Search result for

gizzard

(32 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gizzard-, *gizzard*, gizzar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gizzard[N] เครื่องในสัตว์ปีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gizzard(กีซ'เซิร์ด) n. เครื่องใน,อวัยวะภายใน

English-Thai: Nontri Dictionary
gizzard(n) กระเพาะอาหารของนก,คอหอย,เครื่องใน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gizzardกึ๋น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can't trust you to make soup without putting baked hummus, or lizard gizzards in it.พวกเราไม่รู้จะไว้ใจปู่ได้มั้ย? ถ้าจะให้ทำซุป ตะไคร่อบหรือ หางจิ้งเหลนน่ะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
It's like feeling something with your gizzard.มันเหมือนการที่เจ้ารู้สึกถึงบางสิ่งได้ จากภายใน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You know, through our gizzards the voices of the ages whisper to us and tell us what's right.ข้าหมายถึง สัญชาตญาณ ...เสียงกระซิบจากอดีตกาลจะเป็นตัวคอยบอก พวกเราว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Well, if I have to hear him play one more quote-unquote "song" I'm gonna tear my gizzard out!งั้น ถ้าข้าต้องฟังเขาร้องเพลงผิดคีย์อีกล่ะก็... ...ข้ายอมกัดลิ้นตายดีกว่า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The leader, whose gizzard is strong.ผู้นำ ผู้ซึ่งมีจิตวิญญาณและเข้มแข็ง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The Tree must be on the other side. I can feel it in my gizzard!ต้นไม้หมื่นปีอยู่อีกด้านนึง สัญชาตญาณของข้าบอกอย่างนั้น Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Your gizzard?สัญชาตญาณหรอ? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Some more nice strong gizzards.ช่างเป็นจิตวิญญาณที่แรงกล้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You have to feel them with your gizzards.เจ้าต้องน้อมรับด้วยสัญชาตญาณ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Use your gizzard, boy.ใช้สัญชาตญาณนำทาง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I wanted to test your gizzard.ข้าทดสอบสัญชาตญาณของเจ้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You know, my head said to do one thing while my gizzard was saying to do another.สมองข้าบอกให้ทำอย่าง ส่วนใจของข้ามันบอกให้ทำอีกอย่าง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กึ๋น[N] gizzard, See also: ventriculus, Example: เมื่อไก่กลืนอาหารลงไป จะตกถึงกระเพาะที่หนึ่งซึ่งคนเราไม่มี ถัดไปเป็นกระเพาะที่สามหลังกระเพาะจริงเรียกกันว่ากึ๋น, Thai definition: กระเพาะที่ 2 ของสัตว์ประเภทสัตว์ปีก มีหน้าที่ย่อยอาหารต่อจากกระเพาะที่ 1 ประกอบด้วยผนังที่มีกล้ามเนื้อหนาและเหนียวสำหรับบดอาหาร โดยมีหินก้อนเล็กๆ ที่กลืนเข้าไปเป็นเครื่องช่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กึ๋น[n.] (keun) EN: gizzard ; ventriculus   

CMU English Pronouncing Dictionary
GIZZARD    G IH1 Z ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gizzard    (n) (g i1 z @ d)
gizzards    (n) (g i1 z @ d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
餌袋[えぶくろ, ebukuro] (n) gizzard; crop [Add to Longdo]
砂ずり;砂摺り;砂摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 砂嚢・2) chicken gizzard [Add to Longdo]
砂肝;砂ぎも[すなぎも, sunagimo] (n) gizzard [Add to Longdo]
砂袋;砂嚢[すなぶくろ;さのう(砂嚢), sunabukuro ; sanou ( suna nou )] (n) (1) sandbag; (2) gizzard [Add to Longdo]
小鰭;小肌(iK)[こはだ;コハダ, kohada ; kohada] (n) (uk) (See 鮗) mid-sized konoshiro gizzard shad (i.e. about 15 cm in size) [Add to Longdo]
新子;新妓[しんこ, shinko] (n) (1) (新子 only) (See 鮗・このしろ) very young fish (esp. a konoshiro gizzard shad); (2) (arch) new geisha [Add to Longdo]
[このしろ;コノシロ, konoshiro ; konoshiro] (n) (uk) konoshiro gizzard shad (Konosirus punctatus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhūn, ㄓㄨㄣ, ] gizzard [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] gizzard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gizzard \Giz"zard\, n. [F. g['e]sier, L. gigeria, pl., the
   cooked entrails of poultry. Cf. {Gigerium}.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) The second, or true, muscular stomach of birds, in
    which the food is crushed and ground, after being softened
    in the glandular stomach (crop), or lower part of the
    esophagus; the gigerium.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A thick muscular stomach found in many invertebrate
      animals.
    (b) A stomach armed with chitinous or shelly plates or
      teeth, as in certain insects and mollusks.
      [1913 Webster]
 
   {Gizzard shad} (Zool.), an American herring ({Dorosoma
    cepedianum}) resembling the shad, but of little value.
 
   {To fret the gizzard}, to harass; to vex one's self; to
    worry. [Low] --Hudibras.
 
   {To stick in one's gizzard}, to be difficult of digestion; to
    be offensive. [Low]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gizzard
   n 1: thick-walled muscular pouch below the crop in many birds
      and reptiles for grinding food [syn: {gizzard},
      {ventriculus}, {gastric mill}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top