Search result for

friendship

(71 entries)
(0.0474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friendship-, *friendship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friendship[N] มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน The Great Dictator (1940)
- Our friendship prevails.- เพื่อนของเราที่พัด The Ugly American (1963)
You don't wanna break our friendship huh?ไม่อยากทำลาย ความผูกพันของเราใช่ไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But let's be frank here. You never wanted my friendship.แต่ขอให้เป็นคนตรงไปตรงมาที่นี่ คุณไม่อยากเป็นเพื่อนของฉัน The Godfather (1972)
You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather.คุณไม่ได้มีมิตรภาพ คุณไม่ได้คิดที่จะโทรห​​าฉันเจ้าพ่อ The Godfather (1972)
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก The Godfather (1972)
This friend would give his friendship to Mr. Woltz, if Mr. Woltz would grant us a favor.เพื่อนคนนี้จะทำให้มิตรภาพของเขากับนาย Woltz, ถ้านาย Woltz จะให้เราโปรดปราน The Godfather (1972)
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัย. Suspiria (1977)
We have come to crown victory with friendship.เรามามอบชัยชนะอย่างฉันท์มิตร Gandhi (1982)
Friendship!เพื่อน! 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Heavenly Father please bless us today as we meet in friendship and duty.ข้าแต่พระองค์ ขอทรงอวยพระพรแก่ผู้มาร่วมชุมนุม The Bodyguard (1992)
Do you think I'm going to accept friendship from you now?คิดว่าดิฉันจะยอมรับ มิตรภาพจากคุณ ในตอนนี้ดอกหรือ Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendshipA foolish misunderstanding severed their long friendship.
friendshipA hedge between keeps friendship green.
friendshipBy degrees the friendship between him and her grew into love.
friendshipBy degrees their friendship grew into love.
friendshipEven good friends should make an effort to keep up their friendship.
friendshipEven your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.
friendshipFinally, their friendship broke up, and the close relationship has gone.
friendshipFriendship bound them together.
friendshipFriendship consists of mutual understanding.
friendshipFriendship is a plant which must be often watered.
friendshipFriendship is as precious as anything else.
friendshipFriendship is more precious than anything else.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมตรี[N] friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
มิตรภาพ[N] friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
สัมพันธไมตรี[N] friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
สันถวไมตรี[N] friendship, See also: good will, Syn. ไมตรีจิตร, มิตรภาพ, Example: ประเทศไทยกับจีนมีสันถวไมตรีต่อกันมาช้านาน ยากที่จะตัดขาดจากกัน, Thai definition: ความเป็นมิตรสนิทสนมกัน
ความเป็นเพื่อน[N] friendship, See also: amiability, Syn. ความเป็นมิตร, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ความเป็นเพื่อนนั้นยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์แบบอื่น
ความเป็นมิตร[N] friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness   FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship   FR: amitié [f]
สัมพันธไมตรี[n.] (samphanthamaitrī) EN: friendly relations ; friendship   FR: relation amicale [f]
สันถวไมตรี[n.] (santhawamaitrī) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship   
สะพานมิตรภาพ[n. prop.] (Saphān Mittraphāp) EN: Friendship Bridge   FR: pont de l'Amitié [m]
ส่งเสริมมิตรภาพ[v. exp.] (songsoēm mittraphāp) EN: improve frienship ; promote friendship   
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged   FR: se brouiller
ตัดรอน[v.] (tatrøn) EN: break off a friendship ; stop seeing one another   FR: arrêter toute relation
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture   FR: prendre la liberté de

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIENDSHIP    F R EH1 N D SH IH2 P
FRIENDSHIP    F R EH1 N SH IH2 P
FRIENDSHIPS    F R EH1 N D SH IH2 P S
FRIENDSHIPS    F R EH1 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friendship    (n) (f r e1 n d sh i p)
friendships    (n) (f r e1 n d sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freundschaft {f} | Freundschaften {pl}friendship | friendships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレンドシップ[, furendoshippu] (n) friendship [Add to Longdo]
音物;引物[いんもつ(音物);いんぶつ, inmotsu ( oto mono ); inbutsu] (n) present (to build up a "friendship" with someone); bribe [Add to Longdo]
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
義理合い[ぎりあい, giriai] (n) social relationship; friendship [Add to Longdo]
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [Add to Longdo]
旧誼[きゅうぎ, kyuugi] (n) old friendship [Add to Longdo]
旧交;旧好[きゅうこう, kyuukou] (n) old friendship [Add to Longdo]
旧交を温める[きゅうこうをあたためる, kyuukouwoatatameru] (exp,v1) to renew old friendship [Add to Longdo]
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc. [Add to Longdo]
旧知[きゅうち, kyuuchi] (n) old friend; old friendship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, ] friendship [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, ] friendship; emotional relations between people [Add to Longdo]
年友[nián yǒu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ, ] friendship of people in same year; one's contemporaries [Add to Longdo]
年谊[nián yì, ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ, / ] friendship between classmates; one's contemporaries [Add to Longdo]
情谊[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ, / ] friendship; camaraderie [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] friendship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friendship \Friend"ship\, n. [AS. fre['o]ndscipe. See {Friend},
   and {-ship}.]
   1. The state of being friends; friendly relation, or
    attachment, to a person, or between persons; affection
    arising from mutual esteem and good will; friendliness;
    amity; good will.
    [1913 Webster]
 
       There is little friendship in the world. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       There can be no friendship without confidence, and
       no confidence without integrity.   --Rambler.
    [1913 Webster]
 
       Preferred by friendship, and not chosen by
       sufficiency.             --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Kindly aid; help; assistance, [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Some friendship will it [a hovel] lend you gainst
       the tempest.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Aptness to unite; conformity; affinity; harmony;
    correspondence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Those colors . . . have a friendship with each
       other.                --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 friendship
   n 1: the state of being friends (or friendly) [syn:
      {friendship}, {friendly relationship}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top