Search result for

grad celsius

(55 entries)
(8.2356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grad celsius-, *grad celsius*, grad celsiu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grad celsius มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grad celsius*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let me read you some scandalous facts Mr Rhodes reveals, and I quote, "No 4 supply depot in Herefordshire, two formeraircraft hangars used only forstores but which are centrally-heated to 70 degrees day and night".Da wäre erstens, ich zitiere: Auf dem Gelände des Bezirksvorratsdepots in Herefordshire werden zwei ehemalige Flugzeughallen nur als Lagerräume genutzt, sind aber Tag und Nacht auf 22 Grad Celsius zentral beheizt. A Question of Loyalty (1981)
If that stuff heats up over 1 80 degrees, we've got a crisis that'll make this fire look like a picnic.Wenn die über 80 Grad Celsius erhitzt wird, gibt es eine Katastrophe, neben der dieses Feuer wie eine Grillparty aussehen wird. Superman III (1983)
The stuff is stable only between 60 and 72 degrees Fahrenheit.Das Zeug ist nur zwischen 16 und 22 Grad Celsius stabil. Part Two (1984)
Temperature 22.2 Celsius.Temperatur: 22,2 Grad Celsius. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
(KITT) The air temperature is 93.367 degrees. Water, 71.893 degrees...Die Lufttemperatur beträgt 32 Grad Celsius, die des Wassers 20 Grad Celsius. KITTnap (1985)
Surface temperature, minus 291 degrees Celsius.Oberflächentemperatur Minus 291 Grad Celsius. The Royale (1989)
And at the beaches, a mild 85 degrees.Und an der Küste milde 30 Grad Celsius. Blind Fury (1989)
Fifty-four degrees on a slightly overcast day.12 Grad Celsius bei nur leicht bewölktem Himmel. Episode #1.1 (1989)
The mean surface temperature is 55 degrees Celsius.Oberflächentemperatur 55 Grad Celsius. Final Mission (1990)
Water, three Celsius.- GEDÄCHTNISVERLUST - Wasser, drei Grad Celsius. Future Imperfect (1990)
Injector conduit temperature, minus 1 00 degrees.Injektorenleitungsröhre minus 100 Grad Celsius. Hollow Pursuits (1990)
The temperature in the tank is now 1 50 degrees.Die Temperatur im Tank beträgt jetzt 150 Grad Celsius. Sarek (1990)
There are still three hours of 100,000-degree daylight left.Wir haben noch drei Stunden Tageslicht bei rund 56.000 Grad Celsius. Route 666: Part 2 (1991)
Ginger tea with honey, 80 degrees Celsius.Ingwertee mit Honig, 80 Grad Celsius. Ensign Ro (1991)
We can wrap you in a full body suit of neoprene, heat-resistant rubber, or we can raise the temperature in Cosmo's office to 98.6 degrees, which is probably what we'll have to do because the neoprene would suffocate you.Entweder wir packen dich in einen Neoprenanzug, hitzebeständiges Gummi, oder wir bringen die Temperatur im Büro auf 37 Grad Celsius, was wir vermutlich tun werden. In Neopren würdest du ersticken. Sneakers (1992)
98.6 and holding.- 37 Grad Celsius, stabil. Sneakers (1992)
At 30 below, lowering to final stage of 60, sub-zero.Temperatur-35 Grad Celsius, absenken auf Tiefsttemperatur von -50 Grad. Universal Soldier (1992)
Water, ten degrees Celsius.Wasser. Zehn Grad Celsius. Realm of Fear (1992)
Sir, hull temperature is at 12,000 degrees C.Hüllentemperatur liegt jetzt bei 12000 Grad Celsius. Descent: Part II (1993)
The drilling has increased the temperature by almost 300 degrees Celsius.Das Bohren hat die Temperatur in den Einschlüssen um beinah 300 Grad Celsius erhöht. Inheritance (1993)
I have found that humans prefer a body temperature of 21C in order to operate most efficiently.Ich weiß, dass Menschen Räume mit 21 Grad Celsius bevorzugen, um effektiv arbeiten zu können. Starship Mine (1993)
Cabin temperature is 21 degrees and the radiation levels are normal.Kabinentemperatur ist 21 Grad Celsius und die Strahlungswerte sind normal. Suspicions (1993)
The temperature is e breezy 34 degrees with clear skies.Die Temperatur ist 1 Grad Celsius. I Love Trouble (1994)
I heard stories the temperature reached 55 degrees Celsius.Hier drinnen erreichte die Temperatur oft 55 Grad Celsius. Civil Defense (1994)
Computer, increase ambient temperature by two degrees.Computer, die Umgebungstemperatur um zwei Grad Celsius erhöhen. Genesis (1994)
There is a condensed suspension of water vapour, approximately one degree Celsius.Eine kondensierte Freisetzung von Wasserdampf, Temperatur etwa ein Grad Celsius. Sub Rosa (1994)
Look for highs tomorrow around 65 degrees, with tonight's low dipping to 48 degrees.Heute Nacht um die 3 Grad und morgen um die 18 Grad Celsius. Ascension (1994)
On a lunar re-entry flight, the heat...Bei einem Mondrückflug erreicht die Hitze 2000 Grad Celsius. Apollo 13 (1995)
The heat will build up to as much as 3,000 or 4,000 degrees Fahrenheit.Die Hitze steigt auf 1000 bis 2000 Grad Celsius. Apollo 13 (1995)
Godzilla's temperature is 1140 degrees Celsius.Godzillas Temperatur beträgt 1140 Grad Celsius. Godzilla vs. Destoroyah (1995)
Atmospheric pressure was two kilopascals above normal, ninety-two percent humidity, 39.1 degrees Celsius.Luftdruck um zwei Kilopascal erhöht. 92% Luftfeuchtigkeit. 39, 1 Grad Celsius. Star Trek: First Contact (1996)
Thirty-nine-point-one degrees Celsius.39, 1 Grad Celsius. Star Trek: First Contact (1996)
Our summers were the hottest in the sector... 50 degrees Celsius, 90 percent humidity.Unsere Sommer waren heiss. 50 Grad Celsius. 90% Luftfeuchtigkeit. Macrocosm (1996)
Ambient temperature is 16 degrees Celsius.Die Umgebungstemperatur beträgt 16 Grad Celsius. Macrocosm (1996)
- 104.9.- 40 Grad Celsius. As Good as It Gets (1997)
60 degrees Celsius...60 Grad Celsius. Call to Arms (1997)
You know, a changeling's morphogenic matrix is most malleable at 17 degrees Celsius.Die Matrix eines Wechselbalgs ist bei 17 Grad Celsius am ehesten verformbar. The Begotten (1997)
well, Commander... Voyager's all yours. There's a first time for everything, I guess.Die Temperatur ist 45 Grad Celsius. Displaced (1997)
What's it gonna be like up there? Two hundred degrees in the sunlight. Minus 200 in the shade.200 Grad Celsius in der Sonne, minus 100 im Schatten. Armageddon (1998)
I want a steady minus two degrees Celsius throughout the transfer of the body... after I've administered the vaccine.Während des Transfers des Körpers nach Verabreichung des Impfstoffes möchte ich ständig -2 Grad Celsius. The X Files (1998)
It is 8.00 a.m. It's 45 degrees.Es ist 8 Uhr und 7 Grad Celsius. Boys Don't Cry (1999)
In Nemuro, northeasterly wind, wind speed 9... "Godzilla: Close-Up Photo Revealed"...in Nemuro, Wind aus Nordnordost, Stärke 9, heiter, 14 Grad Celsius. Godzilla 2000 (1999)
The dishes are washed at 150 degrees Fahrenheit with antibacterial dergent...Geschirr spülen wir bei 85 Grad Celsius mit antibakteriellem Reis... The Wendigo (1999)
It's gonna be 85 degrees by noon.Bis Mittag werden es 30 Grad Celsius sein. The Last Castle (2001)
But it didn't prepare them for thick et of trees, spiked vines, thorn bushes almost perpendicular cliffs, 90-degree temperatures, insects...Aber das bereitete sie nicht auf die dichten Büsche, Lianen und Bäume... beinahe senkrechten Klippen 30 Grad Celsius, Insekten... The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003)
-Negative 150 degrees Fahrenheit.- Bei minus 101 Grad Celsius. The Day After Tomorrow (2004)
I just eat when I'm hungry, and that's it. If you can tell me what a calorie is, go ahead.Eine Kalorie entspricht der Menge an Energie, die notwendig ist, um einen Liter Wasser um ein Grad Celsius zu erwärmen. Super Size Me (2004)
Titanium, has a melting point of 1688 degrees Celsius.Titan hat einen Schmelzpunkt von 1688 Grad CelsiuLoose Change: Second Edition (2005)
Jet fuel, also known as kerosene, is a hydrocarbon, which can retain a constant temperature of 1120 degrees Celsius after 40 minutes , but only if the fuel is maintained.Flugzeugtreibstoff auch Kerosin genannt ist ein Hydrokarbon das eine Maximaltemperatur, von 1120 Grad Celsius erreichen kann, aber nur wenn die Treibstoffzufuhr aufrechterhalten wird. Loose Change: Second Edition (2005)
" The time temperature curves for this standard require the samples to be exposed to temperatures around 2000F for several hours. "Die Temperaturzeiten für diesen Standard verlangen, dass das Material mehrere Stunden Temperaturen von ca. 1100 Grad Celsius ausgesetzt sein müssen. Loose Change: Second Edition (2005)

German-Thai: Longdo Dictionary
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grad Celsius | 35 Grad im Schatten | bei 10 Grad Kältedegree centigrade | 35 degrees in the shade | at 10 degrees below zero [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Grad Celsius [graːtsɛlziːus]
     degree centigrade
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top