หรือคุณหมายถึง harmfulneß?
Search result for

harmfulness

(6 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmfulness-, *harmfulness*, harmfulnes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษ[N] danger, See also: harmfulness, Example: ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMFULNESS    HH AA1 R M F AH0 L N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
有害[ゆうがい, yuugai] (adj-na,n) harmfulness; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危害性[wēi hài xìng, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] harmfulness, #21,060 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmful \Harm"ful\ (h[aum]rm"f[.u]l), a.
   Full of harm; injurious; hurtful; mischievous. " Most harmful
   hazards." --Strype. --{Harm"ful*ly}, adv. -- {Harm"ful*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harmfulness
   n 1: destructiveness that causes harm or injury [syn:
      {harmfulness}, {injuriousness}]
   2: the quality of being noxious [syn: {harmfulness},
     {noisomeness}, {noxiousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top