Search result for

geological

(40 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geological-, *geological*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geological[ADJ] ทางธรณีวิทยา, See also: เกี่ยวกับธรณีวิทยา
geological evidence[N] หลักฐานทางธรณีวิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geological correlationการเทียบสัมพันธ์ทางธรณีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geological surveyการสำรวจทางธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Geological surveysการสำรวจทางธรณีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which increases the prospect of geological instabilityซึ่งจะเพิ่มโอกาสของความไม่เสถียรคงทางธรณีวิทยา Darkness (2009)
An old friend of mine, a colleague of Oslo, runs a geological research station in Antarctica.เพื่อนเก่าของฉัน เพื่อนร่วมงาน ที่ออสโลว์ หัวหน้าศูนย์วิจัยทางธรณีวิทยาแอนตาร์กติกา The Thing (2011)
- by the Geological Society of America.- ที่ถูกตีพิมพ์โดยสมาคมธรณีวิทยาแห่งอเมริกา The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Meet the Cassitys, small-time farmers who struck oil on their land in February of '03, which is weird because geological surveys --เชิญพบกับแคสซิตี ชาวนาจนๆ ที่บังเอญพบน้ำมันในที่ดิน เมื่อกุมภาพันธ์ ปี 03 ซึ่งแปลก เพราะการสำรวจทางธรณี-- Trial and Error (2013)
If I had a machine that could trigger an earthquake in an otherwise geologically stable area, where would I position it?-ถ้าฉันมีเครื่องจักร ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว สถานที่อยู่ตัวตามธรณีวิทยา ตำแหน่งของคุณอยู่ที่ไหน? Sacrifice (2013)
This is a U.S. geological survey of the tectonic plates running underneath Starling City.นี่คือ กรมสำรวจธรณีของU.S. ของแผ่นเปลือกโลกที่กำลัง ทำงานอยู่ภายใต้เมืองสตาร์ลิ่ง Sacrifice (2013)
That means that geologically speaking, they don't belong up here.นี่แปลว่า จากลักษณะทางธรณีวิทยาแล้ว พวกมันไม่ควรอยู่บนนี้ ส่วนที่เหลือของหุบเขา In the Blood (2013)
Geological surveys.แผนที่ทางภูมิศาสตร์ Trust No One (2015)
Caltech Geological Survey. This is... Chet, it's Molly Dunn.- Caltechs คณะธรณีวิทยา San Andreas Quake (2015)
I can't be sure until I get Some sort of GPS or cellular to cross-reference The seismic or the geological dataฉันต้องการที่จะเจรจาต่อรอง ข้อมูลทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว - San Andreas Quake (2015)
Now we do have confirmed estimates Out of the United States Geological Survey Putting the expected quake at a 10.0.สำรวจที่ดินคาดว่า ความแข็งแรงของ 10.0. San Andreas Quake (2015)
We do have confirmed estimates Out of the United States Geological Surveyสำรวจที่ดินประมาณการ- San Andreas Quake (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geologicalCan you give me a geological explanation of lava?
geologicalThat decision, in turn, was affected by the geological structure of the hill itself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักฐานทางธรณีวิทยา[N] geological evidence, Example: การค้นพบแร่ธาตุเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักฐานทางธรณีวิทยา[n. exp.] (lakthān thāng thøranīwitthayā) EN: geological evidence   

CMU English Pronouncing Dictionary
GEOLOGICAL    JH IY2 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geological    (j) (jh i@2 l o1 jh i k l)
geologically    (a) (jh i@2 l o1 jh i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n,n-suf) (1) period; time; (2) (geological) age [Add to Longdo]
[き, ki] (n) (1) (abbr) (geological) period; (2) (abbr) (See 日本書紀) Nihon-shoki [Add to Longdo]
傾動[けいどう, keidou] (n,vs) tilting (of a geological block) [Add to Longdo]
[けい, kei] (n,n-suf) (1) system; lineage; group; (2) {math} corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) [Add to Longdo]
系統[けいとう, keitou] (n) system; family line; geological formation; lineage; ancestry; (P) [Add to Longdo]
[せい, sei] (ctr) (1) counter for generations; (n,n-suf) (2) (geological) epoch [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company [Add to Longdo]
地質[ちしつ, chishitsu] (n) geological features; (P) [Add to Longdo]
地質構造[ちしつこうぞう, chishitsukouzou] (n) geological structure [Add to Longdo]
地質時代[ちしつじだい, chishitsujidai] (n) geological age; prehistory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地质年代表[dì zhì nián dài biǎo, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] geological time scale [Add to Longdo]
拗陷[ào xiàn, ㄠˋ ㄒㄧㄢˋ, ] geological depression [Add to Longdo]
断层线[duàn céng xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] geological fault line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geologic \Ge`o*log"ic\, Geological \Ge`o*log"ic*al\, a. [Cf. F.
   g['e]ologique.]
   Of or pertaining to geology, or the science of the earth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geological
   adj 1: of or relating to or based on geology; "geological
       formations"; "geologic forces" [syn: {geological},
       {geologic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top