Search result for

graded

(35 entries)
(0.0423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graded-, *graded*, grad, grade
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graded๑. เกี่ยวกับสมดุล๒. -คัดขนาด๓. -เรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded beddingการวางชั้นแบบเรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded offenseความผิดที่มีโทษหลายระดับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graded profilt; profile of equilibriumหน้าตัดข้างสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded shorelineแนวชายทะเลสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded slopeความลาดสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded streamธารน้ำสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gradedจัดลำดับ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง ,เลวทราม,น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Graded Readersหนังสืออ่านนอกเวลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They get graded after the degree of injury of the patient:แล้วก็ต้องมาวัดระดับกัน.. ด้วยความสาหัสของบาดแผล The Breath (2009)
All right, last night i graded your tests.เอาล่ะ เกรดของพวกคุณออกแล้วเมื่อคืน Advanced Criminal Law (2009)
And i've graded enough of your testsและคุณก็ทำคะแนนสอบใช้ได้ Introduction to Statistics (2009)
Don't worry. It's not gonna be graded.ไม่ต้องตกใจ จะไม่มีการให้คะแนน The Blind Side (2009)
I think somebody did something to the test paper before you graded it, and I just want you to know I had nothing to do with it.ฉันคิดว่าต้องมีใครบางคนทำอะไรบางอย่าง กับกระดาษข้อสอบก่อนที่คุณจะให้เกรด และฉันต้องการให้คุณรู้ว่าฉันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย Kingdom of the Blind (2012)
Graded your quizzes.ครูตรวจควิซเสร็จแล้ว 2 Pi R (2013)
Come get your graded field reports.- มันเป็นตลอดเวลาในวันนี้ นี่คือตัวอย่าง San Andreas Quake (2015)
This is your appointment schedule, and these term papers still haven't been graded.นี่คือตารางนัดหมายของคุณ และรายงานของเทอร์มนี้ ยังไม่ได้ให้คะแนน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gradedShe was graded up.
gradedThe eggs were graded according to weight and size.
gradedThey graded apples according to their size.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าเส็งเคร็ง[n. exp.] (pā sengkhreng) EN: degraded forest   
ทราม[adj.] (sām) EN: base ; degraded ; mean ; dirty ; despicable   FR: ignoble
เถา[n.] (thao) EN: graded series   FR: série [f] ; jeu [m]
ทาสวิชา[X] (thātsawichā) EN: degraded knowledge   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRADED    G R EY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graded    (v) (g r ei1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
次数付き[じすうつき, jisuutsuki] (adj-no) {math} graded [Add to Longdo]
重賞レース[じゅうしょうレース, juushou re-su] (n) graded race (in horse-racing); high-stakes race [Add to Longdo]
成り下がる[なりさがる, narisagaru] (v5r,vi) to be degraded; to come down in the world [Add to Longdo]
段階評価[だんかいひょうか, dankaihyouka] (suf) (after number N) graded on N steps; scored out of N [Add to Longdo]
要介護認定[ようかいごにんてい, youkaigonintei] (n) (See 介護保険制度) primary nursing care requirement authorization (a 5-level graded system under health insurance) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grade \Grade\, v. t. [imp. & p. p. {Graded}; p. pr. & vb. n.
   {Grading}.]
   1. To arrange in order, steps, or degrees, according to size,
    quality, rank, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce to a level, or to an evenly progressive ascent,
    as the line of a canal or road.
    [1913 Webster]
 
   3. (Stock Breeding) To cross with some better breed; to
    improve the blood of.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 graded \graded\ adj.
   1. ordered by some quantitative ranking; as, Reading tests of
    graded difficulty.
 
   Syn: ordered, ranked.
     [WordNet 1.5]
 
   2. leveled and drained but not paved; -- of roads.
 
   Syn: graveled.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graded
   adj 1: arranged in a sequence of grades or ranks; "stratified
       areas of the distribution" [syn: {graded}, {ranked},
       {stratified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top