Search result for

hinde

(107 entries)
(1.5196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinde-, *hinde*
Possible hiragana form: ひんで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hinder[VI] ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder[VT] ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค, Syn. block, impede, obstruct, Ant. advance, promote
hinder from[PHRV] ยับยั้ง, See also: ทำให้ชักช้า, กีดขวาง, กีดกัน, Syn. prevent from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
hindermostadj.ดูhindmost, Syn. hindmost

English-Thai: Nontri Dictionary
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hindering functionหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, there will be more than just hinder require.ไม่, เป้าหมายของเรามากกว่าให้มันแตก Dragonball: Evolution (2009)
I'll jam you up for hindering a federal investigation.ฉันจะยัดข้อหานายว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยสืบสวนกลาง Cowboys and Indians (2009)
Clearly, Rev. Newlin's grief over the loss of his father hasn't hindered him from some political grandstanding himself.เห็นชัดแล้วค่ะว่าท่านสาธุคุณยังเสียใจ กับการเสียชีวิตของพ่อเขา เป็นเหตุให้เขาลุกขึ้นมาปั่นสถานการณ์นี้ ด้วยตัวเอง Nothing But the Blood (2009)
"it was like spotting the first spark on the hindenburg:มันเคยสมบูรณ์แบบที่สุด Vitamin D (2009)
It's like you said. I was hindered because I was fighting a woman.อย่าที่เจ้าบอก ข้ากังวลใจ เพราะข้าสู้กับผู้หญิง The Sins of the Father (2009)
You didn't look hindered.ท่านดูไม่กังวลใจเลยนะ The Sins of the Father (2009)
I don't know if I should say this, but the damage we've sustained could hinder our using them for further battles.ตามความเห็นของผม ความเสียหายที่เราได้รับ\ จะส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติการครั้งหน้าลดลงแน่นอน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It's a red-carpet Hindenburg.หายนะพรมแดงบังเกิด Sex and the City 2 (2010)
They hinder your purpose.มันเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของเจา Delicate Things (2010)
Exactly. The last thing I need is for this operation to be hindered by your loyalty.ถูกเผ๋ง มันคือสิ่งสุดท้ายที่ผมต้องจะขัดขวาง การดำเนินการนี้โดยความซื่อสัตย์ของคุณ Episode #1.6 (2010)
And you get to eat whatever you'd like, because you're gonna look like the Hindenburg anyway.และคุณก็ต้องกินให้มากๆ ในสิ่งที่คุณชอบน่ะ เพราะว่าอย่างไรเสีย คุณก็จะต้องดู เป็นคนลงพุง อยู่ดีแหละ The Couple in the Cave (2010)
If you don't want to be charged with hindering a murder investigation, you know, just answer my question.ถ้าคุณไม่อยากถูกฟ้อง ด้วยข้อหาขัดขวางการสืบสวน คดีฆาตกรรม คุณรู้มั้ย แค่ตอบคำถามผม Sudden Death (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hindeA sore back hindered me from playing tennis.
hindeDon't hinder me in my work.
hindeHe didn't come to help, but to hinder us.
hindeHe hindered me in my work.
hindeHis ignorance hindered us in our progress.
hindeNothing could hinder Kate from using all her energy to polish her performances.
hindeNothing will hinder her study.
hindePoor light hindered my reading.
hindeShe didn't come on help, but to hinder us.
hindeShe hindered me in my study.
hindeSome difficulties hindered him from doing it.
hindeThere is nothing to hinder me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดกั้น[V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
ถ่วงความเจริญ[V] retard, See also: hinder, obstruct, impede, burden, deter, Example: ต่อแต่นี้ไป ดิฉันจะไม่ถ่วงความเจริญของคุณแล้ว, Thai definition: กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
เป็นก้างขวางคอ[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
กีดกั้น[V] hinder, See also: impede, block, bar, encumber, trammel, Syn. ขวางกั้น, กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง, Example: ความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้, Thai definition: ขัดขวางไว้
กีดขวาง[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, retard, Syn. ขัดขวาง, ขวาง, Example: เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง ทำให้เป็นอิสระและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ
กีดหน้าขวางตา[V] hinder, See also: annoy by obstructing, encumber, trammel, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, Example: ไม่ว่าดิฉันจะทำอะไรก็กีดหน้าขวางตาเขาไปทั้งนั้น, Thai definition: ขัดขวางทำให้ไม่สะดวกใจ
ถ่วง[V] retard, See also: hinder, delay, slow, drag, hamper, impede, Example: สิ่งดีงามแห่งอดีตเป็นเครื่องคอยเสริมสร้างปัจจุบัน เพื่อถ่วงอนาคตไว้ให้เกิดสมดุลกัน, Thai definition: ทำให้ช้า
ขวางเชิง[V] oppose, See also: hinder, obstruct, Syn. ขัดขวาง, สกัด, กีดขวาง, Thai definition: ขัดขวางไว้เพื่อไม่ให้ทำได้สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder   FR: contrevenir ; désobéir
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop   FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thāng) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede   FR: barrer la route
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard   FR: entraver ; gêner
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel   
กีดขวาง[v.] (kitkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; retard   FR: obstruer ; barrer ; entraver
กีดหน้าขวางตา[v.] (kitnākhwāngtā) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel   

CMU English Pronouncing Dictionary
HINDE    HH IH1 N D
HINDES    HH IH1 N D Z
HINDER    HH IH1 N D ER0
HINDERS    HH IH1 N D ER0 Z
HINDERED    HH IH1 N D ER0 D
HINDERER    HH IH1 N D ER0 ER0
HINDELONG    HH IH1 N D AH0 L AO0 NG
HINDERMAN    HH AY1 N D ER0 M AH0 N
HINDERING    HH IH1 N D ER0 IH0 NG
HINDERLITER    HH IH1 N D ER0 L IY0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hinder    (v) (h i1 n d @ r)
hinders    (v) (h i1 n d @ z)
hindered    (v) (h i1 n d @ d)
hindering    (v) (h i1 n d @ r i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, See also: S. der Körperbehinderte,
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, See also: S. Verwehrung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis {n}; Hemmnis {n}obstruction [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n}balk [Am.]; baulk [Br.] [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}hindrance | hindrances [Add to Longdo]
Hindernis {n} (für)encumbrance (to) [Add to Longdo]
Hindernis {n}hump [Add to Longdo]
Hindernis {n}check [Add to Longdo]
Hindernis {n}impediment [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}obstacle | obstacles [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n} (für)bar (to) [Add to Longdo]
Hindernisrennen {n}steeplechase [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}barrier | barriers [Add to Longdo]
Hinderungsgrund {m}obstacle; excuse [Add to Longdo]
hinderlichobstructive [Add to Longdo]
hinderlich; behinderlich; beschwerlich; mühselig {adj}cumbersome [Add to Longdo]
hinderlich {adv}obstructively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
アデノシンデアミナーゼ[, adenoshindeamina-ze] (n) adenosine deaminase [Add to Longdo]
シンデレラ[, shinderera] (n) Cinderella; (P) [Add to Longdo]
シンデレラコンプレックス[, shindererakonpurekkusu] (n) Cinderella complex [Add to Longdo]
シンデレラボーイ[, shindererabo-i] (n) Cinderella boy [Add to Longdo]
スイスイ;すいすい[, suisui ; suisui] (adv,adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered [Add to Longdo]
ヒンディー[, hindei-] (n) Hindi [Add to Longdo]
ヒンディー語;ヒンディ語[ヒンディーご(ヒンディー語);ヒンディご(ヒンディ語), hindei-go ( hindei-go ); hindei go ( hindei go )] (n) Hindi [Add to Longdo]
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fáng, ㄈㄤˊ, ] hinder; harm [Add to Longdo]
妨碍[fáng ài, ㄈㄤˊ ㄞˋ, / ] hinder; obstruct [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, ] hinder; resist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]
電信電話会社[でんしんでんわがいしゃ, denshindenwagaisha] common carrier [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
差し支え[さしつかえ, sashitsukae] Hindernis, Einwand [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] Hindernis, Schwierigkeit [Add to Longdo]
邪魔[じゃま, jama] Hindernis, Einmischung, Stoerung [Add to Longdo]
阻む[はばむ, habamu] hindern, verhindern [Add to Longdo]
阻害[そがい, sogai] Hindernis, Hemmnis [Add to Longdo]
障害[しょうがい, shougai] Hindernis, Verhinderung, Stoerung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  hinde [hində]
     doe; hind
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top