Search result for

freezing

(73 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freezing-, *freezing*, freez
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freezing point[N] จุดเยือกแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freezing(ฟรซ'ซิง) adj. เยือกเย็น,เย็นจัด,เริ่มแข็งตัว., See also: freezingly adv., Syn. frigid
freezing pointn. จุดเยือกแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freezingการทำให้เยือกแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
freezing interval; crystallization intervalช่วงการตกผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freezing pointจุดเยือกแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freezingการทำให้เย็นจัด,การแช่แข็ง,เย็นจัด,การทำให้เย็น [การแพทย์]
Freezing Thawingทำให้เยือกแข็งแล้วปล่อยให้ละลายหลายๆครั้ง [การแพทย์]
Freezing Coldเย็นจัด [การแพทย์]
Freezing Drizzle ฝนละอองเยือกแข็ง
เม็ดฝนละอองซึ่งจะแข็งตัวเมื่อกระทบพื้นดิน วัตถุบนผิวโลก หรือ เครื่องบินขณะบินอยู่กลางอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Freezing Level ระดับเยือกแข็ง
ระดับหนึ่งในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิเท่ากับ 0 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Freezing levelระดับเยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
freezing mixtureของผสมเยือกแข็ง, สารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันแล้วได้ของผสมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C  เช่น น้ำแข็งผสมเกลือแกง จะมีอุหณภูมิ -20°C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Freezing Point จุด-ขีดเยือกแข็ง
อุณหภูมิซึ่งของเหลวเกิดการแข็งตัวเป็นของแข็ง ภายใต้ภาวะที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Freezing Pointจุดเยือกแข็ง [การแพทย์]
Freezing pointจุดเยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe his nerves are freezing up.อาจเป็นอาการเส้นประสาทแช่แข็ง Last Resort (2008)
I'm freezing my tits off up here. Over.ฉันอยู่ตรงนี้หนาวหัวนมเต็มทีแล้ว เปลี่ยน The Bank Job (2008)
Freezing.อย่ารู้สึกแย่นะ ถ้าคุณทำไม่ได้ The Eye (2008)
Freezing.บนหัวนั่นอะไร The Eye (2008)
Freezing.ผ้าเช็ดหน้า ตาให้หนูไว้ The Eye (2008)
It's freezing.ฉันรุ้ว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำแน่ The Eye (2008)
Are you cold? -I'm freezing.-คุณหนาวไหม แข็งเลยหล่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's freezing.หนาวจัง Passengers (2008)
Are you serious.. it's freezing.คุณจะบ้าเหรอ... หนาวขนาดนี้ Passengers (2008)
No, well.. yeah, will be freezing for a moment.ไม่หรอก.. ใช่ มันจะหนาวแค่คร่เดียว Passengers (2008)
It is freezing out here. I´m gonna call the police.งั้นเราโทรหาตำรวจ ให้เขามาช่วยเราหา Shutter (2008)
ooh, it's freezing, let's get into the carอูย, หนาวจังเลย, เข้าไปในรถกันดีกว่า The Strangers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freezingA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
freezingI'm freezing.
freezingIt is freezing cold.
freezingIt's freezing.
freezingIt's freezing in this room, Cindy. I can't put up with this cold.
freezingThe match had to be called off because of the freezing weather.
freezingThe rescue flight had to reckon with strong winds and freezing temperatures.
freezingThe temperature has been below freezing for several days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องแช่แข็ง[N] freezing compartment
การแช่[N] chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้
จุดเยือกแข็ง[N] freezing point, Syn. จุดน้ำแข็ง, Ant. จุดเดือด, Example: งานวิจัยนี้จะศึกษาผลของปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติต่างๆ ในช่วงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (-10 ถึง -26oC) ที่มีความชื้นร้อยละ 45-75, Thai definition: อุณหภูมิที่เกิดภาวะสมดุลระหว่างของแข็งกับของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ, อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ (อุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของสารเดียวกัน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องแช่แข็ง[n. exp.] (chǿng chaēp khaeng) EN: freezing compartment   
จุดน้ำแข็ง[n. exp.] (jut nāmkhaeng) EN: freezing point   FR: point de congélation [m]
จุดเยือกแข็ง[n. exp.] (jut yeūakkhaeng) EN: freezing point   FR: point de congélation [m]
หนาว[v.] (nāo) EN: be cold ; feel cold ; be cool ; be freezing ; be frozen   FR: avoir froid ; cailler (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FREEZING    F R IY1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freezing    (v) (f r ii1 z i ng)
freezing-point    (n) - (f r ii1 z i ng - p oi n t)
freezing-points    (n) - (f r ii1 z i ng - p oi n t s)
freezing-mixture    (n) - (f r ii1 z i ng - m i k s ch @ r)
freezing-mixture    (n) - (f r ii1 z i ng - m i k s ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefrieranlage {f} | Gefrieranlagen {pl}freezing plant | freezing plants [Add to Longdo]
Gefriermaschine {f}freezing machine [Add to Longdo]
Gefrierpunkt {m} | Gefrierpunkte {pl} | unter dem Gefrierpunkt | über dem Gefrierpunktfreezing point | freezing points | below freezing | above freezing [Add to Longdo]
Hundekälte {f}freezing cold [Add to Longdo]
Kältemischung {f} | Kältemischungen {pl}freezing mixture | freezing mixtures [Add to Longdo]
Kühlmittel {n}; Kältemittel {n}freezing agent; cooling medium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense [Add to Longdo]
パーシャルフリージング[, pa-sharufuri-jingu] (n) partial freezing [Add to Longdo]
フリージング[, furi-jingu] (n) freezing [Add to Longdo]
ホームフリージング[, ho-mufuri-jingu] (n) home freezing [Add to Longdo]
雨氷[うひょう, uhyou] (n) freezing rain [Add to Longdo]
寒剤[かんざい, kanzai] (n) freezing mixture; refrigerant [Add to Longdo]
寒天[かんてん, kanten] (n) (1) freezing weather; (2) agar-agar; vegetable gelatin [Add to Longdo]
飢凍[きとう, kitou] (n,vs) (obsc) starving and freezing to death [Add to Longdo]
凝結[ぎょうけつ, gyouketsu] (n,vs) coagulation; freezing; solidification; curdling; setting; congealing [Add to Longdo]
凝固[ぎょうこ, gyouko] (n,vs) coagulation; freezing; solidification; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰坝[bīng bà, ㄅㄧㄥ ㄅㄚˋ, / ] freezing blockage; dam of ice on river [Add to Longdo]
冰点[bīng diǎn, ㄅㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] freezing point [Add to Longdo]
凝固点[níng gù diǎn, ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] freezing point [Add to Longdo]
封河期[fēng hé qī, ㄈㄥ ㄏㄜˊ ㄑㄧ, ] freezing over of river in winter [Add to Longdo]
霜天[shuāng tiān, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄢ, ] freezing weather; frosty sky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freeze \Freeze\, v. i. [imp. {Froze} (fr[=o]z); p. p. {Frozen}
   (fr[=o]"z'n); p. pr. & vb. n. {Freezing}.] [OE. fresen,
   freosen, AS. fre['o]san; akin to D. vriezen, OHG. iosan, G.
   frieren, Icel. frjsa, Sw. frysa, Dan. fryse, Goth. frius
   cold, frost, and prob. to L. prurire to itch, E. prurient,
   cf. L. prna a burning coal, pruina hoarfrost, Skr. prushv[=a]
   ice, prush to spirt. ? 18. Cf. {Frost}.]
   1. To become congealed by cold; to be changed from a liquid
    to a solid state by the abstraction of heat; to be
    hardened into ice or a like solid body.
    [1913 Webster]
 
   Note: Water freezes at 32[deg] above zero by Fahrenheit's
      thermometer; mercury freezes at 40[deg] below zero.
      [1913 Webster]
 
   2. To become chilled with cold, or as with cold; to suffer
    loss of animation or life by lack of heat; as, the blood
    freezes in the veins.
    [1913 Webster]
 
   {To freeze up} (Fig.), to become formal and cold in demeanor.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freezing \Freez"ing\, a.
   Tending to freeze; for freezing; hence, cold or distant in
   manner. -- {Frrez"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Freezing machine}. See {Ice machine}, under {Ice}.
 
   {Freezing mixture}, a mixture (of salt and snow or of
    chemical salts) for producing intense cold.
 
   {Freezing point}, that degree of a thermometer at which a
    fluid begins to freeze; -- applied particularly to water,
    whose freezing point is at 32[deg] Fahr., and at 0[deg]
    Centigrade.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freezing
   n 1: the withdrawal of heat to change something from a liquid to
      a solid [syn: {freeze}, {freezing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top