Search result for

geniere

(54 entries)
(1.4709 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geniere-, *geniere*
Possible hiragana form: げにえれ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geniere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geniere*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're the guests.Wir sind eingeladen. Nicht genieren. Loulou (1980)
I feel bad about showing it to you.Ich geniere mich, ihn Ihnen zu zeigen. The Prodigal Daughter (1981)
Don't worry, just come in!Sie brauchen sich nicht zu genieren. Génius v hladomorne (1983)
I wonder why I feel embarassed.Ich geniere mich ein wenig, dabei haben wir so oft im selben Bett gelegen. Ginger and Fred (1986)
Don't be shy.- Du brauchst dich nicht zu genieren. Armour of God (1986)
You know, she always speaks at the top of her lungs, and I... you know, and I-I-I-- it always made me self-conscious, you know.Sie redet immer aus vollem Hals. Ich geniere mich immer mit ihr. New York Stories (1989)
I'll never reveal what happened just nowDu brauchst dich wirklich nicht zu genieren. A Chinese Ghost Story II (1990)
You should be prepared before taking a bath.Ich geniere mich, dich anzusehen. The Swordsman (1990)
I need a favour, I am ashamed.Ich brauche einen Gefallen, ich geniere mich. Caro diario (1993)
They're, like, a couple pistons shy of a V-8.Sie sind wie ein paar Kolben, die sich vor einem V-8 genieren. Advise and Repent (1995)
After all you have survived, beat all the odds you know there's work on nerve regeneration every day.Immerhin hast du überlebt, entgegen aller Erwartungen. Du weißt, dass die Nerven sich jeden Tag regenieren. The Bone Collector (1999)
You're too polite.- Genieren Sie sich nicht. In the Mood for Love (2000)
I won't hold you back.Aber genieren Sie sich nicht. La fausse suivante (2000)
Feel free to lock the door, if that will make your night more serene.Genieren Sie sich bitte nicht, die tür abzuschließen, falls Ihnen das eine ruhigere Nacht beschert. Bread and Tulips (2000)
-It embarrasses me to tell it.-Ich geniere mich davon zu sprechen. Nico and Dani (2000)
No, do and say as you please.-Sicher, genieren Sie sich bitte nicht. Original Sin (2001)
Oh! He loves to embarrass me.Er mag es, mich zu genieren. Parity (2001)
Forgive me, ma'am, sir...Sie genieren sich, tut mir Leid! Irreversible (2002)
But it's so bright in here.Es ist so hell hier. Ich geniere mich. The Brown Bunny (2003)
- Don't be ashamed. - Careful, I'm going to shout!Genieren Sie sich bloß nicht. Intimate Strangers (2004)
Then you won't feel good about your bush and you'll never get laid.Und wenn dich die Schamhaare genieren, schleppst du nie eine ins Bett. Pilot (2004)
Stop crying. I'm embarrassed enough.Ich geniere mich schon genug. Rat Pack (2004)
How embarrassing'! --Naw! How embarrassing'!Wir genieren uns. The Village (2004)
Why do you always give to me something? I don't present to you anythingNein, ich geniere mich nur ein wenig, weil du mir immer Geschenke machst! Cello (2005)
Don't worry. I learned about it a long time ago.Du musst dich nicht genieren, ich weiß es schon seit langem. Destiny (2006)
There is nothing to be ashamed about Mrs. Sevim please, feel comfortable.Da gibt es nichts zu schämen Frau Sevim. Genieren sie sich bitte nicht, seien sie unbesorgt... Sis ve Gece (2007)
We're embarrassed to be cooking for her.Wir genieren uns, für sie zu kochen. God, That's Good (2007)
You're embarrassed ?Genieren Sie sich? The Girl from Monaco (2008)
In the end, it's you again and then I feel like puking, and am embarrassed at myself.Am Ende bist es doch immer wieder nur du, dann würde ich mich am liebsten übergeben und geniere mich vor mir selber. The White Ribbon (2009)
Go ahead.Bitte, genieren Sie sich nicht. The Reverse (2009)
But don't be shy, girl.Geniere dich nicht, Μädchen. The Reverse (2009)
To continue to speak it so inadequately would only serve to embarrass me.Es so unangemessen weiter zu sprechen, würde mich nur genieren. Inglourious Basterds (2009)
I'm not embarrassed to say It's about helping people somehow to sort out their deepest conflict.Und ich geniere mich nicht zu sagen,... dass es darum geht, den Menschen dabei zu helfen, ihren tiefsten Konflikt zu bewältigen. Christmas Comes But Once a Year (2010)
And I have to rejuvenate them in order to rise to the intellectual challenges before me.Und ich muss die Teile regenieren, damit ich mich den intelektuellen Herausforderungen vor mir stellen kann. The Firefly (2011)
You don't mind living off others' backs?Was? Genieren Sie sich nicht, auf Kosten anderer zu leben? The Intouchables (2011)
Well then, procure your ticket before they sell out.Ja! Nun denn, nicht genieren! Schreite voran, bevor die Karten ausverkauft sind. Pinocchio (2012)
Do not be ashamed of us, We are used to it.Brauchst dich nicht zu genieren. Wir kennen das. On the Other Side of the Tracks (2012)
Don't hesitate, these information are important for us.Genieren Sie sich nicht diese Informationen sind wichtig für uns. Evim Sensin (2012)
I could truly be myself without being ashamed, without being embarrassed.Endlich hatte ich das Gefühl, ganz ich selbst sein zu können. Ohne mich zu schämen, ohne mich zu genieren. American Hustle (2013)
See you there removed the clothes. Why be shy?Warum genieren Sie sich? PK (2014)
I couldn't love someone stunted, it'd be too embarrassing at balls.Einen Kleinen könnte ich nicht lieben, ich müsste mich auf Bällen genieren. Closer Than Sisters (2014)
Don't be embarrassed, son.Du musst dich nicht genieren, Sohn. And One to Grow On (2014)
Let's pre-oxygenate her before we intubate.- Lasst sie uns präoxygenieren, bevor wir intubieren. Could We Start Again, Please? (2014)
Ah Fong, eat up, don't be shy.Komm schon, Cheung Fong, iss. Musst dich nicht genieren. Ip Man 3 (2015)
Be a good sport, come on out.Genieren Sie sich nicht. Kommen Sie raus. Where Paradise Is Home (2015)
It's not a problem, it's just that we're not totally comfortable.- Es ist kein Problem. Es ist nur, dass wir uns da genieren. The Overnight (2015)
No names, they would be embarrassed.- Keine Namen, keiner soll sich genieren. Ich gehe dann mal. The Visitors: Bastille Day (2016)
I'm using the radio to modulate a frequency with a signal from a dead station.Ich benutze das Funkgerät, um eine Frequenz mit dem Signal eines toten Senders zu genieren. Madness (2016)
I can't get him to oxygenate.Ich kriege ihn nicht dazu, zu oxygenieren. There's a Fine, Fine Line (2016)
Please don't be bashful, Madam.Genieren Sie sich nicht, Madame. To New Shores (1937)

CMU English Pronouncing Dictionary
GENIERE    JH EH0 N Y EH1 R

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich genieren (wegen) | genierend | er/sie geniert sich | er/sie genierte sich | sie genierten sichto be embarrassed; to feel embarrassed (about) | being embarrassed | he/she is embarrassed | he/she was embarrassed | they were embarrassed [Add to Longdo]
oxygenieren; mit Sauerstoff behandelnto oxygenate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top