Search result for

handed

(74 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handed-, *handed*, hand, hande
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handed(แฮน'ดิด) adj. ซึ่งมีมือ,มีคนเล่น,ซึ่งใช้มือกระทำ
handedness(แฮน'ดิดนิส) n. ความโน้มเอียงในการใช้มือข้างหนึ่งมากกว่า อีกข้างหนึ่ง
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ
even-handed(อี'เวินแฮน'ดิด) adj. ไม่เอนเอียง,ยุติธรรม, See also: even-handedly adv. even-handedness n. ดูeven-handed, Syn. fair
free-handed(ฟรีแฮน'ดิด) adj.,adv. ใจกว้าง,ใจป้า,มือเติบ,ด้วยมือเปล่า., See also: free-handedly adv. free-handedness n.
ironhandedadj. เข็มงวด,เฉียบขาด
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
offhanded(ออฟ'แฮนดิด) adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ทันทีทันใด
one-handed(วัน'แฮนดิด) adj. มีมือเดียว,ใช้มือเดียว
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย
RED-red-handed(adj) คามือ,คาหนังคาเขา
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา,ถนัดมือขวา,หมุนขวา
SHORT-short-handed(adj) ขาดผู้ช่วย,ขาดคน,ขาดกำลังคน
SINGLE-single-handed(adj) มือเดียว,เพียงผู้เดียว,ข้างเดียว,บุกเดี่ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I caught him red handed kissing another girl!พระเจ้า งั้น เค้าก็ถูกจับได้จังๆ ตอนนั้นเค้ากำลังจับมือ และก็จูบหล่อนอยู่ Scandal Makers (2008)
Who single handedly destroyed the green-eyed man's under sea labs?ใครคือคนที่ฉายเดี่ยวเข้าไปทำลายแลปใต้ทะเลของพวกศัตรู ฉัน.. Bolt (2008)
This is where they brought her, Gordon, after your men handed her over.ที่นี่คือที่ที่เขาเอาเธอมา กอร์ดอน หลังจากคนของนายส่งเธอต่อ The Dark Knight (2008)
They formed an organization, handed in a petition, and even protested.พวกมันจัดตั้งองค์กร, ยื่นคำร้อง, และทำการประท้วง. Episode #1.8 (2008)
It doesn't make sense that we have to leave empty handed.มันไม่มี เหตุผล ที่เราจะต้องจากไป โดยไม่ได้อะไรตอบแทน Episode #1.8 (2008)
Or is this incredible load of horse shit being handed out by that computer vixen of yours?หรือว่าเรื่องเหลือเชื่อนี่มาจากกองอึม้า ที่จับเอามาโดยคอมพ์งี่เง่าของคุณ WarGames: The Dead Code (2008)
Well, he manned up-- he could've handed overเขาบอกว่าจะส่งมอบ Under & Out (2008)
Families of animals form, united by customs and rituals that are handed down through the generations.สัตว์รวมกลุ่มกันได้ด้วยรูปแบบการดำรงชีวิต และจิตวิญญาณ ซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น Home (2009)
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด Home (2009)
I'm the one that found him, handed him over.ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้พบมัน ช่วยเหลือมัน Hachi: A Dog's Tale (2009)
Came back from lunch on Friday, handed in his resignation.หลังจากอาหารเที่ยงเมื่อวันศุกร์ สีหน้ากลายเป็นคนอมทุกข์ Duplicity (2009)
If we catch this motherfucker red handed, we gotta take him alive.ถ้าเราจับไอ้บ้ามือเปื้อนเลือดนี่ได้ เราจะต้องจับเป็น Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handedA cultural heritage is handed down to posterity.
handedAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
handedAll essays must be handed in on time.
handedA mysterious legend has been handed down about this lake.
handedAs the tens and twenties came out of the machine, I handed them to Red.
handedBefore he retired, he had handed over charge of his office.
handedCulture is handed down from generation to generation.
handedHave you handed in your homework?
handedHe handed a note to me.
handedHe handed down books from the shelf.
handedHe handed her up into the bus.
handedHe handed in his paper.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone   FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ชะนีมือขาว[n. exp.] (chanī meū khāo) EN: White-handed Gibbon ; Lar Gibbon   
ชะนีธรรมดา[n. exp.] (chanī thammadā) EN: White-handed Gibbon ; Lar Gibbon   
โดยพลการ[adv.] (dōi phalakān) EN: high-handedly ; arbitrarily ; on one's own authority   
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo   FR: solitaire ; isolé ; seul
คาหนังคาเขา[adv.] (khānangkhākhao) EN: red-handedly ; clearly   FR: en flagrant délit ; la main dans le sac
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed   FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
มือหนัก[adj.] (meūnak) EN: heavy handed   
มือเปล่า[adj.] (meū plāo) EN: empty handed ; barehanded ; unarmed ; with bare fist   
มือเย็น[v.] (meūyen) EN: get cold-handed with excitement   

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDED    HH AE1 N D AH0 D
HANDEDLY    HH AE1 N D AH0 D L IY0
HANDEDNESS    HH AE1 N D AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handed    (v) (h a1 n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgehändigthanded over [Add to Longdo]
eingereichthanded in; filed [Add to Longdo]
herumgereichthanded round [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
ぎっちょ[, giccho] (n) (sl) (sens) left-handed [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
シングルハンデッドキャッチ[, shinguruhandeddokyacchi] (n) one-handed catch (baseball) [Add to Longdo]
ツヴァイハンダー[, tsuvaihanda-] (n) two-handed sword (ger [Add to Longdo]
一手[ひとて;いっしゅ, hitote ; isshu] (n) move (in game); method; single-handed; monopoly; (P) [Add to Longdo]
一手に[いってに, itteni] (adv) single-handed [Add to Longdo]
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传世[chuán shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕˋ, / ] handed down from ancient times; family heirloom [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hand \Hand\ (h[a^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Handed}; p. pr. &
   vb. n. {Handing}.]
   1. To give, pass, or transmit with the hand; as, he handed
    them the letter.
    [1913 Webster]
 
   2. To lead, guide, or assist with the hand; to conduct; as,
    to hand a lady into a carriage.
    [1913 Webster]
 
   3. To manage; as, I hand my oar. [Obs.] --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. To seize; to lay hands on. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To pledge by the hand; to handfast. [R.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) To furl; -- said of a sail. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   {To hand down}, to transmit in succession, as from father to
    son, or from predecessor to successor; as, fables are
    handed down from age to age; to forward to the proper
    officer (the decision of a higher court); as, the Clerk of
    the Court of Appeals handed down its decision.
 
   {To hand over}, to yield control of; to surrender; to deliver
    up.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handed \Hand"ed\, a.
   1. With hands joined; hand in hand.
    [1913 Webster]
 
       Into their inmost bower,
       Handed they went.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a peculiar or characteristic hand.
    [1913 Webster]
 
       As poisonous tongued as handed.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Handed is used in composition in the sense of having
      (such or so many) hands; as, bloody-handed;
      free-handed; heavy-handed; left-handed; single-handed.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handed
   adj 1: having or involving the use of hands; "a handed, tree-
       living animal"; "a four-handed card game" [ant:
       {handless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top