
そうですが[, soudesuga] (exp) that's so, however ....; (P) [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P) [Add to Longdo]
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
だけど[, dakedo] (conj) however; (P) [Add to Longdo]
でさえ[, desae] (prt) (1) (See さえ,でも・2) even; (2) (See でも・1) but; however; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, / ] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency. [Add to Longdo]
然而[rán ér, ㄖㄢˊ ㄦˊ, ] however; yet; but [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 However \How*ev"er\, adv. [Sometimes contracted into howe'er.]
   1. In whetever manner, way, or degree.
    [1913 Webster]
 
       However yet they me despise and spite. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Howe'er the business goes, you have made fault.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. At all events; at least; in any case.
    [1913 Webster]
 
       Our chief end is to be freed from all, if it may be,
       however from the greatest evils.   --Tillotson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 However \How*ev"er\, conj.
   Nevertheless; notwithstanding; yet; still; though; as, I
   shall not oppose your design; I can not, however, approve of
   it.
   [1913 Webster]
 
      In your excuse your love does little say;
      You might howe'er have took a better way. --Dryden.
 
   Syn: {However}, {At least}, {Nevertheless}, {Yet}.
 
   Usage: These words, as here compared, have an adversative
      sense in reference to something referred to in the
      context. However is the most general, and leads to a
      final conclusion or decision. Thus we say, the truth,
      however, has not yet fully come out; i.e., such is the
      speaker's conclusion in view of the whole case. So
      also we say, however, you may rely on my assistance to
      that amount; i. e., at all events, whatever may
      happen, this is my final decision. At least is
      adversative in another way. It points out the utmost
      concession that can possibly be required, and still
      marks the adversative conclusion; as, at least, this
      must be done; whatever may be our love of peace, we
      must at least maintain the rights of conscience.
      Nevertheless denotes that though the concession be
      fully made, it has no bearing of the question; as,
      nevertheless, we must go forward. Yet signifies that
      however extreme the supposition or fact comceded may
      be, the consequence which might naturally be expected
      does not and will not follow; as, though I should die
      with thee, yet will I not deny thee; though he slay
      me, yet will I trust in him. Cf. {But}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 however
   adv 1: despite anything to the contrary (usually following a
       concession); "although I'm a little afraid, however I'd
       like to try it"; "while we disliked each other,
       nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair
       master"; "granted that it is dangerous, all the same I
       still want to go" [syn: {however}, {nevertheless},
       {withal}, {still}, {yet}, {all the same}, {even so},
       {nonetheless}, {notwithstanding}]
   2: by contrast; on the other hand; "the first part was easy; the
     second, however, took hours"
   3: to whatever degree or extent; "The results, however general,
     are important"; "they have begun, however reluctantly, to
     acknowledge the legitimacy of some of the opposition's
     concerns"
   4: in whatever way or manner; "Victory, however it was brought
     about, was sweet"; "however he did it, it was very clever"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top