หรือคุณหมายถึง fraün?
Search result for

frauen

(20 entries)
(0.8804 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frauen-, *frauen*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Never doubt a Nazi, schöne frauen.- คนสวย อย่าสงสัยในนาซี Iron Sky (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Frauen    (n) (f r au1 @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frauen {pl}females [Add to Longdo]
Frauen {pl}womankind [Add to Longdo]
Frauenhaar {n}maidenhair [Add to Longdo]
Frauenhass {m}misogyny [Add to Longdo]
Frauenhasser {m}; Frauenfeind {m}; Misogyn {m}misogynist [Add to Longdo]
Frauenhemd {n}chemise [Add to Longdo]
Frauenjäger {m}; Schürzenjäger {m} | Frauenjäger {pl}; Schürzenjäger {pl}womanizer | womanizers [Add to Longdo]
Frauenklinik {f}gynaecological hospital [Add to Longdo]
Frauenkloster {n}; Nonnenkloster {n} | Frauenklöster {pl}; Nonnenklöster {pl}nunnery | nunneries [Add to Longdo]
Frauenmantel {m} [bot.]lady's mantle [Add to Longdo]
Frauenrechtlerin {f}; Frauenrechtler {m}feminist [Add to Longdo]
Frauenrechtlertum {n}; Feminismus {m}feminism [Add to Longdo]
Frauensache {f} | Frauensachen {pl}woman's business; job for a woman | women's affairs [Add to Longdo]
Frauensache seinto be a female preserve [Add to Longdo]
Frauenschänder {m}rapist; raper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frau \Frau\ (frou), n.; pl. {Frauen} (frou"en). [G. Cf. 1st
   {Frow}.]
   In Germany, a woman; a married woman; a wife; -- as a title,
   equivalent to Mrs., Madam.
   [Webster 1913 Suppl.]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Frauen [frauən] (n) , pl.
   females; signoras; wives; womankind; women
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top