Search result for

gluttons

(76 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gluttons-, *gluttons*, glutton
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gluttons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gluttons*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glutton[N] คนตะกละ, See also: คนโลภ, Syn. gourmand, epicure
gluttony[N] นิสัยตะกละ, See also: ความตะกละ, Syn. excesses, immoderation
gluttonous[ADJ] ตะกละ, See also: ซึ่งหิวกระหาย, ละโมบ, Syn. greedy, hungry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glutton(กลัท'เทิน) n. คนที่กินมากเกินไป,คนตะกละ,คนโลภ, Syn. gourmand
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
gluttony(กลัท'ทะนี) n. การกินและดื่มมากเกินไป,ความตะกละ, Syn. voracity

English-Thai: Nontri Dictionary
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gluttony(n) ความตะกละ,การสวาปาม,การเขมือบ,การยัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyphagia; gluttony; hyperphagia๑. อาการกินมาก๒. การกินไม่เลือก, จะกละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gluttony; hyperphagia; polyphagia๑. อาการกินมาก๒. การกินไม่เลือก, จะกละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperphagia; gluttony; polyphagia๑. อาการกินมาก๒. การกินไม่เลือก, จะกละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not even some kind of glutton.อยากตายรึไง Episode #1.17 (2009)
I'm a glutton for punishment.ฉันมันพวกชอบการลงโทษ Darkness (2009)
What a glutton for punishment.ชอบให้ถูกลงโทษเสียจริง Into the Dark (2012)
Be a glutton. Stuff yourselves.เป็นคนตะกละ สิ่งตัวเอง Pinocchio (1940)
Glutton, hedonist former celestial body, recent addition to the human race.คุณชอบกิน มีความสุขกับการใช้ชีวิต ...ก่อนที่ร่างกายจะไปสู่สวรรค์ / สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสู่ชีวิตมนุษย์ City of Angels (1998)
Gluttony...กลัทโทนี่... Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Gluttony?กลัทโทนี่? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
He was touched with an awful gluttony.เขาถูกสัมผัสโดยความหิวกระหาย (1 ในบาปทั้ง 7) The Magnificent Seven (2007)
Of gluttony and lust.ของความตะกละ กับราคะเลยนี่ The Magnificent Seven (2007)
When I'm seen in a hurry There's probably curry At the Siamese or at the GluttonGeh' ich ab und an schneller, liegt Curry aufm Teller, bei dem "Siamese" oder beim "Glutton". Cats (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gluttonShe is a glutton for punishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูมมาม[ADV] filthily, See also: greedily, vulgarly, sloppily, devouringly, voraciously, gluttonously, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Example: เขากินอาหารมูมมามเหมือนไม่ได้รับการสั่งสอนมา, Thai definition: อาการที่กินอาหารอย่างเปื้อนเปรอะเลอะเทอะ
ตะกละ[ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ[ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
จะกละ[V] be greedy, See also: be gluttonous, be voracious, be insatiable, Syn. ตะกละ, ตะกลาม, จะกละจะกลาม, ตะกละตะกลาม, Example: เจ้าเหมียวตัวนี้ไม่ยอมทำอะไร ขี้เกียจ ชอบจับอึ่งอ่าง ตะกละ มูมมาม ชอบกินแต่ขนม ไม่ยอมกินข้าว
นักกิน[N] epicure, See also: gourmet, gastronome, gourmand, glutton, epicurean, connoisseur, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญและสืบเสาะเรื่องอาหารการกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
คนตะกละ[n. exp.] (khon takla) EN: glutton   FR: glouton [m] ; goinfre [m]
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
ตะกละ[v.] (takla) EN: be greedy ; be a glutton ; glut oneself   
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous   FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrām) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable   FR: vorace

CMU English Pronouncing Dictionary
GLUTTONS    G L AH1 T AH0 N Z
GLUTTONY    G L AH1 T AH0 N IY0
GLUTTONOUS    G L AH1 T AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glutton    (n) (g l uh1 t n)
gluttons    (n) (g l uh1 t n z)
gluttony    (n) (g l uh1 t n ii)
gluttonous    (j) (g l uh1 t @ n @ s)
gluttonously    (a) (g l uh1 t @ n @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Esslust {f}gluttonousness [Add to Longdo]
Fresser {m}; Vielfraß {m}; Fresssack {m} | Vielfraße {pl}glutton | gluttons [Add to Longdo]
Fresserei {f}; Völlerei {f}gluttony [Add to Longdo]
gefräßiggluttonous [Add to Longdo]
gefräßig {adv}gluttonously [Add to Longdo]
Ist er ein Arbeitstier?Is he a glutton for work? [Add to Longdo]
Sie ist ein Bücherwurm.She's a glutton for books. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地汚ない;意地汚い;意地穢い[いじきたない, ijikitanai] (adj-i) gluttonous; greedy [Add to Longdo]
屈狸;貂熊[くずり;クズリ, kuzuri ; kuzuri] (n) (uk) wolverine (Gulo gulo); glutton; carcajou [Add to Longdo]
健啖[けんたん, kentan] (adj-na,n) gluttony; voracity [Add to Longdo]
健啖家[けんたんか, kentanka] (n) glutton; gormandizer; gormandiser [Add to Longdo]
食いしん坊[くいしんぼう;くいしんぼ, kuishinbou ; kuishinbo] (n,adj-na,adj-no) glutton; gourmand [Add to Longdo]
食い意地[くいいじ, kuiiji] (n) gluttony [Add to Longdo]
大食[たいしょく, taishoku] (n,vs,adj-no) gluttony [Add to Longdo]
大食い[おおぐい, oogui] (adj-na,n) gluttony [Add to Longdo]
大食らい[おおぐらい, oogurai] (adj-na,n) glutton [Add to Longdo]
大食漢[たいしょくかん, taishokukan] (n) great eater; glutton [Add to Longdo]
泥目[どろめ;ドロメ, dorome ; dorome] (n) (uk) gluttonous goby (Chasmichthys gulosus) [Add to Longdo]
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P) [Add to Longdo]
飽食[ほうしょく, houshoku] (n,vs) gluttony; satiation; engorgement; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, ] gluttonous; greedy [Add to Longdo]
狂饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ, / ] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess [Add to Longdo]
老饕[lǎo tāo, ㄌㄠˇ ㄊㄠ, ] glutton [Add to Longdo]
胡吃海喝[hú chī hǎi hē, ㄏㄨˊ ㄔ ㄏㄞˇ ㄏㄜ, ] to eat and drink gluttonously; to pig out [Add to Longdo]
贪吃[tān chī, ㄊㄢ ㄔ, / ] gluttony [Add to Longdo]
贪吃者[tān chī zhě, ㄊㄢ ㄔ ㄓㄜˇ, / ] glutton [Add to Longdo]
贪食[tān shí, ㄊㄢ ㄕˊ, / ] greedy; glutton [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif [Add to Longdo]
饕餮[tāo tiè, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ, ] ferocious mythological animal, the fifth son of the dragon king; zoomorphic mask motif, found on Shang and Zhou ritual bronzes; gluttonous; sumptuous (banquet) [Add to Longdo]
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] gluttonous; greedy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top