Search result for

frau

(124 entries)
(1.2986 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frau-, *frau*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraud[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, Syn. cheat, deception, trick
fraud[N] คนหลอกลวง
fraught[ADJ] เต็มไปด้วยปัญหา, See also: เต็มไปด้วยอันตราย, เต็มไปด้วยความยากลำบาก
fraudulent[ADJ] ซึ่งฉ้อโกง, See also: ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งต้มตุ๋น, Syn. deceitful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham
fraught(ฟรอท) adj. เต็มไปด้วย,บรรทุกเต็มไปด้วย, Syn. laden,loaded
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe
hausfrau(ฮอส'ฟรอ) n. แม่บ้าน,ภรรยา -pl. haufraus,haufrauen

English-Thai: Nontri Dictionary
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
fraught(adj) เต็มไปด้วย
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fraudกลฉ้อฉล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraudกลฉ้อฉล [ดู cheat ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraud, civilการโกงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraud, legalการกระทำที่ถือเป็นการฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudulent actการฉ้อฉล [ดู cheat และ fraud ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudulent misrepresentationการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fraudการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudความผิดฐานฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraud investigationการสืบสวนการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudulent conveyancesการโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
- Fraulein.-ยินดีครับ. Suspiria (1977)
Fraulein, will you permit me?ดอกไม้, คุณจะอนุญาติให้ผม.. ? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Put down the gun, or the fraulein dies.วางปืนลง, หรือไม่ก็ผู้หญิงคนนี้ตาย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Fraulein Doctor.ด็อกเตอร์ดอกไม้. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Checked out funny claims, frauds... the usual kind of thing.ต้องตรวจสอบการเคลมประกัน การโกง อะไรเทือกนั้น In the Mouth of Madness (1994)
I'm not suggesting that you're lying... that you're about to file a fraudulent claim... but forgive me if this sounds... a little bit like bullshit to me.ผมไม่ได้ทึกทักเอาว่าคุณกำลังโกหกผม เพื่อคุณจะได้เคลมประกัน ลูกค้ารายใหญ่ของผมหรอกนะ แต่ผมต้องขอโทษด้วย ถ้าผมทำเสียง In the Mouth of Madness (1994)
Yeah. I bust frauds, I bust phonies... and, yeah, I love it.ใช่ ผมชอบกัด ผมชอบจิก In the Mouth of Madness (1994)
We thought he was a holy man, but he was a fraud, power-mad and dangerous.เราคิดว่าเขาเป็นนักบวช แต่ว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋น อำนาจอันร้ายกาจและอันตราย Anastasia (1997)
You committed fraud. Listen you're in a lot of trouble. I can get you out of here.นายปลอมตัวเข้ามา ฟังนะ นายจะมีปัญหาตามมาอีกมาก, วินเซนด์ ฉันต้องเอานายออกไปจากที่นี่ Gattaca (1997)
This is a fraud!นี่มันการต้มตุ๋น ! Ringu (1998)
Which I think would interest the I.R.S., since it technically constitutes fraud.ผมว่าผมสน I.R.S. ที่เป็นกลไกเปิดโปงการฉ้อฉล American Beauty (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frauTo my knowledge, he has not been involved in the fraud scheme.
frauThe FTC nailed down new evidence in the fraud investigation.
frauRecently there have been a lot of nasty incidents with fraud.
frauThe old woman fell an easy prey to the fraud.
frauPlease exercise every caution against cowboy salesmen of water purifiers and fraudulent-test sales.
frauPlease beware of fraudulent emails.
frauThe plan was a masterpiece of fraud.
frauShe is guilty of fraud.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลลวง[N] fraud, See also: swindle, Syn. กลโกง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาได้ฉวยโอกาสนี้เพื่อหยุดยั้งกลลวงของหัวหน้าเผ่า, Thai definition: เลห์เหลี่ยมที่ทำให้หลงหรือทำให้เข้าใจผิดเพื่อให้เสียเปรียบ
ตลบตะแลง[ADV] deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ฉ้อโกง[ADJ] fraudulent, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงในธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การหลบหนีหมายจับจากกรมตำรวจอยู่แคนาดา
ฉ้อฉล[ADJ] deceptive, See also: fraudulent, dishonest, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ประเทศไทยมีกระบวนการทางสังคมที่สามารถลงโทษกลุ่มคนฉ้อฉลเหล่านี้ได้
การโกง[N] cheating, See also: fraud, swindle, Syn. การคด, การฉ้อฉล, Example: การโกงเงินเพื่อนบ้านทำให้เขาถูกตำรวจจับ
การต้ม[N] deceit, See also: fraud, cheat, deception, deceiving, Syn. การต้มตุ๋น, การหลอกลวง, การโกง, Example: การต้มของเขาทำให้ฉันต้องเสียเงินทองไปมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest   
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[adj.] (chøkōng) EN: fraudulent   FR: frauduleux
การฉ้อโกง[n.] (kān chøkōng) EN: fraud   FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต[n. exp.] (kān chøkōng thāng intoēnet) EN: Internet fraud   FR: fraude sur internet [f]
การหลอกลวง[n.] (kān løklūang) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation   FR: fraude [f]
การหนีภาษี[n. exp.] (kān nī phāsī) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAU    F R AW1
FRAUM    F R AW1 M
FRAUM    F R AA1 M
FRAUD    F R AO1 D
FRAUDS    F R AO1 D Z
FRAUSTO    F R AO1 S T OW0
FRAUGHT    F R AO1 T
FRAUDSTER    F R AO1 D S T ER0
FRAUDULENT    F R AO1 JH AH0 L AH0 N T
FRAUDSTERS    F R AO1 D S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Frau    (n) (f r au1)
fraud    (n) (f r oo1 d)
Frauen    (n) (f r au1 @ n)
frauds    (n) (f r oo1 d z)
fraught    (j) (f r oo1 t)
fraudulent    (j) (f r oo1 d y u l @ n t)
fraudulently    (a) (f r oo1 d y u l @ n t l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Frauนาง (คล้าย Mrs. ในภาษาอังกฤษ)
Frau(n) |die, pl. Frauen| ผู้หญิง
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
Kauffrau(n) |die, pl. Kauffrauen| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้หญิง)
Jungfrau(n) |die, pl. Jungfrauen| หญิงพรหมจรรย์ หรือ ชาวราศีกันย์
Meerjungfrau(n) |die, pl. Meerjungfrauen| นางเงือก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fräulein {n} (Frl.) (Anrede) (n ) เด็กสาว เด็กหญิง สาวน้อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frau {f} | Frauen {pl} | die Frau von heute | eine typische Frau | eine Frau, wie sie sein soll | hinter den Frauen her seinwoman | women | the new woman | a daughter of Eve | a model woman | to womanize [Add to Longdo]
Frau {f}femme [Add to Longdo]
Frau {f}; Fr. (allg. Anrede in Schriftform, auch für Unverheiratete) | (verheiratete) Frau {f}Ms. | mistress; Mrs [old] [Add to Longdo]
Frau {f} | Frauen {pl}signora | signoras [Add to Longdo]
Frau {f}; Ehefrau {f} | Frauen {pl}; Ehefrauen {pl}wife | wives [Add to Longdo]
Frauen {pl}females [Add to Longdo]
Frauen {pl}womankind [Add to Longdo]
Frauenhaar {n}maidenhair [Add to Longdo]
Frauenhass {m}misogyny [Add to Longdo]
Frauenhasser {m}; Frauenfeind {m}; Misogyn {m}misogynist [Add to Longdo]
Frauenhemd {n}chemise [Add to Longdo]
Frauenjäger {m}; Schürzenjäger {m} | Frauenjäger {pl}; Schürzenjäger {pl}womanizer | womanizers [Add to Longdo]
Frauenklinik {f}gynaecological hospital [Add to Longdo]
Frauenkloster {n}; Nonnenkloster {n} | Frauenklöster {pl}; Nonnenklöster {pl}nunnery | nunneries [Add to Longdo]
Frauenmantel {m} [bot.]lady's mantle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle [Add to Longdo]
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
ナイジェリア詐欺[ナイジェリアさぎ, naijieria sagi] (n) Nigerian fraud; 419 fraud [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
フラウンホーファー線[フラウンホーファーせん, furaunho-fa-sen] (n) Fraunhofer lines [Add to Longdo]
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers) [Add to Longdo]
ワン切り詐欺[ワンぎりさぎ, wan girisagi] (n) one-ring fraud [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作弊[zuò bì, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, ] fraud; to cheat; to plagiarize [Add to Longdo]
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ˊ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, / ] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice [Add to Longdo]
舞弊[wǔ bì, ˇ ㄅㄧˋ, ] fraud [Add to Longdo]
诈骗罪[zhà piàn zuì, ㄓㄚˋ ㄆㄧㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] fraud [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[め, me] Frau [Add to Longdo]
女の人[おんなのひと, onnanohito] Frau [Add to Longdo]
女性[じょせい, josei] Frau, das_weibliche_Geschlecht [Add to Longdo]
妻子[さいし, saishi] Frau_und_Kind(er), Familie [Add to Longdo]
[ふ, fu] Frau [Add to Longdo]
婦人[ふじん, fujin] Frau, Dame [Add to Longdo]
婦女[ふじょ, fujo] Frau, Weib [Add to Longdo]
婦女子[ふじょし, fujoshi] Frau, Weib [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frau \Frau\ (frou), n.; pl. {Frauen} (frou"en). [G. Cf. 1st
   {Frow}.]
   In Germany, a woman; a married woman; a wife; -- as a title,
   equivalent to Mrs., Madam.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Frau
   n 1: a German courtesy title or form of address for an adult
      woman

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Frau [frau] (n) , s.(f )
   femme; mrs; signora; wife; woman
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fr
 
 1. (kıs.) Father, France, Frau, French, Friar, Friday.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top