หรือคุณหมายถึง gaße?
Search result for

gasse

(40 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gasse-, *gasse*
Possible hiragana form: がっせ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gasser(แกส'เซอะ) n. คนปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ขบขันมาก,สิ่งที่ประสบความสำเร็จมาก,คนขี้โว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasseous Crepitusการเสียดสีของชิ้นกระดูกหักเป็นแบบฟองอากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When they just had their pets gassed.เวลาที่เขาเอาสัตว์เลี้ยงไปรมแก๊ซให้มันตาย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Did a little foot modeling. I got tear gassed at a world trade rally.โดนแก๊ซน้ำตาในเวิร์ล เทรด แรลลี่ Pilot (2009)
You know what? They should be gassed.พวกนี้ มันน่าจะโดนรมแก๊ซพิษ Shutter Island (2010)
Thanks for the wheels. I gassed it up. Nice!ขอบใจ ฉันเติมน้ำมันให้แล้ว Mercury Retrograde (2010)
You should have thought of that before you gassedนายควรจะคิดได้ ก่อนที่จะปล่อยก๊าซ Fallen (2010)
You gassed my lab for starling, Melissa.คุณรมแก๊สแล็บผม เพื่อสตาร์ลิ่ง เมลิสซ่า Fallen (2010)
♪ I'm gonna get gassed ♪#ต้องสดชื่นหน่อย# Blame It on the Alcohol (2011)
Make sure it's gassed up and good to go. All right?เติมนำมันให้เต็มและพร้อมที่จะเดินทาง ตกลงมั้ย On Guard (2011)
You need to drive Is your Hyundai gassed-up?เธอยังต้องขับรถ นี่รถเธอเติมน้ำมันยัง? Props (2012)
I will have her gassed up and ready to go in one hour.ฉันต้องการหาทางให้เธอไป และพร้อมจะไปใน 1 ชั่วโมง A Test of Time (2012)
His credit card showed that he gassed up on Houston at 2:44 AM.บัตรเครดิตบอกว่าเขา เติมน้ำมันที่ฮุสตันตอนตี 2.44 น. Undead Again (2012)
She'd go on about these babies who were gassed and tortured, and I'd ask her,เธอเริ่มพูดมากเกี่ยวกับเด็ก ที่ถูกรมแก๊ส และถูกทรมาน\แล้วผมก็ถามเธอว่า I Am Anne Frank: Part 2 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
กากอ้อย[n.] (kāk øi) EN: bagasse   FR: bagasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GASSED    G AE1 S T
GASSEE    G AE1 S IY0
GASSEN    G AE1 S AH0 N
GASSER    G AE1 S ER0
GASSES    G AE1 S AH0 Z
GASSERT    G AE1 S ER0 T
GASSETT    G AE1 S EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gassed    (v) (g a1 s t)
gasses    (v) (g a1 s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gasse(n) |die, pl. Gassen| ตรอก, ซอย
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gasse {f}; Weg {m}; Pfad {m}; Bahn {f}alley [Add to Longdo]
Gasse {f}; Fahrbahn {f}lane [Add to Longdo]
Gasse {f}; Seitenstraße {f} (hinter den Häusern)backstreet [Add to Longdo]
Gassenjunge {m} | Gassenjungen {pl}ragamuffin | ragamuffins [Add to Longdo]
Gassenkind {n}ragamuffin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス糸[ガスいと, gasu ito] (n) gassed yarn [Add to Longdo]
バガス[, bagasu] (n) bagasse [Add to Longdo]
歌合戦[うたがっせん, utagassen] (n) singing matches [Add to Longdo]
紅白歌合戦[こうはくうたがっせん, kouhakuutagassen] (n) annual singing contest held on New Year's Eve [Add to Longdo]
石合戦[いしがっせん, ishigassen] (n) stone-throwing fight [Add to Longdo]
雪合戦[ゆきがっせん, yukigassen] (n,vs) snowball fight [Add to Longdo]
弔い合戦[とむらいがっせん, tomuraigassen] (n) battle of revenge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gasse [gasə] (n) , s.(f )
     alley; lane
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top