Search result for

gattis

(60 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gattis-, *gattis*, gatti
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gattis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gattis*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Manny called in sick, says he has shingles, so I'm delivering the Bugatti to Mr. Endicott.[มันเจ๋งมากๆ! ] [มันยังไม่จบ! Our Family Wedding (2010)
He's not gonna start driving a Bugatti.ไม่ได้จะเริ่มขับรถ Bugatti Neighborhood Watch (2012)
That's Bugatti Veyron territory, and you know it!แรงระดับบูกัตติ เวย์รอนเชียวนะ พวกนายก็รู้ Episode #18.1 (2012)
Let's put them in Veyrons, Bugatti. You could get two for that.เอาเงินซื้อบูกัตติ เวย์รอนกัน/น่าซื้อนะ อาจจะได้สองคันด้วย Episode #18.3 (2012)
And I can go right to the pros, and buy me a Bugatti."แทนที่จะไปชกอาชีพ แล้วไปซื้อบูกัตติขับ" CounterPunch (2017)
In the mountains where you hide yourself to escape your wife's eye,Wo in Bergen du dich birgst, der Gattin Blick zu entgehn... Die Walküre (1980)
Your faithful wife you have constantly betrayed.Die treue Gattin trogest du stets Die Walküre (1980)
Let her shield today defend your immortal wife's sacred honour!Deiner ew'gen Gattin heilige Ehre beschirme heut ihr Schild! Die Walküre (1980)
Perhaps Mrs. Hackercould lock her in herroom?Aber möglicherweise kann Ihre Gattin sie in ihr Zimmer sperren? The Right to Know (1980)
HERE LIES MY BELOVED WIFE.Hier ruht meine geliebte GattiThe King and the Mockingbird (1980)
"The manufacturer kills his wife before killing himself,"Unternehmer tötet Gattin und begeht Selbstmord. The Lady Banker (1980)
Senor Leggetti, Mr. MorganDavid Leggatti. Mister Morgan. Battle Creek Brawl (1980)
Signorina, have you seen my wife anywhere?Verzeihung, haben Sie meine Gattin gesehen? City of Women (1980)
I've seen many wives since I've worked for Dr. ZuberkockIch habe hier so viele Gattinnen gesehen! City of Women (1980)
Charles-Hubert Pochet, Grouillard mission, and my wife.Charles-Hubert Pochet von der Mission Gruja und meine Gattin. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
I am to convey greetings from General Berger's wife.Ich soll Sie von der Gattin des Generals Berger herzlich grüßen. The Medal (1980)
The captain would not seem to have attached any great value to his unfaithful wife, who intends to marry her lover soon,Der Kapitän scheint seine treulose Gattin die demnächst ihren Liebhaber heiraten wird nicht allzu hoch bewertet zu haben. Die Strafe beginnt (1980)
Please excuse me, but I have to insist.Verzeihen Sie, Herr Präsident, ich wollte Ihre Gattin nicht beleidigen. The Skin (1981)
Me, your wife, your spouse.Ihre Ehegattin? Oslinaya shkura (1982)
Convinced her husband was doing the dirty deed outside of marriage. - He WAS guilty, you did catch him. - Yeah, but what...?Gib es zu, die liebe Gattin hatte was dagegen, dass er mitkommt? In the Steele of the Night (1982)
Even possibly... I have some control over the jealousy... or satisfaction of a husband... by depicting his wife... dressed or undressed.Ich kann sogar eine gewisse Kontrolle über die Eifersucht haben, oder die Zufriedenheit eines Ehemannes, dadurch, wie ich seine Gattin abbilde: The Draughtsman's Contract (1982)
Mrs. Clement asked me if I had a wife... which has a ring of impertinence.Mrs. Clement fragte mich, ob ich eine Gattin hätte. Die Impertinenz! The Draughtsman's Contract (1982)
My Wife?Meine Gattin? The Draughtsman's Contract (1982)
As his agent, his bailiff, his notary... his one-time friend, the close... though not close enough confidant of his wife. I would have thought you would be the best person to answer that.Als sein Agent, sein Verwalter, sein Notar, sein einstmaliger Freund, der enge, aber nicht ausreichend enge Vertraute seiner Gattin, solltet Ihr das am besten beantworten können. The Draughtsman's Contract (1982)
You won't forget that I was helped in that respect by... her daughter, your wife. And was persistently persuaded by both ladies... to undertake the commission in the first place.Vergesst nicht, dass ich von ihrer Tochter unterstützt wurde, Eurer Gattin, Sir, und dass ich von beiden Damen überredet wurde, und zwar mit Nachdruck, den Auftrag anzunehmen. The Draughtsman's Contract (1982)
Your wife is coming by here now.Ihre Gattin läuft gerade an mir vorbei. The Troops & Troop-ettes (1982)
Karl Bernau, TV repairman, and his wife Alice's child, called Adam, was born in this simple house which you are entering at this very moment, during the second half of the 20th century.dem Fernsehmechaniker Karl Bernau und seiner Gattin Alice ein Sohn geboren. Sie nannten ihn Adam. Zeme roku 2484 (1983)
But my dear wife, may her soul rest in peace... gave me only one child, a boy.Aber meine liebe Gattin, ruhe ihre Seele in Frieden, schenkte mir nur ein Kind, einen Jungen. Steele Knuckles and Glass Jaws (1983)
On behalf of my company my lady wife and myself I humbly thank you.Im Namen meiner Truppe... meiner Gattin und in meinem eigenen... möchte ich Ihnen unseren ergebensten Dank aussprechen. The Dresser (1983)
On Wednesday afternoon, my lady wife will play...Am Mittwochnachmittag spielt meine Gattin die... The Dresser (1983)
On behalf of my lady wife my company and myself I remain your humble and obedient servant.Im Namen meiner Gattin... meiner Truppe und in meinem eigenen... bleibe ich Ihr ergebener und gehorsamer Diener. The Dresser (1983)
Oh, yeah, you and your wife are expected for dinner.Oh ja, Sie und Ihre Gattin werden zum Essen erwartet. The Man with Two Brains (1983)
Do stand up when my wife enters the room, Can'ter.Steh auf, wenn meine Gattin den Raum betritt, Carter. The Meaning of Life (1983)
So, the man starts by entering or mounting his good lady wife in the standard way.Also, der Mann beginnt, indem er seine geliebte Gattin... in der üblichen Weise besteigt. The Meaning of Life (1983)
At nine you are seeing Father Gatti.Um neun erwarten Sie Pater GattiThe Scarlet and the Black (1983)
If Father Gatti arrives, ask him to wait, please.Pater Gatti wird gleich da sein, er möchte warten. The Scarlet and the Black (1983)
Rembrandt's former wife.Rembrandts ehemalige Gattin. Still Smokin (1983)
I wanna show you the Bugatti.Ich zeige Ihnen den BugattiCharity Begins at Home (1984)
What about your Minister's wife?Erzähl uns von deiner Ministergattin. Year of the Jellyfish (1984)
Uh-oh, the missus.- Oh-oh, die Gattin. Fletch (1985)
It seems your ex-wife has finally written you a letter.Offenbar hat Ihre Ex-Gattin Ihnen endlich einen Brief geschrieben. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
Ernesto Figueroa and his wife.Ernesto Figueroa und seine Gattin. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
And, of course, your responsibilities to Dolores, your distraught wife of 14 years.Und abgesehen davon, wie steht es mit Ihrer Verantwortung gegenüber Dolores, Ihrer verzweifelten Gattin, seit mehr als 14 Jahren? Water (1985)
The lady's husband has an extraordinary cow, 15 udders.Hier die Gattin des Besitzers einer Kuh mit 1 5 Zitzen. Ginger and Fred (1986)
- Oh, my Gattinara '71.- Oh, mein Gattinara '71. Promises to Keep (1987)
Throw the wife in for free.Die Gattin kann gratis mitmachen. Amazon Women on the Moon (1987)
You're talking to an architect's wife.Denken Sie daran, dass ich die Gattin eines Architekten bin. The Belly of an Architect (1987)
One empress and one secondary consort.Eine Kaiserin und eine zweite Gattin. The Last Emperor (1987)
- For princess or wife of commissar?- Prinzessin oder Kommissarsgattin? The Living Daylights (1987)
Very independent sort, my bride.Meine Gattin ist sehr unabhängig. The Steele That Wouldn't Die: Part 1 (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
GATTI    G AE1 T IY0
GATTIS    G AE1 T IH2 S
GATTIS    G AE1 T IY0 Z
GATTING    G AE1 T IH0 NG
DELLIGATTI    D EH0 L IY0 G AA1 T IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehegatte {m} | Ehegatten {pl}; Ehegattinnen {pl}spouse | spouses [Add to Longdo]
Gattin {f}wife [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] -Gatte, -Gattin, Ehepartner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top