Search result for

gained

(36 entries)
(0.8591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gained-, *gained*, gain, gaine
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But soon, we gained their trust.แต่ไม่นานนัก เราก็ทำให้พวกเขาไว้ใจ Airplane! (1980)
Sardar, you have gained weight.ซาดาร์ คุณอ้วนขึ้นนะ Gandhi (1982)
What could be gained by exposure?จะได้อะไรถ้าเปิดเผยมันออกมาล่ะ? Clue (1985)
I've lost and gained over a hundred pounds in the last year.ฉันได้หายไปและได้รับกว่าร้อยปอนด์ในปีที่ผ่านมา The Birdcage (1996)
On top of that, you gained the client's trust... and kept it... that's what makes a great lawyer.ยิ่งไปกว่านั้น\คุณได้รับความเชื่อใจจากลูกความ และรักษาไว้ได้\นั่นยิ่งทำให้คุณเป็นทนายที่ยอดเยี่ยม Legally Blonde (2001)
The mansion where we found you... and through which we gained access to the train... which, in turn, brought us to the Hive.เป็นตึกที่พวกเราพบคุณ จากนี้เราต้องเข้าไปทางรถไฟ ซึ้งจะนำเราเข้าไปยังรังผึ้ง Resident Evil (2002)
Yes. Have you gained weight?อืม แต่ว่าเธออ้วนขึ้นรึเปล่า? Yomigaeri (2002)
But something's gainedแต่ก็ได้บางสิ่งกลับมา Love Actually (2003)
How much is gained?ผลตอบแทนคืออะไร 21 Grams (2003)
How much is gained?ผลตอบแทนคืออะไร 21 Grams (2003)
I haven't gained any weightน้ำหนักผมก็ไม่ได้ขึ้น Sweet Sex and Love (2003)
When Bolivia sought to refinance the public water services of its third largest city the World Bank required privatization which is how the Bechtel Corporation of San Francisco gained control over all of Cochabamba's water even that which fell from the sky.เมื่อโบลิเวียพยายามปรับโครงสร้างหนี้ของการประปา ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ ธนาคารโลกบังคับให้มีการแปรรูป The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gainedAs the saying goes, "Nothing ventured, nothing gained."
gainedAt last he gained his end.
gainedAt last he gained his ends.
gainedAt last Ken gained his end.
gainedAt last Mayuko gained his end.
gainedHe gained her affections.
gainedHe gained his object at last.
gainedHe gained the prize by dint of hard work.
gainedHe has gained enough wisdom not to say so.
gainedHe has gained so much that he can soon go home from the hospital.
gainedHis horse gained steadily on his rivals.
gainedHis misfortune gained him sympathy.

CMU English Pronouncing Dictionary
GAINED    G EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gained    (v) (g ei1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
現世利益[げんせりやく;げんぜりやく, genseriyaku ; genzeriyaku] (n) spiritual (material) benefit gained in this world through observance of the Buddhist teachings [Add to Longdo]
虎穴に入らずんば虎子を得ず;虎穴に入らずんば虎児を得ず[こけつにいらずんばこじをえず;こけつにいらずんばこしをえず(虎穴に入らずんば虎子を得ず), koketsuniirazunbakojiwoezu ; koketsuniirazunbakoshiwoezu ( koketsu ni ira zunba tor] (exp) (arch) nothing ventured, nothing gained [Add to Longdo]
行徳[ぎょうとく, gyoutoku] (n) {Buddh} virtue gained by practising Buddhism [Add to Longdo]
持ち点[もちてん, mochiten] (n) points (already) allotted to one; points (already) gained (in earlier rounds) [Add to Longdo]
新聞学問[しんぶんがくもん, shinbungakumon] (n) knowledge gained (information acquired) from newspapers [Add to Longdo]
精米歩合[せいまいぶあい, seimaibuai] (n) ratio indicating the quantity of polished rice gained from a given quantity of brown rice (nowadays usually expressed as a percent) [Add to Longdo]
飛耳長目[ひじちょうもく, hijichoumoku] (exp) sharp eyes and ears used for collecting information far and wide; having the acumen and shrewd discernment gained by widely-collected information; being well-versed on a subject; books which broaden our knowledge [Add to Longdo]
百戦練磨;百戦錬磨[ひゃくせんれんま, hyakusenrenma] (n,adj-no) veteran; (someone) schooled by adversity in many battles; (someone) rich in life's experience gained through much adversity [Add to Longdo]
類友[るいとも, ruitomo] (n) (See 類は友を呼ぶ) hobby friend; friend gained through common interests or personality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gain \Gain\, v. t. [imp. & p. p. {Gained} (g[=a]nd); p. pr. &
   vb. n. {Gaining}.] [From gain, n. but. prob. influenced by F.
   gagner to earn, gain, OF. gaaignier to cultivate, OHG.
   weidin[=o]n, weidinen to pasture, hunt, fr. weida pasturage,
   G. weide, akin to Icel. vei[eth]r hunting, AS. w[=a][eth]u,
   cf. L. venari to hunt, E. venison. See {Gain}, n., profit.]
   [1913 Webster]
   1. To get, as profit or advantage; to obtain or acquire by
    effort or labor; as, to gain a good living.
    [1913 Webster]
 
       What is a man profited, if he shall gain the whole
       world, and lose his own soul?     --Matt. xvi.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       To gain dominion, or to keep it gained. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       For fame with toil we gain, but lose with ease.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To come off winner or victor in; to be successful in; to
    obtain by competition; as, to gain a battle; to gain a
    case at law; to gain a prize.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw into any interest or party; to win to one's side;
    to conciliate.
    [1913 Webster]
 
       If he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
                          --Matt. xviii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       To gratify the queen, and gained the court.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To reach; to attain to; to arrive at; as, to gain the top
    of a mountain; to gain a good harbor.
    [1913 Webster]
 
       Forded Usk and gained the wood.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To get, incur, or receive, as loss, harm, or damage. [Obs.
    or Ironical]
    [1913 Webster]
 
       Ye should . . . not have loosed from Crete, and to
       have gained this harm and loss.    --Acts xxvii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   {Gained day}, the calendar day gained in sailing eastward
    around the earth.
 
   {To gain ground}, to make progress; to advance in any
    undertaking; to prevail; to acquire strength or extent.
 
   {To gain over}, to draw to one's party or interest; to win
    over.
 
   {To gain the wind} (Naut.), to reach the windward side of
    another ship.
 
   Syn: To obtain; acquire; get; procure; win; earn; attain;
     achieve.
 
   Usage: See {Obtain}. -- {To Gain}, {Win}. Gain implies only
      that we get something by exertion; win, that we do it
      in competition with others. A person gains knowledge,
      or gains a prize, simply by striving for it; he wins a
      victory, or wins a prize, by taking it in a struggle
      with others.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top