Search result for

geisha

(35 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geisha-, *geisha*
Possible hiragana form: げいしゃ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geisha[N] เกอิชา, See also: หญิงสาวญี่ปุ่นที่ขายบริการทางเพศ, โสเภณีญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geisha(เก'ชะ) n. หญิงญี่ปุ่นที่มีอาชีพร้องเพลง เต้นรำและบริการผู้ชาย,หญิงเกอิชา

English-Thai: Nontri Dictionary
geisha(n) หญิงเกอิชา,นางบำเรอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geishasเกอิชา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A few men like her and she thinks she's a geisha!แค่มีผู้ชายไม่กี่คนมาชอบ นางก็คิดว่านางเป็น เกอิชา ซะแล้ว ! Millennium Actress (2001)
I certainly wasn't born to the life of a Geisha. Like so much in my strange lifeมันเหมือนชีวิตที่แปลกของชั้นมาก ชั้นถูกพา ไปที่นั่นด้วยเหตุการณ์ Memoirs of a Geisha (2005)
She will send you to school to be a Geisha.เค้าจะส่งเธอไปเรียนเพื่อเป็น เกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
-A Geisha, like Hatsumomo.เกอิชา , เหมือนฮัทสึโมโม Memoirs of a Geisha (2005)
A Geisha needs an elegant wardrobe, just like an artist needs ink.เกอีชาต้องการมีสื้อผ้างามๆในตู้เสื้อผ้า เหมือนกับหมึกที่ต้องการศิลปิน Memoirs of a Geisha (2005)
If she's not properly dressed then she is not a true Geisha.ถ้าเธอยังไม่ได้แต่งตัว เธอยังไม่ใช่เกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
-Nobody told me what a Geisha is.ไม่มีใครบอกฉันว่าเกอิชาคืออะไร... Memoirs of a Geisha (2005)
You are to become Geisha!เธอจะกลายเป็น เกอิชา! Memoirs of a Geisha (2005)
A Geisha as desired as she is ought to keep a closer eye on her clothes.เกอิชาคนที่ ใครๆก็ต่างจ้องที่เสื้อผ้าของเธอ Memoirs of a Geisha (2005)
A Geisha is free to love?เกอิชามีความรักกับใครก็ได้อย่างนั้นหรอ? Memoirs of a Geisha (2005)
Kimono destroyed, Geisha school, rice and pickles, train ticket,Mr. Bekku, ... all this on top of the money I paid Mr. Tanaka?กิโมโนเสียหาย, ค่าเรียนที่โรงเรียนเกอิชา, ค่าข้าว, ค่าตั๋วรถไฟ, ทั้งหมดนี่ Memoirs of a Geisha (2005)
Not as a Geisha, as her slave.ไม่ใช่ในฐานะเกอิชา แต่ในฐานะทาสของเธอ Memoirs of a Geisha (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกอิชา[N] geisha, Example: เขามองหล่อนอย่างไม่อยากจะเชื่อ เพราะการแต่งกายและวางตัวของหญิงเหล่านั้นไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นเกอิชาเลย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีศิลปะและวิชาชีพในการปรนนิบัติ, Notes: (ญี่ปุ่น)

CMU English Pronouncing Dictionary
GEISHA    G EY1 SH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geisha    (n) (g ei1 sh @)
geishas    (n) (g ei1 sh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
鞍替え[くらがえ, kuragae] (n,vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.) [Add to Longdo]
一本[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P) [Add to Longdo]
羽織芸者[はおりげいしゃ, haorigeisha] (n) (col) (See 辰巳芸者) geisha from the Fukagawa red light district in Edo (Edo period) [Add to Longdo]
下地っ子[したじっこ, shitajikko] (n) young boy or girl being trained as a geisha or as a kabuki actor [Add to Longdo]
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties [Add to Longdo]
花街;花町[かがい(花街);はなまち, kagai ( hana machi ); hanamachi] (n) red-light district; prostitution quarter; geisha quarter [Add to Longdo]
花柳界[かりゅうかい, karyuukai] (n) red-light district; pleasure quarters; world of the geisha; demimonde; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艺伎[yì jì, ㄧˋ ㄐㄧˋ, / ] geisha [Add to Longdo]
艺妓[yì jì, ㄧˋ ㄐㄧˋ, / ] geisha (Japanese female entertainer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 geisha \gei"sha\ (g[=a]"sh[.a]), n.; pl. {geisha}
   (g[=a]"sh[.a]), {Geishas} (g[=a]"sh[.a]z). [Jap., art
   person.]
   A Japanese singing and dancing girl, trained to provide
   entertainment and company for a man or group of men.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geisha
   n 1: a Japanese woman trained to entertain men with conversation
      and singing and dancing [syn: {geisha}, {geisha girl}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 geisha [gɛi˘ʃa]
   geisha
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top