Search result for

generate

(62 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generate-, *generate*
Possible hiragana form: げねらて
English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generate[VT] สร้างขึ้น, See also: ผลิต, ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, Syn. create, originate, Ant. destroy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generate(เจน'เนอเรท) vt. กำเนิด,บังเกิด,ให้กำเนิด,แพร่พันธุ์,ทำให้เกิด, Syn. make,form
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
regenerate(รีเจน'นะเรท) vt. ทำให้เกิดใหม่,สร้างใหม่,ให้ชีวิตใหม่,ทำให้มีพลังงานใหม่ vi.,adj. ปฏิรูป,สร้างรูปแบบใหม่,เกิดใหม่, See also: regenerable adj. regeneracy n. regeneration n. regenerative adj. regenerator n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น,ให้กำเนิด,ผลิต,แพร่พันธุ์
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
degenerate(vi) เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
regenerate(vt) ให้ชีวิตใหม่,ทำให้เกิดใหม่,งอกใหม่,วกกลับมาใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generateก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
We need him,kate. It'll generate tremendous sympathy.เคท มันช่วยให้คณะลูกขุนเห็นใจเราได้นะ Eggtown (2008)
Generate enough heat to activate the thermite?สร้างความร้อนเพื่อกระตุ้นโลหะผสมเธอร์ไมท์เนี่ยนะ Safe and Sound (2008)
A liter of oil generates as much energy as 100 pairs of hands in 24 hours.น้ำมัน 1 ลิตร สร้างพลังงานได้เท่ากับ มือ 100 คู่ ทำงานใน 24 ชั่วโมง Home (2009)
We can crack it, but it's not one size fits all, we need your DNA so that we can generate costume code.รวมๆก็ crackได้ แต่ละเอียดมากไม่ได้ Nเลยเอา DNA ของนาย... มาออกแบบโค้ด.. ที่เป็นของนายคนเดียว Gamer (2009)
- We believe that this will generate...- เราเชื่อว่า นั่นจะทำให้เกิด-- Invictus (2009)
It's the part which generates the electricity.ซึ่งมีส่วนที่จะสร้างกระแสไฟฟ้า โดยปกติแล้ว นี่จะช่วยให้ 4 Days Out (2009)
Garcia, can you generate a list of high-Profileการ์เซีย คุณสามารถจัดการรายชื่อคนที่น่าจะเป็นเหยื่อได้ไหม Pleasure Is My Business (2009)
he probably generates income from a related field.อาจหาเลี้ยงชีพด้วยอะไรคล้ายๆนั้น The Big Wheel (2009)
At this point in our history, solar power accounts for less than one-tenth of one percent of the total power generated in our world.พลังแสงอาทิตย์ถูกใช้น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ 1%ของพลังงานทั้งหมดที่กำเนิดขึ้นบนโลกเรา S.O.B. (2009)
And if you did well at regionals, maybe you could, um, generate some interest. But we lost Rachel.และถ้าเธอทำได้ดีในการแข่งระดับภาค เธออาจเป็นที่สนใจ The Rhodes Not Taken (2009)
The trouble was caused by a system error brought about when two identical accounts were accidentally generated.สาเหตุของปัญหานี้ได้รับการระบุว่า ระบบได้เกิดความผิดพลาดเมื่อบังเอิญสร้าง แอคเค้าท์ที่เหมือนกันขึ้นมา 2 ตัวพร้อมกัน Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generateAn electric current can generate magnetism.
generateMassive amounts of carbon dioxide are generated every day.
generateNuclear power is used to generate electricity.
generateThe advertising campaign generated a lot of business for the company.
generateThe machine generates a lot of electricity.
generateTourism generated many new jobs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั่นไฟ[V] generate electricity, Example: กังหันลมในฮอลแลนด์เหล่านี้แต่เดิมใช้ปั่นไฟ วิดน้ำ บดธัญพืช แล้วยังใช้ในการสื่อสารส่งสัญญาณกันได้ด้วย, Thai definition: ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ผลิต[V] generate, See also: breed, produce, Syn. เกิด, กำเนิด, Example: เครื่องทำความร้อนจะผลิตความร้อนออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ, Thai definition: ทำให้เกิดมีขึ้น, Notes: (บาลี)
ทำไฟ[V] generate electricity, Example: ในอดีต มนุษย์รู้จักทำไฟสำหรับหุงต้มอาหาร ให้แสงสว่างและความอบอุ่น, Thai definition: ทำให้เกิดกระแสไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear   FR: produire; générer ; engendrer ; donner naissance à
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [n. exp.] (khreūang kamnoēt faifā) EN: generator   FR: générateur électrique [m] ; groupe électrogène [m]
เครื่องทำไฟ[n.] (khreūang tham fai) EN: generator   FR: générateur électrique [m]
เกิด[v.] (koēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive   FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
ก่อเกิด[v. exp.] (kø koēt) EN: generate   
ปั่นไฟ[v.] (panfai) EN: generate electricity   FR: produire de l'électricité
ผลิต[v.] (phalit) EN: produce ; manufacture ; make ; generate   FR: produire ; fabriquer ; manufacturer
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane   FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมคุณภาพ[v. exp.] (seūam khunnaphāp) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality   FR: perdre en qualité
เสื่อมทราม[v.] (seūamsām) EN: degenerate ; deteriorate   FR: se dénaturer ; s'altérer

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERATE    JH EH1 N ER0 EY2 T
GENERATED    JH EH1 N ER0 EY2 T AH0 D
GENERATES    JH EH1 N ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generate    (v) (jh e1 n @ r ei t)
generated    (v) (jh e1 n @ r ei t i d)
generates    (v) (jh e1 n @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
イベントを生成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event [Add to Longdo]
ジェネレート[, jienere-to] (n) generate [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process [Add to Longdo]
学生崩れ[がくせいくずれ, gakuseikuzure] (n) degenerate ex-student [Add to Longdo]
再生繊維[さいせいせんい, saiseisen'i] (n) regenerated fiber; regenerated fibre [Add to Longdo]
酒虫[さかむし;さけむし;しゅちゅう, sakamushi ; sakemushi ; shuchuu] (n) (from 'Strange Stories from a Chinese Studio', 1740) mythical spirit residing in a person's body that generates a desire to drink (also said to turn water into alcohol) [Add to Longdo]
生じる[しょうじる, shoujiru] (v1,vt) (1) (See 生ずる・1) to produce; to yield; to cause; (v1,vi) (2) (See 生ずる・2) to result from; to arise; to be generated; (P) [Add to Longdo]
生ずる[しょうずる, shouzuru] (vz,vi) (1) (生ずる is more literary that 生じる) (See 生じる・1) to produce; to yield; to cause; (2) (See 生じる・2) to result from; to arise; to be generated; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发电[fā diàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] generate electricity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generate \Gen"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Generated}; p. pr. &
   vb. n. {Generating}.] [L. generatus, p. p. of generare to
   generate, fr. genus. See {Genus}, {Gender}.]
   [1913 Webster]
   1. To beget; to procreate; to propagate; to produce (a being
    similar to the parent); to engender; as, every animal
    generates its own species.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to be; to bring into life. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To originate, especially by a vital or chemical process;
    to produce; to cause.
    [1913 Webster]
 
       Whatever generates a quantity of good chyle must
       likewise generate milk.        --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) To trace out, as a line, figure, or solid, by the
    motion of a point or a magnitude of inferior order.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generate
   v 1: bring into existence; "The new manager generated a lot of
      problems"; "The computer bug generated chaos in the
      office"; "The computer generated this image"; "The
      earthquake generated a tsunami" [syn: {generate}, {bring
      forth}]
   2: give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This
     year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate
     renders some revenue for the family" [syn: {render}, {yield},
     {return}, {give}, {generate}]
   3: produce (energy); "We can't generate enough power for the
     entire city"; "The hydroelectric plant needs to generate more
     electricity"
   4: make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father
     children but don't recognize them" [syn: {beget}, {get},
     {engender}, {father}, {mother}, {sire}, {generate}, {bring
     forth}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 generate
  vt.
 
   To produce something according to an algorithm or program or set of rules,
   or as a (possibly unintended) side effect of the execution of an algorithm
   or program. The opposite of {parse}. This term retains its mechanistic
   connotations (though often humorously) when used of human behavior. ?The
   guy is rational most of the time, but mention nuclear energy around him and
   he'll generate {infinite} flamage.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top