Search result for

glutamates

(55 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glutamates-, *glutamates*, glutamate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา glutamates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *glutamates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glutamate[N] ผงชูรส
monosodium glutamate[N] สารชูรส (คำย่อคือ MSG), See also: ผงชูรส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glutamate dehydrogenaseกลูตะเมตดีฮัยโดรจีเนส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glutamateกลูตาเมต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Monosodium glutamateผงชูรส [TU Subject Heading]
monosodium glutamateผงชูรส, สารปรุงแต่งอาหาร ชื่อทางเคมีคือ Monosodium  L - glutamate monohydrate สูตรเคมีคือ HOOCCH2CH2CH(NH2)COONa . H2O เป็นผลึกรูปเข็ม มีสีขาวด้าน ละลายได้ในน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glutamate Dehydrogenaseกลูตะเมต ดีฮัยโดรจีเนส; [การแพทย์]
Glutamatesกลูตาเมต, สาร; [การแพทย์]
Monosodium Glutamateผงชูรส, ผงชูรสแท้ [การแพทย์]
Monosodium L-Glutamateโมโนโซเดียมแอล-กลูตาเมท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
IT'S INITIATED WHEN GLUTAMATE BINDS TO N.M.D.A.R...บลา บลา บลา... . Poison Ivy (2007)
Monosodium glutamate.NatriumglutamatRemo Williams: The Adventure Begins (1985)
It's probably the MSG, my son Philip has the same reaction.Wahrscheinlich das Glutamat, mein Sohn Philip hatte dieselbe Reaktion. Wrong Number (1986)
It's the MSG, honey, I forgot to tell them.Glutamat! Ich hab's denen nicht gesagt. Wrong Number (1986)
Oh, Will, how could you forget Chinese restaurants always put MSG in their food...Oh, Will, wie konntest du das nur vergessen? Im China-Restaurant machen sie immer Glutamat ins Essen, Wrong Number (1986)
Listen, somewhere in all of these, uh, pictures and chemical breakdowns for moo goo gai pan with MSG....Irgendwo zwischen, äh, den Fotos und den chemischen Analysen für Moo Goo Gai Pan mit Glutamat... Wrong Number (1986)
- Well, the MSG.- Das GlutamatWrong Number (1986)
When I was at Will Towne's, his wife had an allergic reaction to the Chinese food because he forgot to tell them not to put the MSG in it.Als ich bei ihm war, hat seine Frau allergisch auf das Essen reagiert, weil Glutamat drin war. Wrong Number (1986)
There's MSG in this.Hier ist auch Glutamat drin. Wrong Number (1986)
Water, salt, monosodium glutamate.Wasser, Salz. MonosodiumglutamatShort Circuit (1986)
You know? All that M.S.G. And the grease.Dieses ganze Glutamat und das Fett. Small Time Crooks (2000)
MSG.MonosodiumglutamatPie-o-My (2002)
Well, if they find MSG, I will never order from them again.Wenn Natriumglutamat drin ist, bestelle ich bei denen nie wieder. Fragile Balance (2003)
All that msg, toxic... really bad for you.Das ganze Glutamat. Ist giftig, tut einem nicht gut. In Escrow (2004)
I don't know. Just fresh vegetables, other spices, no MSG.Ja, ich weiß nicht, halt... frisches Gemüse, andere Kräuter und Gewürze, kein GlutamatSleeper (2005)
It's initiated whenglutamate binds to N.M.D.A.R... hi.You're eric, right?Der wird initiiert, wenn das Glutamat sich mit NMDR verbindet. - Hallo. Du bist Eric, oder? Poison Ivy (2007)
It's not the fucking MSG.Es ist nicht das ScheißglutamatChasing It (2007)
By strangling himself like that his dying brain cells released glutamate.Bei einer Selbststrangulation wie dieser, setzen seine sterbenden Gehirnzellen Glutamat frei. Episode #2.1 (2009)
To prevent glutamate overload the brain releases a receptor.Um den Glutamat-Überschuss zu verhindern gibt das Gehirn einen Rezeptor frei. Episode #2.1 (2009)
But he hates Asian food, he's allergic to glutamate and cashews.Aber er hasst asiatisches Essen. Er verträgt kein GlutamatAprès moi (2009)
- What about the MSG?- Was ist mit GlutamatLarry Crowne (2011)
M.S.G.--It's terrible for you.Mononatriumglutamat ist nicht gut für dich. Außerdem, ich habe es gegessen. War (2013)
Yeah. I specifically asked for no MSG. Okay?Ja, ich hab extra noch gesagt, ohne GlutamatRevenge of the Green Dragons (2014)
Yeah, well, that's why I asked. That's why said, no MSG.Deshalb hab ich gesagt, kein GlutamatRevenge of the Green Dragons (2014)
- Your wife is in line, right?Verträgt Ihre Frau GlutamatRevenge of the Green Dragons (2014)
- Not bad. Just the right amount of MSG.Genau die richtige Menge Glutamat, was? The Lookalike (2014)
You're paying them in sodium and MSG, and they want real money.Du bezahlst sie mit Salz und Glutamat, sie wollen echtes Geld. We Can Be Heroes (2015)
Probably just consumed a little too much msg.Wahrscheinlich nur ein wenig zu viel Glutamat gegessen. Lost Souls (2015)
No BPA, no MSG, no BHA, no BHT.Bisphenol-A, Glutamat, BHA, BHT, Bad Moms (2016)
She's allergic to M.S.G.Sie ist allergisch gegen GlutamatThe Fair Folk (2017)
Monosodium glutamate and ascorbic acid.Monosodiumglutamat und Askorbinsäure. You Only Live Twice (1967)
I've stolen Osato's new process for making monosodium glutamate.Ich habe Osatos Verfahren zur Produktion von Monosodiumglutamat gestohlen. You Only Live Twice (1967)
OH, YES, IT DOES, ON THE BOTTOM OF THE BOXOh doch, auf dem Schachtelboden, nach MonosodiumglutamatThe BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผงชูรส[N] monosodium glutamate, See also: seasoning powder, gourmet powder, Example: หญิงมีครรภ์และทารกไม่ควรรับประทานผงชูรสเพราะถ้าได้รับมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้, Count unit: ถุง, ห่อ, ช้อน, Thai definition: เครื่องปรุงอาหาร เป็นเกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมตหรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต[N] sodium hydrogen glutamate, Syn. ผงชูรส, Thai definition: เกลือกรดชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์ชูรสอาหาร, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผงชูรส[n.] (phongchūrot) EN: monosodium glutamate (MSG) ; seasoning powder ; gourmet powder   FR: glutamate de sodium [m]
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต[n. exp.] (sōdīem haidrōjēn klūthāmēt) EN: sodium hydrogen glutamate   

CMU English Pronouncing Dictionary
GLUTAMATE    G L UW1 T AH0 M EY2 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルタミン酸ソーダ[グルタミンさんソーダ, gurutamin san so-da] (n) monosodium glutamate; MSG [Add to Longdo]
グルタミン酸ナトリウム[グルタミンさんナトリウム, gurutamin san natoriumu] (n) (See グルタミン酸ソーダ) monosodium glutamate; MSG; sodium glutamate [Add to Longdo]
旨味;旨み;うま味[うまみ, umami] (n) (1) good flavor (flavour); good taste; deliciousness; (2) umami (fifth category of taste, corresponding to the flavour of glutamates); (3) skill; (4) profit [Add to Longdo]
味の素[あじのもと, ajinomoto] (n) (1) {food} monosodium glutamate (brand name); MSG; (2) Ajinomoto (Japanese food additive company); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
味精[wèi jīng, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ, ] monosodium glutamate (MSG) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top